Flest kvinner blant de midlertidig ansatte

Publisert - Sist oppdatert
Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, etterlyser ekstra innsats mot den høye kvinneandelen blant midlertidig ansatte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, etterlyser ekstra innsats mot den høye kvinneandelen blant midlertidig ansatte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Langt flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt innen høyere utdanning. Forskjellen er særlig stor blant forskere og undervisere.

Langt flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt på norske institusjoner innen høyere utdanning. Det gjelder alle stillingstyper, men størst er forskjellen i undervisnings- og forskerstillinger, mer enn fem prosentpoeng i 2014. 

Midlertidigheten er høy i de kvinnedominerte stillingene høyskolelektorer og høyskolelærer. Totalt sett er 60 prosent av alle landets høgskolelærere og høgskolelektorer kvinner. Kvinneandelen blant de midlertidige i disse stillingsgruppene er enda høyere.

Se også:

Nesten 80 prosent av de midlertidige høyskolelærerne og nesten 70 prosent av de midlertidige høyskolelektorene er kvinner, heter det i Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2015.

Kilde: tilstandsrapporten 2015 og NSD

Tok opp kvinneandelen

Leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad tok opp spørsmålet om kvinneandelen blant de midlertidige ansatte med kunnskapsministeren da Tilstandsrapporten ble presentert tirsdag. Isaksen svarte at han vil følge opp problematikken i sine dialogmøter med institusjonene.

Midlertidighet er allerede et tema på disse møtene. I Tilstandsrapporten skriver departementet at de etter etatsstyringsmøtene i 2013 ble seks institusjoner pålagt å utarbeide handlingsplaner mot midlertidighet, grunnet særlig høy midlertidighet og/eller negativ utvikling. Det gjaldt: 

  • Universitetet i Bergen,
  • UiT - Norges arktiske universitet
  • Norges idrettshøgskole
  • Norges veterinærhøgskole
  • Høgskolen i Gjøvik
  • Samisk høgskole

Nye pålegg fra departementet

Utviklingen gikk i 2014 i riktig retning ved UiT - Norges arktiske universitet, Norges idrettshøgskole og Samisk høgskole, mens Universitetet i Bergen og Høgskolen i Gjøvik hadde økning i midlertidigheten. Ved begge institusjonene var det økt midlertidighet blant saksbehandlere/utredere som bidro til den negative utviklingen.

I 2014 ble ytterligere fire institusjoner pålagt å lage handlingsplaner mot midlertidighet

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Høgskulen i Sogn og Fjordane
  • Høgskulen i Volda
  • Universitetet i Oslo

Verst i Oslo

Av universitetene har Universitetet i Oslo høyest midlertidighet blant de tre gruppene samlet i 2014. Den er likevel under 20 prosent, flere prosentpoeng lavere enn for noen år tilbake. 

Universitetet i Agder ligger i andre enden av skalaen med samlet midlertidighet på ca. ni prosent. Det er lavest i sektoren. Ved enkelte høyskoler er det høy midlertidighet, til tross for at høyskolene kommer best ut samlet sett.

Aller høyest i sektoren når vi ser bort fra kunsthøyskolene, er Samisk høgskole med 25,5 prosent midlertidig ansatte. Det er riktignok en vesentlig forbedring på få år, da midlertidigheten tidligere har vært over 50 prosent ved høyskolen, beskriver departementet i Tilstandsrapporten.

Et flertall er midlertidige

Ved Københavns universitet ble det nylig publisert ferske tall som viser at over halvparten av de faglige ansatte, forskere og undervisere, er midlertidig ansatt. Da har man talt opp alle årsverk, også de som er stipendiater, postdocer og timelærere.

Universitetsavisen som er en uavhengig avis på Københavns universitet forteller at mens det i 2009 var totalt 887 stipendiater og postdoc/adjunkt ansatte ved universitetet var tallet steget til nesten 3000 i 2013. (Kilde: ScanPas).

Til sammenligning var det ca. 2.000 fast ansatte lektorer og professorer på Københavns universitet i 2013. En økning på ca. 500 fra 2009 til 2013.

Universitetsavisen skriver at tallene vekker bekymring og at ledelsen på universitetet nå har igangsatt et prosjekt for å se på situasjonen.

Ikke med i regnestykket

Når man diskuterer midlertidighet i Norge har man blitt enige om å holde stipendiater og timelærer utenfor regnestykket. Dette fordi man mener at det ligger i stipendiatstillingens natur at dette er en midlertidighet.

— Det finnes mye midlertidighet som er ulovlig eller på grensen og det er den type midlertidighet vi må konsentrere kreftene mot, forklarer Aaslestad.

Men Forskerforbundet har satt spørsmålstegn med hensikten ved de nye såkalte «innstegsstillingene» som er foreslått ved institusjonene, og de er bekymret for at tiltaket vil være med å øke det midlertidige problemet.

Les også:

Tar opp temaet med nordiske kolleger

I begynnelsen av juni skal Petter Aaslestad treffe sine nordiske kolleger.

— Ett av temaene på dette årlige møte blir midlertidighet, forteller Aaslestad.

— Dette er et tema alle våre nordiske kolleger også er veldig opptatt av, og det blir spennende å utveksle tall og erfaringer, sier Forskerforbundets leder.

Masterkandidater ut i midlertidighet

Mer enn en av fem av masterkandidater er ute i relevant men midlertidig heltidsjobb ett halvt år etter endt utdanning. 

Andelen i faste heltidsstillinger øker med tid siden avlagt eksamen, og etter tre år har tre av fire kandidater fast, relevant heltidsjobb. Dette viser tall fra Kandidatundersøkelsen levert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

En sammenlikning av tallene mellom Kandidatundersøkelsen fra henholdsvis 2011 og 2013 viser imidlertid at andelen fast ansatte er redusert for de fleste faggrupper, mens andelen midlertidig ansatte har økt fra 19 prosent til 22 prosent.

Det er særlig blant nyutdannede kandidater fra naturvitenskaplige og tekniske fag at andelen i midlertidige heltidsstillinger har økt. Det er store forskjeller mellom fagfeltene.

Fakta

Midlertidig ansatte

Midlertidigheten i de tre kategoriene undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler- og utrederstillinger og støttestillinger 16 prosent i 2014, dvs. uendret fra året før.

Høyest er midlertidigheten i undervisnings- og forskerstillinger, med ca. 18 prosent. I professorstillinger er midlertidigheten lav, ca. fire prosent.

Kvinner har fem prosentpoeng høyere midlertidighet enn menn i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er høyest midlertidighet innenfor eksternt finansierte forskerstillinger ved universitetene og innenfor lærer- og lektorstillinger ved høyskolene.

Andelen midlertidig ansatte er langt høyere på eksternt finansierte prosjekter, men i antall er det flest midlertidig ansatte finansiert over grunnbudsjettet. 

Kilde: Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2015 

 

Fakta

Personalressurser og kompetanse

I 2014 ble det utført 33.937 årsverk i UH-sektoren. 58,5 prosent av årsverkene ble utført i faglige stillinger, 26,8 prosent i administrative og 14,7 prosent i øvrige stillinger inkludert støttestillinger for undervisning og forskning.

I 2014 ble 69 prosent av årsverkene i faglige stillinger utført av personale med førstestillingskompetanse, dvs. kompetanse på doktorgradsnivå eller tilsvarende.

Kvinneandelen i faglige stillinger synker med stigende stillingsnivå. Over halvparten av universitets- og høyskolelektorene, stipendiatene og førstelektorene er kvinner, mot bare 26 prosent av professorene.

Over tid har kvinneandelen blant professorer økt jevnt, fra 17 prosent i 2005. I gruppen førsteamanuenser, som er den viktigste rekrutteringsbasen for professorstillinger, er kvinneandelen nå 43 prosent.

I perioden 2008-14 varierte andelen kvinner blant de nytilsatte professorene i UH- sektoren fra 30 prosent til 36 prosent. I 2014 var denne andelen 35 prosent.

Kilde: Tilstandsrapporten 2015

Utvalg. Helga Aune skal lede utvalget som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler det neste halvannet året. Hun husker godt fakkeltoget mot Ryssdal-utvalget for 15 år siden, men vil ikke si hvor hun var den gangen.