Direktør Hilde Lorentzen ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR mener de oppragsbaserte instituttene må beholde sin autonomi. Foto: Petter Berntsen
Direktør Hilde Lorentzen ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR mener de oppragsbaserte instituttene må beholde sin autonomi. Foto: Petter Berntsen

Forskningsinstituttene ved OsloMet frykter tap av selvstyre

Organisasjon. OsloMets forskningsinstitutter står mot resten av universitetet og er dypt uenige i at de bør omorganiseres og bli mindre selvstendige, slik Hallén-utvalget anbefaler.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De fire oppdragsforskningsinstituttene AFI, NOVA, SIFO og NIBR ble en del av OsloMet i 2014 og 2016.

De fire utgjør Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og innlemmelsen av dem er evaluert av et utvalg ledet av tidligere direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Fakta

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet består av

  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Instituttene ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus henholdsvis 1. januar 2014 (AFI og NOVA) og 1. januar 2016 (SIFO og NIBR).

Hvert institutt er egne økonomiske enheter, og ledes av hver sin instituttdirektør.

Senterlederen, Kåre Hagen, har en koordinerende rolle og han sitter i rektors ledergruppe.

SVA har et styre som ledes av prorektor for forskning ved OsloMet, Morten Irgens.

De fire instituttene er fortsatt egne økonomiske resultatenheter, som ledes av hver sin instituttdirektør. En av anbefalingene til Hallén-utvalget er at SVA i stedet blir ett enhetlig senter med felles ledelse på samme måte som ved fakultetene. Videre anbefaler utvalget å legge ned styret ved SVA og erstatte det med et faglig råd, slik som på fakultetene.

Fakta

Evaluering av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

Anbefalinger fra Hallén-utvalget:

1. Realisere mulighetene i det praksisnære universitetet

2. Avklar forventninger til samarbeid

3. Etabler ordninger og tiltak som fremmer internt samarbeid

4. Skap administrative systemer og ordninger som sikrer effektiv drift

5. Bruk RBO-midlene til faglig utvikling og samspill (RBO er resultatbasert omfordeling)

6. Etabler et felles system for basisfinansieringen

7. Etabler retningslinjer for internprising

8. Etabler omforent kostnadsmodell for administrasjon

9. Omdann SVA-styret til et faglig råd

10. Etabler SVA som en enhetlig organisasjon under felles ledelse

Evalueringsrapporten har vært på høring, og høringsuttalelsene spriker kraftig. Mens fakultetene og OsloMets sentrale administrasjoner enig med Hallén-utvalget i at det trengs en enhetlig organisering av forskningsinstituttene, mener instituttene selv og fagforeningene Akademikerne, Forskerforbundet og Norsk tjenestemannslag at de bør være selvstendige økonomiske enheter og ha et eget styre.

Vil være selvstendige

Direktør Hilde Lorentzen i NIBR har ingen tro på at ny organisasjonsmodell gir et svar på utfordringer i samarbeidet mellom SVA-instituttene og fakultetene ved OsloMet.

— Evalueringen peker på noen viktige utfordringer, og jeg er enig i at vi ikke har lykkes så godt i samarbeidet om forskning og utdanning. Der har vi en vei å gå. Begge parter burde ha anstrengt seg mer, men jeg kan ikke se at de foreslåtte organisasjonsendringene vil hjelpe, sier hun.

Det å være så markedsstyrte som vi er, krever en organisasjonsmodell som legger makt og beslutningsmyndighet langt ned i organisasjonen. Vi må snu oss raskt rundt, og det krever en fleksibel og ubyråkratisk måte å jobbe på, med resultatansvar og kontroll over egne administrative og faglige ressurser.

Hilde Lorentzen

Lorentzen påpeker at de oppdragsbaserte forskningsinstituttene i SVA er svært forskjellige fra de bevilgningsbaserte fagmiljøene på OsloMet.

— Det å være så markedsstyrte som vi er, krever en organisasjonsmodell som legger makt og beslutningsmyndighet langt ned i organisasjonen. Vi må snu oss raskt rundt, og det krever en fleksibel og ubyråkratisk måte å jobbe på, med resultatansvar og kontroll over egne administrative og faglige ressurser, sier hun.

Etterlyser risikovurdering

Lorentzen etterlyser en vurdering av risikoen ved organisasjonsendringene som Hallén-utvalget foreslår, og mener også at alternativer burde vært vurdert.

— Det er litt mye vekt på tradisjonell, konservativ ledelsesform, men det er ikke gitt at samme organisasjonsmodell passer alle steder, sier hun og viser også til en spørreundersøkelse som ble gjort på SVA tidligere i år og som viste at så å si alle ansatte var fornøyd med dagens modell der instituttene har stor autonomi.

— Hallén-utvalget påpeker at OsloMet kunne fått mer ut av innlemmelsen av forskningsinstituttene. Er du enig i det?

— Nå fikk jo Høgskolen i Oslo og Akershus uttelling i form av forskningsresultater som bidro til at den ble et universitet, men koblingen mellom fakultetene og instituttene innen forskning og understøtting av undervisning er ikke blitt så tett som man hadde sett for seg. Jeg er enig med utvalget i at det trengs formelle samarbeidsorgan som kan bidra her, men jeg har ikke noe tro på at mer myndighet til SVA-lederen vil hjelpe, sier hun.

Vil gjøre endringer i styret

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) har laget en felles, 20 siders høringsuttalelse, undertegnet senterleder Kåre Hagen.

Den konkluderer med at de fire forskningsinstituttene fortsatt være egne økonomiske resultatenheter med en instituttdirektør som har resultatansvaret, og at det fortsatt bør være et eget SVA-styre, men at styrets oppgaver tydeliggjøres og sammensetningen endres.

I dag er prorektor ved OsloMet. Morten Irgens , styreleder, og to dekaner sitter også i styret. Erfaringene med dette har ikke vært så gode, går det fram av høringsuttalelsen til SVA.

«Det er opplevd som problematisk å være både dekan på et fakultet, samtidig som man er med i styret for en annen enhet på samme nivå. Også for styreleder har det oppstått problematiske situasjoner ved at (dobbel- )rollen gjør innehaveren til representant både for både rektor og for SVA. Andre ledere ved OsloMet bør derfor ikke sitte i SVAs styre», skriver senterleder Kåre Hagen.

OsloMet-direktør uenig med SVA

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved OsloMet, Tore Hansen, håndterer høringen på vegne av rektor Curt Rice, samtidig som hans divisjon også har levert en egen høringsuttalelse.

Tore Hansen mener at det har kommet mange gode innspill i høringen.

— Min kommentar på dette tidspunktet er at jeg er fornøyd med at det ser ut som høringsinstansene har satt seg godt inn i rapporten fra evalueringsutvalget, og at de har gitt mange gode innspill. Det gjør det lettere for rektor å komme med sine vurderinger, sier han.

Et av innspillene kommer fra hans egen divisjon, og der er anbefalingen at de fire forskningsinstituttene ikke bør være egne økonomiske enheter, at myndighet bør flyttes opp fra instituttdirektørene til SVA-lederen. Videre står det at dagens SVA-styre bør avvikles og erstattes av et faglig råd. Altså stikk motsatt av det et samlet SVA mener.

Vil ha profilering av OsloMet

Ifølge innspillet fra Tore Hansens divisjon bør SVA sørge for å bygge OsloMet som merkevare, og ikke som i dag bygge sine egne, fire merkevarer; AFI, NOVA, NIBR og SIFO, eller som det står:

«SVA er med sitt store volum på forskning, «kommersielle» orientering og evne til innsalg i mediene (forskningsformidling) svært viktig for universitetets samlede synlighet. Dermed er det viktig at de velger OsloMets løsninger og ikke utvikler egne varianter. Dette både ut fra et effektivitetsperspektiv og behovet for å bygge en enhetlig og tydelig merkevare.»

— Er det problematisk å både være den som sender saken på høring og selv å være høringsinstans?

— Rektor har hatt behov for bistand til saksbehandlingen, og har derfor bedt meg ta ansvar for dette. Jeg har samtidig ansvar for tre viktige fagavdelinger (økonomi, HR og samfunnskontakt og kommunikasjon), som alle samhandler med SVA i det daglige. Jeg har bedt dem om få innspill, og det er ikke unaturlig at disse synspunktene er med i høringsarbeidet. Det er til syvende og sist rektors forslag som skal legges fram for styret, ikke mitt, sier han.

Ikke overbevist av SVA

Også forskningsdirektør ved OsloMet, Kristin Sverdrup, har uttalt seg.

Hun blir ikke overbevist SVAs argumenter om at autonome institutter er nødvendig av faglige og markedsmessige grunner.

«.. en slik opprettholdt instituttstruktur (kan) i seg selv virke konserverende og hindre både nødvendig faglig samordning og samarbeid innenfor SVA, men også overfor fakultetene», skriver hun.

Avdeling for FoU mener videre at merkevaren til de fire SVA-instituttene ikke er så viktig.

«Vi mener merkevarene til SVA-instituttene ikke nødvendigvis har den store betydningen som instituttene selv hevder. Tvert i mot kan det også være fordeler ved å legge dem bak seg nå, til fordel for en ny og styrket profilering av SVA-miljøene som et betydelig fag- og forskningsmiljø innenfor OsloMet», skriver Sverdrup i uttalelsen fra avdelingen.

Fakulteter vil ha enhetlig senter

De tre fakultetene som har uttalt seg mener alle at dagens SVA-styre bør erstattes av et faglig råd. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er generelt positiv til flere av Hallén-utvalgets anbefalinger, men er skeptisk til å styrke SVA.

«Når det blir tatt til orde for et sterkere SVA, er det viktig for LUI å understreke at kjernevirksomheten ved universitetet foregår i fakultetene», skriver dekan Sarah Paulson.

Fakultet for samfunnsvitenskap mener at forskningsinstituttene i SVA bør bli del av en felles styrings- og organisasjonsstruktur ved OsloMet, og at de ikke lenger bør være egne økonomiske resultatenheter. Dekan Ann-Helén Bay påpeker at SVA-lederens virkemidler i dag begrenser seg til «overtalelse», og mener dette er uheldig.

«Styringsmodellen er uheldig fordi den gjør det vanskelig å plassere og etterspore ansvar», skriver hun.

Også Fakultet for helsevitenskap støtter anbefalingene fra Hallén-utvalget, men sier at rapporten noen ganger undervurderer at det faktisk foregår mye forskning på fakultetene også. Dekan Gro Jamtvedt skriver dessuten i uttalelsen at hun er usikker på i hvor stor grad OsloMet skal bruke ressurser på å legge til rette for at SVA-ansatte skal undervise mer på fakultetets utdanninger, siden de stiller høye krav til pedagogisk kompetanse og har utviklet et meritteringssystem som belønner god undervisning og utvikling av undervisning.

Fagforeninger støtter SVA

De tre fagforeningene ved OsloMet som har uttalt seg, Akademikerne, Forskerforbundet og Norsk tjenestemannslag (NTL) støtter alle SVA og mener at forskningsinstituttene fortsatt bør være autonome og være egne økonomiske resultatenheter, samt at det fortsatt bør være et eget SVA-styre.

NTL er sterkt imot, med fet skrift, å legge ned SVA-styret og i stedet opprette et råd, og mener også at instituttene må fortsette som egne resultatenheter.

«Dette fordrer en viss grad av autonomi på instituttnivå. Dersom det er ønskelig at SVA går i en annen retning, bør dette utredes nærmere», skriver NTL.

Forskerforbundet vil heller styrke SVA-styret enn å nedlegge det, og sier at hvis det skal gjennomføres organisasjonsendringer, så må risiko og gevinster utredes først.

Akademikerne er uenige i Hallén-utvalgets anbefalinger om å endre organisasjonsmodell.

«Vi forstår ikke at en styrkning av SVA-leder på bekostning av de fire instituttdirektørene vil styrke oppdragsforskningen ved OsloMet. Det er helt sentralt at instituttene har frihet til å styre sin egen økonomi», skriver leder av Akademikerne ved OsloMet Mona Sinding-Larsen, som også påpeker at et SVA styret av en mer sentral leder blir for topptungt. Hun viser til at SVA har over 220 årsverk, og at ledelsen må være tett på forskerne for å fungere.

Uvanlig modell

I tillegg til OsloMet er det bare Høgskolen i Innlandet som hittil har valgt en løsning der forskningsinstitutter blir innlemmet i et universitet eller en høgskole. Der ble Østlandsforskning nylig vedtatt innlemmet i høgskolen ved en virksomhetsoverdragelse, som skal tre i kraft 1. januar 2019.

Høgskolen i Innlandet organiserer seg likevel annerledes enn OsloMet. Østlandsforskning skal bli et av instituttene på Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og blir dermed mye mer integrert enn instituttene i SVA.

— Vi har lest evalueringen av SVA, og ser at organisasjonsmodellen er en utfordring for å få til samhandling. Vi håper at en mer integrert løsning kan overkomme noen av disse utfordringene, sier konstituert direktør Tonje Lauritzen i Østlandsforskning.

I universitetsstyret i desember

Styret ved OsloMet skal på møtet 14. desember avgjøre hvordan saken tas videre.

Direktør Tore Hansen opplyser at rektor, på grunnlag av rapporten fra Hallén-utvalget, diskusjonen som var i styret 25. oktober og høringssvarene, skal komme med et forslag overfor styret om veien videre for SVA.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS