universitets- og høgskolerådet

Høringsinnspill: Ber om mer penger og tid

Universitets- og høgskolerådet er sterkt bekymra for situasjonen i og rundt Forskningsrådet og konsekvensene for Forsknings-Norge.

Universitets- og høgskolerådet er samlet i Bergen torsdag og fredag denne uka.
Universitets- og høgskolerådet er samlet i Bergen torsdag og fredag denne uka.
Publisert

Bergen (Khrono): Universitets- og høgskolerådet (UHR) er bekymret for den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet.

Fakta

Forskningsrådet og Ola Borten Moe

  • I forbindelse med framlegging av revidert nasjonalbudsjett 2022 12. mai fortalte Ola Borten Moe at hadde kastet styret for Forskningsrådet og satt inn et midlertidig styre ledet av Kristin Halvorsen.
  • Bakgrunnen er et notat utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), lagt fram i februar. Notat vises det til at Forskningsrådet ikke følger statens økonomireglement i sin håndtering av avsetninger.
  • I slutten av april gir Riksrevisjonen tommel opp for årsregnskapet til Forskningsrådet uten bemerkninger.
  • I lys av den nye saken rundt Forskningsrådet erkjenner Riksrevisjonen at de burde adressert utfordringene DFØ har streket opp. De vil komme tilbake med sin vurdering av disse forholdene.
  • I en artikkel i Aftenposten sa Ola Borten Moe også at han ville stoppe bevilgninger midlertidig.
  • Mandag 16. mai hadde det nye styret sitt første møte der de fikk en gjennomgang fra Forskningsrådet med deres oppfatning av den økonomiske situasjonen.
  • Det nye styret har fått som mandat å få gjort en ekstern gransking av situasjonen for Forskningsrådet.
  • Tiltakene fra Ola Borten Moe har skapt betydelig uro i sektoren.
  • I instituttsektoren er man kanskje særlig bekymret for konsekvensene rundt EU-søknader.
  • Rektorer ved universiteter og høgskoler har vært samlet i sine reaksjoner og sin kritikk.

— Regjeringens beslutning om å fryse tildelinger til nye prosjekter inntil videre, vil ha svært negative konsekvenser for norsk forskning i flere år fremover, skriver rådet i sitt høringsinnspill til finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett.

Ber om økte bevilgninger

— Vi ber Stortinget om å øke bevilgningene til Forskningsrådet over Kunnskapsdepartementets budsjett, slik at forskningsaktiviteten kan opprettholdes. Det er viktig at Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet har god og åpen dialog med forskningsaktørene i denne prosessen, understreker UHR i sitt høringsinnspill.

Noen av tiltakene som er foreslått er at det ikke blir lyst ut midler til virkemidler som Sentre for fremragende forskning (SFF), at det blir stillstand i Fri prosjektstøtte (Fripro) og at forskningsinfrastrukturen får brems. I tillegg er det betydelig usikkerhet rundt det som nå heter RES-EU, tidligere STIM-EU, som er prosjektstøtte til forskningsinstitutter som søker EU-støtte.

— Dette vil det gå direkte ut over de sterke grunnforskningsmiljøene ved universitetene våre, rekrutteringen av yngre forskertalenter og vår evne til å konkurrere om midler i EUs rammeprogram Horisont Europa, skriver UHR.

— Må få tid på seg

UHR trekker fram at regjeringen har varslet at de vil komme tilbake til Stortinget med oppdatert status og forslag til ytterligere tiltak i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

— UHR mener at det viktigste for Forskningsrådet er at de får tid til å rydde opp i situasjonen og handlingsrom til å finne gode løsninger som ivaretar behovene til forskerne og forskningen. Dette vil ta lengre tid enn ett budsjettår. Det er avgjørende at regjeringen og Forskningsrådet kommer med umiddelbare tiltak som begrenser de negative konsekvensene for forskningsmiljøene. Norge kan ikke fryse forskningsaktiviteten. Forskerne må kunne søke forskningsmidler, understreker UHR.

— Urimelig at UH-sektor rammes hardt

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er også i sitt innspill om revidert nasjonalbudsjett opptatt av utslagene rundt ny pensjonsmodell.

Dette er en sak UHR har tatt opp gjentatte ganger. UHR forklarer at i statsbudsjettet for 2022 fikk universiteter og høyskoler et ekstraordinært kutt som følge av omlegging av pensjonsfinansiering. Den nye premiemodellen er ikke budsjettnøytral og medfører en varig reduksjon av universitetene og høyskolenes økonomiske rammer med mer enn 770 millioner kroner.

— Regjeringen anerkjenner at ny premiemodell slår ulikt ut i staten, men i regjeringens forslag til revidert statsbudsjett foreslås det en tilbakeføring på kun 61 millioner kroner til universiteter og høyskoler. UHR mener at det er urimelig at UH-sektoren rammes langt hardere enn andre sektorer. UHR ønsker en reelt budsjettnøytral modell, og ber om at dette ekstraordinære og varige pensjonskuttet reverseres, heter det i høringsinnspillet.

Powered by Labrador CMS