Fri forskning. For mange henger argumentasjonen om fri forskning sammen med kravet om uavhengig forskning. Men er det en naturlig sammenheng, spør OsloMet-dekan Gro Jamtvedt.

Kjønn. Historiefaget framstår som en av universitetssektorens mannsbastioner, skriver 29 kvinnelige historikere.

Private universiteter. Det som er problematisk er når eiere skal ta ut profitt, og fortjenesten er drivkraften til utdanningstilbudet, skriver Norsk studentorganisasjons Jone Trovåg.

Jusskonflikt. Innlegget under er statusen jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg la ut fredag 9. mars på facebook. Saken har skapt mye debatt og tirsdag møttes studenter, ansatte til debatt og samtale.

Åpent brev. Dersom ikke dagens mangel på digital design-kompetanse tas tak i umiddelbart kan dette gå riktig galt for Norges ambisjoner, skriver Einar Martinussen .

Forskning. Etterspørselen etter forskning har endret samfunnets krav og forventninger til forskningen, skriver OsloMet-dekan Ann-Helén Bay.

Kommersialisering. Vi kjenner oss ikke igjen i påstander og argumenter som Andreas Gravdahl, fremfører, skriver Beathe Øgård i SAIH.

Foretak. En foretaksmodell som flytter makta fra politikerne til marked gjenspeiler først og fremst en blind tro på at konkurranse og private løsninger er svaret på alt, skriver tillitsvalgte i Norsk tjenestemannslag.

Studieavgift. Som en liberal akademiker mener jeg at høyere utdanning i utgangspunktet ikke er en offentlig oppgave, skriver Andreas Gravdahl som er medlem av Studentparlamentet ved Universitetet i Agder og ønsker seg private universitet og skolepenger.

Universitet. Når vi no vender blikket frå kva universitet vi skal bli, til kva universitet vi skal vere, er det ein del diskusjonar vi bør legge bak oss, skriv Oddgeir Osland, og nemner mellom anna krav om tellekantar og førstekompetanse.

Profesjon. Digitalisering kjøres fram som det nye mantraet innen høyere utdanning, men tar ikke utgangspunkt i profesjonenes samfunnsoppdrag kritiserer dosentene Jan Storø og Jon Arne Løkke.

Mistillit. Moderat liste i Studentparalmentet ved UiT Norges arktiske universitet fremmet mistillit mot lederen sin. De fikk ikke medhold, men forklarer her mer om bakgrunnen for saken.

8. mars. Den ekstremt dårlige kjønnsbalansen truer omdømmet til nobelprisene, sier Curt Rice, som mener komiteene må ta ansvar for å anerkjenne kvinnelige forskere.

8. mars. Målrettet rekruttering er nødvendig for å få bukt med kjønnsubalansen, skriver fire NSO-kandidater og etterlyser reell likestilling i akademia.

HVL. Det må vere eit paradoks at leiinga ved høgskulen på fleire område går i utakt med organisasjonen elles, skriv rådgjevar Arnstein Menes.

8.mars. Mye går i riktig retning. Likevel er bare 31,9 prosent av landets professorer kvinner. Det er for lite, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Student. Ingen er tjent med at studenter bruker studietiden på deltidsjobber for å få endene til å møtes når de egentlig skal bruke tiden på å bygge kompetanse Norge skal leve av i fremtiden, skriver leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Forskning. Det behøves ro til arbeid og dyptenking over lang tid. Vitenskapelige resultater lar seg ikke masseprodusere på kommando, skriver NTNUs Einar Strømmen og Tor G. Syvertsen.

Studieavgift. Alle har i teorien lik rett til gratis utdanning. At dette ikke er realiteten for alle løses ikke ved å gjøre høyere utdanning mindre oppnåelig gjennom å innføre en studieavgift, skriver to fra Venstrealliansen i Bergen.

Internasjonal. Satsingen på rekruttering fra utlandet gir lite mening hvis spørsmålet om inkludering ikke er mer tydeliggjort og håndtert på en mer treffsikker måte, skriver seniorforsker ved AFI, Tatiana Maximova-Mentzoni.

Struktur. Norge har nylig fått et nytt universitet. Det er vel det niende i rekken, men med dagens tempo er det fort gjort å miste tellingen, så jeg er snart ikke sikker, skriver Arve Hjelseth ved NTNU.

Maktmisbruk. Det finnes eksempler på professorer som bruker sin makt på en destruktiv måte, nedsnakker kolleger, ledere og studenter på en måte som gjør at akademikerlivet blir utrivelig for mange, skriver professor Anders Breidlid.

Si fra og varsling. Rektoratet ved Universitetet i Oslo framhever behovet for åpenhet, respekt og takhøyde ved et universitet, og promoterer universitetets varslingssystem i dette blogginnlegget.

Ex.phil. Om det er behov for et felles førsteår i alle studier er det en fallitterklæring for videregående og grunnskole i Norge, mener NITO Studentene-leder Tobias Lynghaug.

Ex.phil. For eksempel påvirker sykepleiere og ingeniører samfunnet i svært stor grad, og med slike roller vil vi jo at de skal ha litt kritisk ballast, skriver Dag Rune Olsen.

Ex.phil. Vi har høye ambisjoner ved OsloMet, men vi har ikke som mål om å bli lik alle andre, skriver prorektor Nina Waaler.

Engasjement. Redningen til NSO er ikke å bruke mer tid og ressurser på å delta i debatter som ikke handler om studentpolitikk.

Foretaksmodell. Professor Hans Petter Graver mener at forslaget om foretaksmodell må skrinlegges en gang for alle, men han har merket seg at de som ønsker en markedstilpasset universitetsmodell ikke ser ut til å gi seg.

Ex.phil. — Jeg lurer på om man mangler store nok ambisjoner på vegne av de man utdanner, skriver filosof og OsloMet-stipendiat Knut Jørgen Vie.

Makt. Vi har begge vært vitne til at makt fører til avmakt i akademia. Her er historier fra virkeligheten og forslag til løsninger, skriver Tony Burner og Bodil Svendsen.

Maktmisbruk. Siden sist jeg skrev om maktmisbruk i akademia, har jeg hørt fra flere som har opplevd dette. Nå må vi stå samlet mot maktmisbruk, skriver professor Anne Birgitta Nilsen.

Foreninger. Studentforeninger løser ikke alle de psykiske helseutfordringene til studentene, men de kan i alle fall forebygge ensomhet, skriver tidligere studenttillitsvalgt, William Sæbø.

Doktorgrad. Høgskular som blir universitet trugar ikkje profesjonserfaringa sin plass i høgare utdanning, skriv dekan Geir Anton Johansen ved Høgskulen på Vestlandet.

Trivsel. Studenttillitsvalgt Julie Størholdt Iversen og prorektor Nina Waaler på OsloMet oppfordrer studentene til å svare og det helt ærlig på årets helse- og trivselsundersøkelse for studenter.

Bærekraft. FNs bærekraftsmål krever en enorm dugnadsinnsats. Universitetene må gripe denne muligheten,, skriver to viserektorer og en masterstudent ved UiB.

Mer forskning. Norge trenger en økt innsats for å bygge kunnskap om EU og utviklingen i Europa, skriver 15 ulike forskningsmiljøer, institutter og sentre i dette oppropet.

Studentombud. Håpet med ordningen er at det skal bli lavere terskel for å melde fra om for eksempel seksuell trakassering, skriver Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i dette innlegget.

NSO. Du vet det går dårlig når studentbevegelsen regner det som et «gjennomslag» å sikre lik rett til gratis utdanning, skriver Varg Lukas Folkman i Venstrealliansen i Bergen.

Makt. Maktmisbruk blant ledere skaper kulturer med aksept for maktmisbruk. Vi trenger ledere som kan stå på egne bein, uten allianser bygget på frykt, skriver professor Anne Birgitta Nilsen.

Debatt om langsiktighet i forskningen:

Forskning. Edvard Moser og Nils Chr. Stenseth får motbør. Trygve Helgaker og Kenneth Ruud tror ikke forslaget om en superlangsiktig fremragende satsing er den beste løsningen.

Forskning. Nils Chr. Stenseth og Edvard I. Moser, mener Forskningsrådets direktør tenker for kortsiktig i sine synspunkter på fremragende satsing. Professorene anbefaler tøffere evalueringer.

Fremragende. John-Arne Røttingen i Forskningsrådet vil beholde tidsavgrenset støtte til fremragende sentre for forskning. Ordningen er under debatt når langtidsplanen for forskning ferdigrevideres.

Foretaksmodell:

Foretak. Det må ikke bli som i helseforetakene at et sjikt av bedriftsøkonomer og markedsorienterte byråkrater sitter med makta, skriver Noralv Veggeland ved Høgskolen i Innlandet.

Språkkrav. Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice mener hans notat om rekruttering, språkkrav og internasjonalisering i noen tilfeller har blitt lest annerledes enn hva som er hans intensjon. I dette innlegget ønsker han å avklare saken.

Kontorlandskap. Før departementet beordrer universitets- og høgskole Norge til ta i bruk utdaterte kontorløsninger – gjennomfør et prøveprosjekt, skriver Tom Skauge (HVL).

Likestilling. Det holder det ikke å late som Norge anno 2017 er et utopisk samfunn hvor alle har like kort utdelt på hånden fra starten av – man trenger politikk for likestilling, skriver Venstrealliansens Peder Østring.

Språk. Rektoratet ved HiOA må oppmode sine tilsette og framtidige forskarar om å publisere og skrive på norsk, enten det er fagartiklar eller fagbøker, skriv Karl Peder Mork, leiar i Studentmållaget i Oslo.

Digitalisering. Den tradisjonelle eksamensformen må legges vekk; den måler hvor dyktig en student er til å huske å gjengi fakta eller prosedyrer, en ferdighet som ikke lenger etterspørres noe sted i samfunnet, skriver to professor emiriti ved NTNU.

Navnevalg. Et helt sentralt poeng i rektors argumentasjon for OsloMet-forslaget var knyttet til merkevarer og tilpasning til trender. Om dét har professor Ragnar Audunson tre ting å si.

NTNU. Over natten har NTNU blitt Norges største universitet spredt på sju forskjellige steder. Det opprinnelige argumentet om uoverstigelig avstand mellom Dragvoll og Gløshaugen, om akademisk samling, har forduftet som dugg for solen, skriver to professor emeriti.

Rettssak. Jeg følger saken til Jens Petter Berg med forskrekkelse og opplever behandlingen av ham som svært urettferdig og sterkt foruroligende, skriver førstelektor Kirsten Ribu ved HiOA.

Lærernorm. Professor Karl Øyvind Jordell trekker sammenligninger mellom ekstremværet Ylva og den nye lærernormen som kom i bdusjettforliket denne uka.

Uenighet. Til tross for kritikk: Rektoratet ved Universitetet i Oslo mener det er helt nødvendig med en bredere diskusjon om hvilke saker Universitets- og høgskolerådet (UHR) kan fronte på vegne av en samlet sektor.

Snubler. Kan kunst og vitenskap gå hånd i hånd i fremtidens forsknings-Norge? Ja, mener vi, men ikke hvis departementet får det som de ønsker.

Stipendiater. Rektor for Kunsthøgskolen i Oslo påpeker at regjeringen i forslag til statsbudsjett ikke hadde funnet rom for en eneste stipendiatstilling til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kampanje. Advokat Kjell M. Brygfjeld er professor Nils Rune Langelands advokat. Han mener det ikke er noen fornuftig proporsjon mellom Langelands handlinger og kampanjen som kjøres mot ham i Khrono.

Bergen-rektor Dag Rune Olsen slutter seg til forskekritikken av Statistisk sentralbyrå, men vektlegger også at den vanskelige tilgangen til data som forskerne opplever også rammer studenter.

Ny plakat. Sosiale medier, nettpublisering og et hardere debattklima gjør at det er på tide med en etikkplakat for akademia og norske tidsskrifter, skriver idéhistoriker Dag Herbjørnsrud.

Karakterer. NOKUT-direktør Terje Mørland oppfordrer landets universiteter og høgskoler til å rydde i eget reir og luke ut verstingene som er for snille med karakterene til egne studenter.

Arkiv