Debatt dag rune olsen og torjer a. olsen

UiT i, for og med Sápmi

UiT Norges arktiske universitet skal skape og formidle kunnskap om og for det samiske samfunnet – i samarbeid med og som en del det samme samiske samfunnet.

Dag Rune Olsen sammen med Laila Susanne Vars (rektor ved Samisk høyskole) og daværende sametingspresident Aili Keskitalo (foto: )
Dag Rune Olsen sammen med Laila Susanne Vars (rektor ved Samisk høyskole) og daværende sametingspresident Aili Keskitalo (foto: )
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

20. oktober 2021 åpnes det niende Sameting i Kárášjohka. Sametinget er, som Sámi allaskuvla, en av flere samiske institusjoner den norske stat opprettet på 1980-tallet som svar på utviklingen i internasjonal urfolksrett og -politikk. I samme periode kom sameparagrafen og den norske ratifiseringen av ILO konvensjon nr. 169. De nye samiske institusjonene fikk et stort ansvar og utviklingen av disse er et av de store løftene i norsk politisk utvikling etter andre verdenskrig.

Men endringene forpliktet også tradisjonelt norske institusjoner. UiT Norges arktiske universitet, som en sentral kunnskapsinstitusjon i Sápmi, fikk en forpliktelse og et ansvar for forskning på samisk virkelighet, kultur og samfunn. UiT har helt fra oppstarten i 1972 tatt et særlig ansvar for utdanning, forskning og formidling for og om det samiske samfunnet. Vi skal skape og formidle kunnskap om og for det samiske samfunnet – i samarbeid med og som en del det samme samiske samfunnet. UiT ligger i Sápmi, og Sápmi er en del av UiT gjennom vitenskapelig arbeid og våre mange samiske ansatte og studenter.

Senter for samiske studier er vår felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT. I samarbeid med Sámi allaskuvla har vi utviklet og driver sykepleierutdanning på samisk. Lærerstudenter kan spesialisere seg i samisk. UiT vektlegger samisk språkkunnskap i rekruttering til medisinerutdanninga. Samiske samfunnsforhold preger våre barnevern- og sosionomutdanninger. Vi uteksaminerer jurister med kompetanse på urfolksrett. Samfunnsforskere og humanister har sørget for ny kunnskap knyttet til samiske samfunnsforhold i fortid og nåtid. Og vi har utviklet et av verdens fremste miljøer i samisk språk.

Utviklingen i det samiske samfunnet er nå en del av global, nasjonal og regional offentlighet. På tvers av utdanninger og geografi utvikles nasjonale krav om kunnskap om samiske forhold. Over hele Sápmi er det etablert samiske kunnskaps-, kultur- og språksentre, samt avdelinger av nasjonale institusjoner som Sametinget og Samisk høgskole. Det stiller krav til UiT som institusjon om stadig å utvikle seg og sin virksomhet: UiT skal virke for og i det samiske samfunnet.

UiT bidrar til kompetanseheving og kunnskap for det samiske samfunnet. Her er det viktig å understreke ‘for’ og ‘i’. Som universitet er vi plassert i Sápmi, og en stor del av studentene og forskerne våre kommer fra samiske samfunn. Kompetansen de får og skaper ved UiT, skal også gå inn i og virke for det samiske samfunnet. Med dette bidrar vi til at Norge oppfyller sin grunnlovfestede forpliktelse til å «legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv».

UiT er et breddeuniversitet. Når staten også har gitt oss posisjonen som det arktiske universitet, forplikter det oss på alle områder. Utdanningene skal inkludere kunnskap om samiske forhold. Helsefaglige utdanninger og lærerutdanningene har fått nasjonale retningslinjer som forplikter utdanningsinstitusjonene til å inkludere samiske forhold i sin aktivitet, men UiT skal også sørge for at kunnskap om samiske tema og samiske perspektiver blir en del av mange utdanninger ved vårt universitet.

Vi skal prioritere samarbeid med både samiske, norske og utenlandske institusjoner og universiteter. De samiske samfunnene strekker seg over store deler av Norge og over fire stater. På norsk side er det innafor Sápmi/Sábme/Saepmie (minst) fem utdannings- og forskningsinstitusjoner: UiT, Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu, Nord universitet i Nordland og Trøndelag, NTNU i Trøndelag og Innlandet, og Høgskolen i Innlandet.

Kunnskapsutvikling for det samiske samfunnet gjøres best når vi samarbeider. Samarbeidet stopper ikke ved statsgrensene. Våre forskere samarbeider med samiske institusjoner ikke bare på svensk, finsk og russisk side av Sápmi, men med urfolksinstitusjoner i hele det sirkumpolare området, over både Atlanteren og tundraen. Dette skal utvikles videre i årene som kommer.

UiT Norges arktiske universitet hilser Sametinget i anledning konstitueringen. Vi ser fram til å fortsette vårt gode arbeid for å inkludere samisk kultur, samfunn og interesser i vår forskning, utdanning og formidling – til beste for samiske studenter og ansatte, landsdelen, nasjonal utvikling og urfolks plass i det globale samfunn. Og vi skal gjøre det sammen med de samiske samfunn og institusjoner. Ollu lihkku!

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS