Styremøte høgskulen på vestlandet

Desentralt skikkethets­arbeid: — En styrke å være flere ansvarlige

Desentraliserte studiesteder kan være en utfordring for skikkethetsarbeidet, går det fram av fersk rapport fra Høgskulen på Vestlandet.

Lærerstudiet er et av mange studier som går under skikkethetsordningen.
Lærerstudiet er et av mange studier som går under skikkethetsordningen.
Publisert

Skikkethetsarbeidet ved en høgskole med fem ulike campus kan være utfordrende, har Høgskulen på Vestlandet (HVL) fått erfare. Ledelsen bestemte seg for å beholde tre institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderinger etter fusjonen mellom de tre høgskolene i 2017.

— Vi videreførte en ordning med tre institusjonsansvarlige, og de opplevde det som en styrke å være flere. Det er verdifullt å ha diskusjonspartnere internt på institusjonen, sier tidligere prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik.

HVL har også utarbeidet en rapport for skikkethetsarbeidet ved høgskolen fra 2018 til 2020. Denne skal orienteres om i høgskolestyret onsdag 27. oktober. (Hele sakslista til møtet kan du lese nederst i denne saken, red. anm).

Styremøtet strømmes på HVL sine hjemmesider og du finner møtet her når det er i gang fra klokken 10.00.

Fakta

HVL og skikkethet

 • HVL ble til etter fusjonene mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund i 2017, og har studiesteder i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord.
 • Høgskolen på Vestlandet (HVL) utdanner studenter innenfor mange av områdene som går under skikkethetsordningen. Alle disse er definert i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
 • HVL har tre skikkethetsansvarlige. De er fordelt på campus Bergen; campus Sogndal og Førde; og campus Stord og Haugesund.
 • HVL hadde 28 skikkethetssaker i 2020.

— Skikkethetsarbeid er veldig krevende

Bjørg Kristin Selvik var prorektor for utdanning ved høgskolen fra 2017 til 2021, og hadde leder- og koordineringsansvaret for skikkethetsarbeidet ved institusjonen.

— Skikkethetsarbeidet er veldig krevende. Det er en stor risiko involvert når man vurderer de som står i fare for å bli vurdert som uskikket, det er også en stor risiko for de som skal beskyttes når studentene eventuelt kommer ut i arbeidslivet. Det skal gjøres skikkelig, sier Selvik.

Selvik trekker fram oppbyggingen av et veilederkorps som et viktig punkt i arbeidet. Denne gruppen er faste veiledere for studentene som har behov for utvidet veiledning. Selvik sier at dette var en del av å «profesjonalisere» skikkethetsarbeidet.

— De institusjonsansvarlige sier at deres opplevelse er at HVL, når de sammenligner seg med andre institusjoner, har lyktes med å få på plass gode systemer for skikkethetsarbeidet, sier hun.

Selvik sier også at deltakelsen i Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering, et forum der institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderinger ved norske utdanningsinstitusjoner deltar, har vært viktig for kompetanseutvikling og diskusjoner.

— Ensom oppgave

Fakta

Styret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Joar Sande (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Kristin Ådnøy Eriksen (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Marie Charlotte Moilanen Kettunen (student)
 • Alexander Papas (student)

Sissel Johansson Brenna er institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger ved HVLs studiested i Bergen. Med over 10.000 studenter er dette høgskolens største campus.

Brenna ønsker å understreke at hun er ganske fersk i jobben som institusjonsansvarlig, hun begynte i stillingen i 2021.

— Hvordan syns du skikkethetsarbeidet fungerer på en institusjon med såpass spredte studiesteder?

— Det å være institusjonsansvarlig kan være en litt ensom oppgave, når mye av informasjonen vi behandler er taushetsbelagt, sier Brenna.

— På mange måter så er det en styrke at vi er flere. Vi samarbeider godt, og vi samarbeider tett. Vi kan gi hverandre støtte, tips og råd i utfordrende saker. Det er positivt at vi har noen å ha en dialog med.

Brenna trekker også fram veilederkorpset som en positiv utvikling i skikkethetsarbeidet. Hun understreker også at et godt samarbeid med juristene er viktig.

Videre legger hun også til at det nasjonale nettverket av skikkethetsansvarlige er en viktig ressurs i arbeidet.

— Kvalitetsstempel

Nasjonalt var det 299 skikkethetssaker i 2020, men veldig få av disse går til nemnd. Dette mener Brenna er et viktig aspekt ved skikkethetsarbeidet.

— Jeg støtter det kollegaene mine i nettverket understreker. Målet er veiledning og oppfølging, så studentene enten velger seg ut av studiet, eller fullfører med ekstra oppfølging, sier hun.

Brenna sier at i øyeblikket en sak går til nemnd, går man raskere i «skyttergravene», og det er vanskelig å ha en god dialog med studenten det gjelder.

Bjørg Kristin Selvik, tidligere prorektor ved HVL.
Bjørg Kristin Selvik, tidligere prorektor ved HVL.

— Alt som kan løses på tidligere stadium enn dette er et kvalitetsstempel, tenker jeg.

— Hvordan fungerer det administrative på tvers av studiestedene?

— Det at det er laget maler for blant annet strukturen på rapportene som veilederne skriver, og for innkalling til møter, det sikrer kvaliteten, sier Brenna, og hun legger til:

— For det andre er målet vårt at vi skal likebehandle studentene som er hos oss. Det at vi har tydelige rammer for måten vi jobber er også med på å styrke dette.

«Sammensurium av folk»

— Opplever du noen utfordringer med et flercampussystem?

— Det er klart at alle systemer har forbedringsområder, men sånn som dette er bygget opp nå er det i hvert fall et system som er enkelt å komme inn i, sier Brenna.

Systemet er komplisert og består av det Brenna kaller «et sammensurium av folk».

— Det at det er laget systemer for det gjør det uendelig mye enklere. Så ser jeg at vi sikkert har noen forbedringspunkter på hvordan vi stabler disse systemene på beina godt nok, sier hun.

Brenna opplyser om at det akkurat har blitt etablert en felles koordinator for alle som jobber med skikkethet på HVL. Tidligere har dette ansvaret kun ligget hos prorektor for utdanning.

— Det er et godt grep, når det bidrar til å ytterligere strukturere og videreutvikle samarbeidet, understreker hun.

Ansatte i studieadministrasjonen som har sekretæransvaret for vurderingssamtalene. Brenna trekker dette fram som et mulig forbedringspunkt, når disse har mange andre arbeidsoppgaver som kan komme i veien for skikkethetsarbeidet.

Dagsorden HVL-styremøte 27. oktober.

Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
 • Etablering av Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for trinn 1-13
 • Etablering av Master i kunstfag 59/21 - Søknad om etablering av Master i sosialvitskap
 • Søknad om etablering av Bachelor i nautikk med integrert praksis
 • Søknad om utgreiingsløyve, bachelor i ingeniørfag, elektro
 • Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i matematikk
 • Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi høst 2021
 • Styresak - Innspill til KD - budsjett 2023
 • Internrevisjon - innspel til revisjonsplan 2022

Orienteringssaker

 • Forslag til statsbudsjett og betingelser for rammefordeling av budsjett 2022
 • Regnskap 2. tertial 2021
 • Vidare strategiutviklingsprosess ved HVL
 • Arbeidet med skikkethetsvurdering i HVL 2018-2021
 • UNIVERSITETSPROSJEKTET: STATUS OG VEIEN VIDERE – HØST 2021

Referatsaker

 • Orienteringar frå rektor - styremøte 07/2021
 • Referatsaker 07/21
 • Høgskulestyret møter Studenttinget
 • Campusrelevant tema: Presentasjon av av / orientering om planane knytt til simuleringslæring på tvers av fakultet og på tvers av høgskule og sjukehus
 • Campusrelevant tema - omvisning Simulatorsenteret
Powered by Labrador CMS