Debatt arne benjaminsen

Asbest og forvaltning av eldre bygg

En av utfordringene er at noen bygninger på campus, blant annet Kristine Bonnevies Hus, inneholder asbestholdige bygningsmaterialer, skriver universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Et viktig grep vi gjør er å forbedre våre driftsinstrukser for bygninger med asbest. Instruksen skal benyttes ved utførelse av inngrep i bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg der det ikke er krav til utarbeidelse av en særskilt miljøsaneringsbeskrivelse, skriver Arne Benjaminsen.
Et viktig grep vi gjør er å forbedre våre driftsinstrukser for bygninger med asbest. Instruksen skal benyttes ved utførelse av inngrep i bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg der det ikke er krav til utarbeidelse av en særskilt miljøsaneringsbeskrivelse, skriver Arne Benjaminsen.
Publisert

Universitetet i Oslo forvalter mange bygg og eiendommer fra ulike tidsepoker. En av utfordringene i noen bygg er asbestholdige materialer. I rehabiliteringsarbeid vektlegger vi helse og sikkerhet.

I et innlegg i Khrono tar forsker Charlotte Christensen opp flere forhold ved håndteringen av en asbestsituasjon i ett av våre bygg og spør blant annet om hva vi gjør for å overvåke asbest i framtiden.

Universitetet forvalter en kompleks bygningsmasse og har det siste tiåret intensivert arbeidet med å systematisk rehabilitere bygninger og eiendomsmasse i henhold til Universitetets masterplan for eiendom. En av utfordringene er at noen bygninger på campus, blant annet Kristine Bonnevies Hus, inneholder asbestholdige bygningsmaterialer. Asbest innkapslet i materialer anses ufarlig, mens asbestfibre i innåndingsluft utgjør en helserisiko. Arbeid med asbestholdige materialer er strengt regulert, og det er satt meget lave arbeidsmiljøgrenser for asbest i luft for å ivareta helsen til ansatte og studenter.

Etter et rehabiliteringsprosjekt i 2020/2021 ble det tatt prøver hvor asbestfibre ble påvist i støvansamling på gulvet i noen rom, mens luftprøvene var negative. Enkelte rom i bygget ble stengt for å foreta en gjennomgang og en seksjonsvis støvsanering for å overholde Folkehelsas anbefalte norm på 0,001 fiber/cm3 i denne type lokaler. Luftprøvene viser imidlertid at verdiene ligger godt under Arbeidstilsynets grense på 0.01 fiber/cm3 for rom hvor asbestsanering er foretatt. De arbeidsmedisinske råd vi har innhentet, tilsier at det ikke vil medføre helsefare å oppholde seg i arealene.

Etter en forholdsmessig avveining åpnet vi derfor arealene, men seksjoner vil i perioder måtte holdes stengt under støvsaneringen. Arealer der asbest er påvist, gjennomgås for å forsegle steder der åpen asbest er registrert eller kan forekomme. Deretter rengjøres arealene og kontrollmåles for å bekrefte at luftprøvene er i samsvar med Folkehelsas norm. Vi kjenner ennå ikke hvilken fremdrift dette arbeidet vil ha. Tiltakene vil sikre dagens bruk av bygget.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.Last ned til iPhone - Last ned til Android-

Et viktig grep vi gjør er å forbedre våre driftsinstrukser for bygninger med asbest. Instruksen skal benyttes ved utførelse av inngrep i bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg der det ikke er krav til utarbeidelse av en særskilt miljøsaneringsbeskrivelse. Ved større rivearbeider er det en forutsetning for å få byggetillatelse at det gjennomføres en forutgående miljøsaneringsbeskrivelse der behandling av asbest spesifiseres. I henhold til gjeldende tjenestebeskrivelser for bruk av UiOs bygninger skal ikke bruker gjennomføre tiltak som boring i vegger eller tak eller sette inn installasjoner som bygningene ikke er dimensjonert for. Kjennskapen til disse instruksene må også forbedres, noe som er et felles ansvar mellom bruker og Eiendomsavdelingen. Kristine Bonnevies hus vil være under løpende oppgradering i mange år fremover. Forsvarlig håndtering av asbestforekomster er en del av gjennomføringen av disse vedlikehold- og utviklingsprosjektene.

Christensen peker på at det er mange aktører inne i håndteringen av en slik hendelse og at det er behov for god informasjon til ansatte og studenter. Dette er vi helt enige i. Det er i denne saken gjennomført allmøter på norsk og engelsk. Det er opprettet separate nettsider med detaljert informasjon, inkludert fremdriftsplaner og risikovurdering.

Vi forstår og beklager de ulempene situasjonen har medført for våre forsknings- og studiemiljøer. Alle involverte parter arbeider nå intenst med å gjennomføre nødvendige utbedrende tiltak. Vi arbeider i samarbeid med berørte institutter, fakulteter, vernelinje mv med å kartlegge hvilke konsekvenser arbeidet med støvsanering og sikring av arbeidsmiljøet vil ha for brukerne av bygget.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Powered by Labrador CMS