Etiske retningslinjer

Veileder og kjæreste med student? Dette sier norske universiteter og høgskoler

Veileder og student «skal (...) ikke ha en seksuell relasjon eller være i et parforhold med hverandre», heter det ett sted. Men flere norske institusjoner har ingen retningslinjer.

Skal en veileder kunne inngå et intimt forhold med en student? Illustrasjonsfoto fra OsloMet.
Skal en veileder kunne inngå et intimt forhold med en student? Illustrasjonsfoto fra OsloMet.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Forbud eller ikke forbud mot intime forhold mellom ansatte og studenter?

Ledende universiteter på begge sider av Atlanterhavet har de siste årene innført slike forbud. I USA har flere universiteter forbud mot alle intime forhold mellom ansatte og studenter, andre har forbud mot forhold til studenter de ansatte har et ansvar for. Blant de siste til å innføre et slikt forbud er University of Oxford i Storbritannia, som nylig strammet inn reglene etter at de tidligere frarådet slike forhold.

Så hva med Norge?

Mener det trengs trygge rammer

En gjennomgang Khrono har gjort viser at det varierer stort hvilke retningslinjer som finnes ved norske universiteter og høgskoler. De færreste sier klart at ikke skal forekomme og i disse tilfellene retter det seg hovedsakelig mot veilederforhold.

Noen skriver at slike forhold ikke bør forekomme, men flere institusjoner har ingen regler for intime forhold mellom ansatte og studenter.

Det mener leder Maika Marie Godal Dam i Norsk studentorganisasjon (NSO) at de burde ha.

— Det er viktig for oss at studentene opplever trygge rammer for sin undervisning og sitt studieløp. Uten at vi har klar politikk på det, så vil jeg mene at det å ha gode retningslinjer for hvordan sånne situasjoner skal håndteres, er viktig for at også studentene vet hva de gjør dersom de opplever ubehagelige situasjoner, hvordan de melder fra og at de også har en sikkerhet rundt det, sier hun.

NSO-leder har ingen kommentar til hvorvidt det bør være mulig for en veileder å inngå i et kjærlighetsforhold med en student.

— Det viktigste for meg er at det er klare og tydelige rammer som gjør at studentene har en trygghet rundt sin undervisning og studieløp, og at de vet hvor de kan melde fra dersom de opplever det som ugreit, sier hun.

Varierer om det er meldeplikt

Som Khrono skrev tidligere denne uka har UK Office for Students (OfS), som regulerer høyere utdanning i Storbritannia, foreslått at universitetene skal innføre krav om at ansatte skal informere om eventuelle forhold til studenter de har ansvar for, og dette skal føres inn i et register.

Vår gjennomgang viser også at det varierer hvorvidt ansatte er pliktig å informere om slike forhold om de oppstår ved norske institusjoner. Ingen av de som har svart, har en sentral oversikt over slike forhold.

Flere institusjoner viser til retningslinjer mot seksuell trakassering, i gjennomgangen under har vi begrenset det til hva retningslinjene sier eksplisitt om intime forhold mellom studenter og ansatte. Det har ikke vært store endringer siden Khrono spurte enkelte institusjoner om det samme for noen år siden.

«Skal ikke innlede en seksuell relasjon»

Blant de som har de tydeligste retningslinjene er UiT Norges arktiske universitet. I universitetets etiske retningslinjer for veiledere heter det at veileder og student «skal (...) ikke ha en seksuell relasjon eller være i et parforhold med hverandre». Det heter også at «dersom det likevel oppstår kjærlighetsforhold og/eller frivillige seksuelle relasjoner mellom veileder og student, har veileder et ansvar for å opplyse om dette til eget institutt/fakultet. Veiledningsrelasjonen skal i slike tilfeller brytes».

I retningslinjene for undervisere heter det at dersom det oppstår «kjærlighetsforhold og/eller frivillige seksuelle relasjoner mellom personer som samtidig er underviser og student, har underviser et ansvar for å opplyse om dette til eget institutt/fakultetet». Her heter det imidlertid at «undervisningsforholdet skal i slike tilfeller normalt opphøre».

De har også egne retningslinjer for profesjonsstudiet i medisin, der det heter at «den ansatte/engasjerte og student skal ikke innlede en seksuell relasjon» og at «om et parforhold oppstår, skal institutt- eller fakultetsledelsen informeres umiddelbart og veilednings- og undervisningsrelasjonen avbrytes».

Universitetet i Bergen har retningslinjer som slår fast «veilederen og studenten/kandidaten skal ha et profesjonelt forhold, og de skal ikke ha relasjoner som strider mot denne profesjonaliteten». Det heter videre at «veilederen har et særskilt ansvar for ikke å sette studenten/kandidaten i en sårbar situasjon og/eller utnytte en slik situasjon» og at «dersom det oppstår et seksuelt forhold mellom veileder og student/kandidat, skal det formelle veiledningsforholdet opphøre».

Ansatte plikter ikke å melde fra om forhold.

Universitetet i Oslo har etiske retningslinjer der det heter at «en ansatt kan ikke ha doble relasjoner overfor studenter eller ph.d.-kandidater som de sensurerer, veileder eller tar faglige eller administrative avgjørelser overfor» og at «en ansatt plikter å ta doble relasjoner opp med sin overordnede». I retningslinjene for veiledere heter det at veileder og kandidat ikke kan ha «en seksuell relasjon eller ha en så nær personlig tilknytning til hverandre at veilederen kan være inhabil».

Universitetet i Agder har retningslinjer for veiledning der det heter at «veilederen og studenten skal ha et profesjonelt forhold, og de skal ikke ha relasjoner som strider mot denne profesjonaliteten. Veilederen har et særskilt ansvar for ikke å sette studenten i en sårbar situasjon og/eller utnytte en slik situasjon. Dersom det oppstår en relasjon utover det profesjonelle, mellom veileder og student, skal fakultet-/instituttledelsen varsles og det formelle veiledningsforholdet opphøre».

Også Nord Universitet bruker ordet skal i sine retningslinjer, der det heter at «doble relasjoner i veilederforholdet (som nære familieforhold, kjærlighetsforhold eller privatøkonomiske relasjoner) skal ikke forekomme». Om slike relasjoner oppstår «skal veilederforholdet avsluttes og ny veileder oppnevnes».

— Vi har ikke etablerte rutiner for å melde i fra om private relasjoner mellom ansatte og studenter, skriver HR-sjef Marianne Hjartøy Breimo til Khrono.

Norges idrettshøgskole har retningslinjer for veiledere der det heter at «veilederen må sørge for å holde en profesjonell avstand til kandidaten og har et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter kandidaten i en sårbar situasjon» og at «veilederen og kandidaten kan for eksempel ikke være i nær familie, ha en seksuell relasjon eller ha en så nær personlig tilknytning til hverandre at veilederen kan være inhabil».

«Bør ikke forekomme»

Det er de færreste som slår fast at slike forhold ikke skal forekomme, men flere skriver at det ikke bør forekomme.

Blant dem er Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, som i sine retningslinjer slår fast at «doble relasjoner, som slektsforhold, kjærlighetsforhold eller økonomiske relasjoner, bør ikke forekomme». Om et slikt forhold oppstår at har den ansatte «plikt til å melde fra til nærmeste overordnede», som skal «vurdere hvilke tiltak som sikrer en riktig og habil behandling av relasjonen».

Kunsthøgskolen i Oslo viser til etiske retningslinjer som ble vedtatt i 2015, der det heter at «doble relasjoner i forholdet ansatt/student bør ikke forekomme. Med doble relasjoner menes at den ansatte innehar flere roller enn den profesjonelle i sin omgang med studenten, for eksempel når den ansatte har et kjærlighets- eller nært slektskapsforhold til studenten».

Det heter videre at «det kan i kjølvannet av doble relasjoner oppstå et habilitetsproblem ved bedømming av studentens arbeid» og at «det er den ansatte som vil ha en plikt til å melde fra om dette til nærmeste overordnede og som hovedregel skal undervisningsforholdet brytes. Dersom det av ulike grunner er umulig å bryte undervisningsforholdet, må partene forsøke å finne andre egnede løsninger. Partene må da være bevisst på at hovedregelen brytes og dermed vise stor aktsomhet i det videre arbeidet».

En lignende formulering finner vi i retningslinjene hos Universitetet i Stavanger der det heter at «doble relasjoner i veilederforholdet bør ikke forekomme», med kjærlighetsforhold som et eksempel.

Det står også at det er «spesielt de relasjoner hvor veileder og kandidat har utviklet et kjærlighetsforhold, at særskilte problemer kan oppstå». Men «kjærlighetsforhold mellom veileder og kandidat kan forekomme» og «hovedregelen i en slik situasjon er at veilederforholdet brytes». De har deretter samme formulering som hos Kunsthøgskolen.

UiS har ikke generelle regler for når en ansatt skal melde fra om slike forhold.

Høgskolen i Innlandet har retningslinjer for veiledning, der det står at «doble relasjoner i veilederforholdet bør ikke forekomme» og at «veilederen må sørge for å holde en profesjonell avstand til studenten og har et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter studenten i en sårbar situasjon».

Også NMBU har retningslinjer der det blant annet heter at «doble relasjoner i veilederforholdet (som slektsforhold, kjærlighetsforhold eller privatøkonomiske relasjoner) bør ikke forekomme».

Norges musikkhøgskole har retningslinjer der det heter at «doble relasjoner bør ikke forekomme», som eksempel vises det blant annet til kjærlighetsforhold. Det heter at «hovedregelen i en slik situasjon er at undervisningsforholdet skal brytes».

— I likhet med andre statsansatte skal ansatte ved Norges Musikkhøgskole utøve sine tjenesteplikter i tråd med de lover og retningslinjer som gjelder for disse, skriver høgskoledirektør Kristel Jæger Skorge til Khrono.

NTNU har ikke svart på henvendelsen, men i de etiske retningslinjene på universitetets nettsider heter det at «doble relasjoner i veilederforholdet bør ikke forekomme». Det står også at «dersom det oppstår et personlig forhold, en part føler seg utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, eller en part finner en veiledningsrelasjon så vanskelig at samarbeid virker umulig, skal instituttleder sørge for at ny veileder oppnevnes».

OsloMet viser først til retningslinjer mot trakassering, der det heter at «ansatte skal være særlig bevisst på den maktasymmetri som oppstår i relasjon til studenter. Ledere skal være gode rollemodeller og være seg særlig bevisst på den maktasymmetri som oppstår i relasjon til underordnede».

Det heter også at «hvis det innledes private relasjoner som kan sette den profesjonelle relasjonen på prøve eller som er uforenlig med opprettholdelsen av en slik, så plikter en å informere sin leder eller studieansvarlig om dette på et tidlig tidspunkt».

Vi får senere opplyst at de også har etiske retningslinjer for veiledning, der det heter at «doble relasjoner i veilederforholdet bør ikke forekomme» og at «dersom det oppstår en kjærlighetsrelasjon mellom veileder og student, skal fakultet-/instituttledelsen informeres og det formelle veiledningsforholdet opphøre».

Uten klare retningslinjer

Andre igjen har ingen klare retningslinjer på dette. Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug ved Universitetet i Sørøst-Norge, skriver til Khrono at de forholder seg til det som gjelder for statstjenesten.

— I tillegg forholder vi oss til statens personalpolitikk og vi har egne personalpolitiske retningslinjer som sier noe om verdier og etikk. Utover det har vi ikke egne retningslinjer for forhold mellom ansatte og studenter, ei heller at de plikter å si i fra det. Men det påhviler allikevel et ansvar hos den ansatte i slike saker, skriver hun.

Høgskulen i Volda viser til etiske retningslinjer der det under et punkt om åpenhet og ærlig framferd heter at det innebærer «at den tilsette trekkjer seg frå roller og situasjonar der det kan reisast spørsmål om habiliteten (som t.d. ved slektskap, nære relasjonar, dobbeltroller)». Det understrekes at det ikke er knyttet sanksjoner til retningslinjene.

Høgskolen på Vestlandet skriver til Khrono at de ikke har retningslinjer som regulerer kjærlighetsforhold mellom ansatte og studenter. De har heller ikke retningslinjer som regulerer hvorvidt ansatte må melde fra om det, men viser til at ansatte er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven og at «i tilfeller hvor det kan reises spørsmål om habilitet vil ansatte ha en plikt til å opplyse om et slikt forhold».

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved MF Vitenskapelig høyskole, Agnes Ellinor Skagemo, skriver dette til Khrono:

— Vi har handlingsplaner mot trakassering, inkludert seksuell trakassering, for ansatte og for studenter, men vi har ikke egne retningslinjer som spesifikt omhandler frivillige kjærlighetsforhold.

Handelshøyskolen BI har på sine side generelle retningslinjer for habilitet der det heter at de «har ikke vedtatt et generelt forbud mot student-ansatt-forhold og har ikke offentlig opplysningsplikt i slike forhold». Det heter likevel at ansatte «forventes å ta opp eventuelle habilitetsproblemer forårsaket av et slikt forhold» og at ansatte aldri kan være veileder eller sensor for en student som de er i et forhold til. Det heter også at ansatte har en plikt til å melde fra om slike forhold.

Norges Handelshøyskole har heller ikke et slikt forbud.

— NHH har ikke retningslinjer spesifikt for intime forhold mellom ansatte og studenter. NHH har mer generelle retningslinjer om at forhold som kan bringe ansatte opp i habilitetskonflikter skal varsles til nærmeste leder, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, til Khrono.

Han presiserer at ordet «forhold» i de generelle retningslinjene må tolkes i vid forstand, som for eksempel styreverv og forskningsetiske dilemma, og at det ikke refererer til intime forhold.

Høgskolen i Østfold skriver at de ikke har generelle retningslinjer for forhold mellom ansatte og studenter, men viser til yrkesetiske retningslinjer for veiledere, der det blant annet heter at om det oppstår relasjoner av intim karakter skal veiledningsforholdet opphøre.

Ansatte ved høgskolen plikter ikke å melde fra om slike forhold.

Oppdatert søndag 09.30 med etiske retningslinjer for veiledning ved OsloMet.

Powered by Labrador CMS