Lærarutdanning. Utdanningsforbundets bekymring for den type akademisering som føregår ved OsloMet er høgst relevant, skriv forskar Sigurd Haga.

Trivsel og helse. Studentleder i Tromsø, Daniel Hansen Masvik, oppfordrer studentene til å bry seg om hverandre. Mange er ensomme, og han trekker fram at alle har et ansvar.

Lærerutdanning. Professor Karl Øyvind Jordell skriver at om det ikke gjøres noe med både mattekravet og det generelle karakterkravet vil lærermangelen bare bli verre.

Kina-tur. Det er ikke riktig når statsråd Nybø hevder at jeg ikke ser verdien av samarbeid med Kina, skriver rektor Petter Aasen.

Lærermaster. Kompetanse for å utøve kritisk tilnærming til sitt eget arbeid, tilegnes i stor grad i arbeidet med å skrive en masteroppgave, skriver leder for lærerutdanningen på NTNU, Torberg Falch. Han er direkte uenig i flere synspunkter som kommer fram i debatt om lærermaster i Khrono.

Juss og barnevern. Justisminister, Tor Mikkel Wara, vil gi barnevernet mulighet til å ta i bruk forvaring. Intet mindre. Dette må jo være tiårets justisministerutspill, skriver dosent Jan Storø.

Debatt: Lærermaster

Master. Jeg vil gjerne ha med Skolenes Landsforbund på en politikk som bidrar til å gjøre akademia mer relevant for barnehage og skole, skriver Steffen Handal.

Master. Steffen Handal inviterte Skolenes landsforbund med for å bedre masterutdanningen for lærere. Men det kan han bare glemme, skriver Walker og Stava i forbundet.

Evaluering. Fagdisipliner har vært hovedfokus i evalueringen av samfunnsvitenskap. Men verdien av tverrfaglighet vil være en del av den videre oppfølgingen, skriver Krogh og Kjellemo i Forskningsrådet.

Kontorlandskap. Ansatte protesterer og ønsker garantier mot free seating og clean desk-politikk. Jeg heier på dem, skriver Tine Tång Engvik.

Arbeidsplass. Kontoret er mi eiga vesle hole, min tilfluktsstad, staden der eg kan tenkje og produsere forsking, skriv førsteamanuensis Arnt Ove Hopland ved NHH.

Kvalitet. En fersk evaluering viser at norsk samfunnsvitenskap holder god internasjonal standard. Det er flott, men evalueringa ville vært mer interessant og mer nyttig hvis den ikke hadde så sterk slagside, skriver Tanja Storsul.

Fagplaner. Ansatte ved RLE-seksjonen ved lærerutdanningen på OsloMet er bekymret for at historiske perspektiver blir svekket i nye læreplaner.

Avgjørelse om kunstfagenes tilhørighet på UiT tirsdag 19.juni:

Frafall. Frafallsproblematikken handler om å forstå hva man kan gjøre noe med og hva man ikke kan gjøre noe med, og på basis av dette, sette inn systematiske tiltak for å redusere frafall der det er mulig, skriver Solveig Kristensen og Morten Dæhlen ved UiO.

Kritikk. Integrert fagkritisk refleksjon kunne bidradd til at det i vår faglege kvardag vart uproblematisk å drøfta skiljet mellom t.d. legitim og illegitim maktutøving og mellom maktkritikk og moralisering, skriv Sigurd Haga.

Foretak. Snart har det gått et halvt år siden det kontroversielle forslaget om ulike tilknytingsformer i akademia kom. Regjeringen sitter fortsatt stille på sidelinjen, mens sektoren debatterer, skriver Aps Nina Sandberg.

Nikabforbud. Heldekkende ansiktsplagg er ikke noe reelt problem i høyere utdanning, skriver Bjørn Harald Hegreberg Garborg, påtroppende studentleder ved OsloMet.

Karrierestiger. Underdalsutvalgets forslag til nye karriereveier i akademia gir lys i tunnelen for yngre forskere, skriver Magnus Aronsen og Guro Lind.

Stillhet og uro. Den frie kritikken i akademia er blitt systematisk underminert, med til dels subtile, nesten umerkelige virkemidler. Jeg tror den utviklingen har vært villet og bevisst, skriver professor Peter Fjågesund.

Digitalisering. IKT er mye bedre egnet til umiddelbar og fragmentert underholdning enn noe annet, og alt IKT brukes til vil gradvis forfalle til det, mener Bjarne Vandeskog som vil ha mer debatt om digitalisering.

Rekruttering. 10 millioner i revidert nasjonalbudsjett til rekruttering av lærere er bra, men vil ikke løse dagens utfordringer, mener professor på Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell.

Velferd. Styreleder for Student i nord, Jørgen Husby, skriver i dette innlegget at han forstår at endringene rundt tilbudet om studentvelferd i Nesna skaper uro, men understreker at det ikke er noe som skal legges ned.

Karriereveier. De endringene som forslås av Underdalutvalget vil slå negativt ut for kvinner i lærerutdanningene. Forslagene støtter heller ikke opp om de store utviklingsoppgavene som utdanningssektoren og samfunnet må ivareta, skriver førstelektor Vibeke Bjarnø, OsloMet.

Digital kompetanse. Folk flest skal ikke bli programmerere, men må løftes opp på et høyere kunnskapsnivå om hvordan utnytte digitalisering til mer effektive arbeidsprosesser, skriver Marianne Synnes (H).

Digitalisering. Det handler ikke om å digitalisere eller å la være, snarere om hvor og hvordan digitaliseringen kan gi størst gevinst for studenter, undervisere og administrativt ansatte, skriver OsloMets Asbjørn Seim og Nina Waaler.

Kina. Et tett universitetssamarbeid mellom Norge og Kina har naturligvis politiske implikasjoner. Velmente politikere og rektorer som påstår noe annet, står ikke til troende, skriver forfatter og historiker Torbjørn Færøvik.

Digitalisering. Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen er oppgitt over det de kaller det nye halleluja - digitalisering, og spår en epoke med digitalisert galskap bestyrt av uvettige politikere og nevrotiske byråkrater.

Digitalisering. De som introduserer de nye tekniske løsningene er nødt til å bryne seg på de som skal anvende dem. I høyere utdanning burde en slik bryning være en selvfølge, skriver Jan Storø og Jon Arne Løkke.

Tidsbruk. Vitenskapelig ansatte arbeider mindre enn før, bruker mer av tiden på undervisning og veiledning og mindre på utadrettet arbeid. Hovedbildet er likevel at endringene i tidsbruk er små, skriver Hebe Gunnes og Sveinung Skule om NIFUs nye tidsbruksundersøkelse.

Tellekanter. Prorektor Kenneth Ruud mener at publiseringsindikatoren vil diskvalifisere norsk forskning i konkurransen om EU-midler. Gunnar Sivertsen i NIFU foreslår en felles avklaring om hvorvidt dette er sant

EU-budsjett. Denne uken la EU frem forslag til sitt nye 7-årige budsjett. En solid økning for forskning og høyere utdanning gir grunn til begeistring, selv om ikke alle forventninger er innfridd.

Kina. David Marinius Frivold er bekymret for at handlingsplanen Universitetet i Bergen har vedtatt om Kina-samarbeid ikke ivaretar spørsmål om demokratiske rettigheter og akademisk frihet.

Tellekanter. Når nivå-inndelingen av tidsskrift antagelig må forkastes for å unngå at vi diskvalifiserer oss i konkurransen om EU-midler, så kan det være verdt å ta en fornyet titt på en siteringsindikator, skriver prorektor Kenneth Ruud ved UiT.

Ut på tur. Det har vært interessant å følge med på hvordan landets akademiske elite har beveget seg på gummisåler i Kina, skriver Khrono-redaktør Tove Lie.

Hyllest. Hun holdt en valgtale til å få frysninger av. Hun var etter vår mening den sterkeste kandidat vi har sett på lenge, og hun ble valgt. Men så trakk hun seg. Kine Nossen bør hedres deretter.

Fremragende. Verden er full av underlige utsagn blant annet i debattene om hvordan satse langsiktig på utvikling av toppforskningsmiljøer i Norge, skriver dekan Morten Dæhlen..

Kjønnsbalanse. Er det en fruktbar problemstilling å framstille det som at problemet er kvinner som ikke tar ordet, spør NTNU-student Ida Johnsen Ingebrigtsen.

Sensur. Dersom premisset er at sensurkommisjonene i dag har for lav kvalitet, kan ikke løsningen være å opprette enda en sensurkommisjon, skriver masterstudent Magnus Brekke Nygård.

Opptak. Antall søkere øker raskere enn antall studieplasser og flere og flere kvalifiserte søkere står uten plass. PKarl Øyvind Jordell tror mange av de som ikke får plass, har høyere utdanning fra før.

Ytringer. Offentlighetens søkelys er trolig den beste garantist mot at næringslivets lojalitetskultur koloniserer akademiske institusjoner, skriver Arve Hjelseth, ved NTNU.

Pensum. Neste skritt kan være å for alvor ta studentene inn i samtalen om kriterier for pensum, skriver dekan på OsloMet, Ann-Hélen Bay, i dette innlegget.

Tegnspråk. Vi som jobber ved seksjon for tegnspråk og tolking er kjempefornøyd med det nye tegnet for OsloMet, andre er mer kritiske. skriver Vibeke Bø og Hilde Haualand ved OsloMet.

Kvalitet. Professorene Torbjørn Knutsen (NTNU) og Bernt Hagtvet (UiO) legger for mye av ansvaret for tingenes tilstand på studentene, mener fire NIFU-forskere.

#metoo. Skandalen som har rammet Svenska Akademien er selvsagt litt spesiell – men samtidig svært typisk fordi trakasseringen er tett knyttet til utnyttelsen av en maktposisjon, skriver Sigurd Allern.

Avisdebatt. Rådgiver Jens Folland forstår bekymringen for at Bergen kan miste lokal og kritisk journalistikk dersom Universitetet i Bergen blir medeier i Khrono, men stiller samtidig spørsmål ved i hvilken grad På Høyden har hatt denne funksjonen.

Kvalitet. Ungdom vokser opp i de omgivelsene vi har gitt dem, for å utvikle seg slik vi gir dem muligheter til, skriver universitetslektor Sigbjørn Windingstad ved OsloMet.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Ytringsfrihet. Formidling er mer enn bare å formidle egne forskningsresultater. Vi som er ansatt i akademia må delta i større grad i samfunnsdebatten, skriver professor Tony Burner ved HSN.

Sikkerhet. Det er i dag en betydelig mangel på personer med kompetanser innen IKT-sikkerhet, skriver NIFU-rådgiver Michael Mark i denne kronikken.

Kontorlandskap. Vår fornuft tilsier at arbeidsoppgaver og fysiske rammer som arbeidsplass må passe sammen, skriver professor Noralv Veggeland ved Høgskolen i Innlandet.

Debatt om elendighetsbeskrivelse og forventninger til studenter og forelesere

Arkiv

Universitet. Når vi no vender blikket frå kva universitet vi skal bli, til kva universitet vi skal vere, er det ein del diskusjonar vi bør legge bak oss, skriv Oddgeir Osland, og nemner mellom anna krav om tellekantar og førstekompetanse.

Struktur. Norge har nylig fått et nytt universitet. Det er vel det niende i rekken, men med dagens tempo er det fort gjort å miste tellingen, så jeg er snart ikke sikker, skriver Arve Hjelseth ved NTNU.

Maktmisbruk. Det finnes eksempler på professorer som bruker sin makt på en destruktiv måte, nedsnakker kolleger, ledere og studenter på en måte som gjør at akademikerlivet blir utrivelig for mange, skriver professor Anders Breidlid.

Si fra og varsling. Rektoratet ved Universitetet i Oslo framhever behovet for åpenhet, respekt og takhøyde ved et universitet, og promoterer universitetets varslingssystem i dette blogginnlegget.

Ex.phil. Om det er behov for et felles førsteår i alle studier er det en fallitterklæring for videregående og grunnskole i Norge, mener NITO Studentene-leder Tobias Lynghaug.

Makt. Vi har begge vært vitne til at makt fører til avmakt i akademia. Her er historier fra virkeligheten og forslag til løsninger, skriver Tony Burner og Bodil Svendsen.

Maktmisbruk. Siden sist jeg skrev om maktmisbruk i akademia, har jeg hørt fra flere som har opplevd dette. Nå må vi stå samlet mot maktmisbruk, skriver professor Anne Birgitta Nilsen.

Debatt om langsiktighet i forskningen:

Forskning. Edvard Moser og Nils Chr. Stenseth får motbør. Trygve Helgaker og Kenneth Ruud tror ikke forslaget om en superlangsiktig fremragende satsing er den beste løsningen.

Forskning. Nils Chr. Stenseth og Edvard I. Moser, mener Forskningsrådets direktør tenker for kortsiktig i sine synspunkter på fremragende satsing. Professorene anbefaler tøffere evalueringer.

Fremragende. John-Arne Røttingen i Forskningsrådet vil beholde tidsavgrenset støtte til fremragende sentre for forskning. Ordningen er under debatt når langtidsplanen for forskning ferdigrevideres.

Foretaksmodell:

Foretak. Det må ikke bli som i helseforetakene at et sjikt av bedriftsøkonomer og markedsorienterte byråkrater sitter med makta, skriver Noralv Veggeland ved Høgskolen i Innlandet.

Digitalisering. Den tradisjonelle eksamensformen må legges vekk; den måler hvor dyktig en student er til å huske å gjengi fakta eller prosedyrer, en ferdighet som ikke lenger etterspørres noe sted i samfunnet, skriver to professor emiriti ved NTNU.