Tannlege-klinikker på UiO fortsetter som før

Publisert - Sist oppdatert
Forrige uke sa viserektor Per Morten Sandset på vegne av ledelsen ved UiO at de ikke ønsket at universitetet skulle tilby helsetjenester fordi det ikke var universitetets primæroppgave. Illustrasjonsfoto: Hamza Butt/costculator.com

Forrige uke sa viserektor Per Morten Sandset på vegne av ledelsen ved UiO at de ikke ønsket at universitetet skulle tilby helsetjenester fordi det ikke var universitetets primæroppgave. Illustrasjonsfoto: Hamza Butt/costculator.com

Ledelsen ville ikke at Universitetet i Oslo skulle tilby helsetjenester, og vedtok å flytte klinikkene ved Psykologisk institutt til spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder ikke de odontologiske klinikkene.

Studentklinikkene ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo (UiO) ble stengt på dagen av universitetsledelsen. Årsaken som er oppgitt er at de frykter klinikken ikke ble drevet i tråd med gjeldende lover og regler.

To dager etterpå vedtok ledelsen å flytte dem til spesialisthelsetjenesten, og dermed ut av universitetets lokaler. Fakultetsledelsen «anser den pågående prosessen med Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) som svært lovende og ber instituttet, så raskt som praktisk mulig, avklare mulighetene for et forsknings- og undervisningssamarbeid mellom PSI og LDS

Flyttingen begrunnet viserektor for forskning og innovasjon ved UiO, Per Morten Sandset, med at var et prinsippvedtak om at universitetet «ikke skal tilby tjenester som faller under Helse- og omsorgsdepartementets aktivitet».

Dette prinsippet gjelder ikke for klinikkene ved Det odontologiske fakultet, ifølge den samme Sandset.

Profesjonelt og selvstendig

Det utsagnet trenger en viss modifikasjon.

Per Morten Sandset
Viserektor for forskning og innovasjon, UiO

Han sier til Khrono at argumentet om at universitetet ikke skal tilby helsetjenester ikke gjelder på samme måte for klinikkene ved odontologi.

— Det utsagnet trenger en viss modifikasjon. Klinikken ved Det odontologiske fakultet er av mange ansett å være den ledende tannhelseklinikken i Norge og det finnes ikke tilsvarende tilbud i den medisinske spesialisthelsetjenesten. Klinikken er lokalisert i egne lokaler, er profesjonelt drevet som selvstendig klinikk og har behandlingsavtaler både med Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Den drives på en helt annen måte og etter helt andre prinsipper enn det som er tilfelle på Psykologisk institutt, presiserer Sandset til Khrono.

Dermed sammenligner han tannlegeklinikkene med de klinikkene som finnes på Det medisinske fakultet, spesielt under Institutt for klinisk medisin. Disse er samlokalisert med Oslo universitetssykehus og drives etter prinsipper for helseforetak.

En del ansatte er både ansatt av sykehuset og universitet og bedriver dermed både behandling av pasienter, men også undervisning av medisinstudenter i klinikken. Ansatte i klinikkene som kun er ansatt av universitet driver ikke behandling.

— Er det en slik modell du ser for deg for klinikkene fra Psykologisk institutt?

— Det kan helt klart være en god mulighet. Det å drive med helsetjenester og behandling i våre dager er noe helt annet enn det var for bare få år siden. Det er svært mange nye lover og regler å forholde seg til, og dette krever en helt annen organisasjon og støtteapparat enn tidligere, utdyper Sandset.

Studentene: — Spesielt

Studentene reagerer på argumentasjonen til viserektoren. 

— Det er veldig spesielt at Universitetsledelsen er selektivt prinsipielle i denne saken, sier leder for programutvalget på profesjonsstudier i psykologi, Felix Koppe.

I følge uio.no presiserer også dekan ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll, det samme.

— Universitetsledelsen har forsikret meg om at dette ikke gjelder den kliniske virksomheten vi driver ved vårt fakultet. De som eventuelt kan ha rynket med brynene da de leste Sandsets uttalelse, kan med andre ord slappe helt av, betrygger dekanen.

Fakta

Konflikten ved Psykologisk institutt, UiO

Stenger og flytter klinikken

 • 10. oktober 2017 stengte ledelsen ved Universitetet i Oslo klinikkene ved Psykologisk institutt med umiddelbar virkning, foreløpig fram til 23. oktober.
 • De begrunner stengingen med frykt for lovbrudd på klinikkene knyttet til arkivrutiner, klagemuligheter, sikkerhet i lokalene og mye annet.
 • 12. oktober 2017 bestemte universitetsledelsen, i samråd med fakultets- og instituttledelsen, å flytte klinikkene til spesialisthelsetjenesten.

Ville flytte klinikken

 • Bakteppet for den tilspissede konflikten er ønsket om å flytte klinikkene til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Helse Sør-Øst i stedet for å ha dem lokalisert på universitetet.
 • Disse planene har vært frontet av instituttleder Pål Kraft (bildet over), og det vil frigjøre både ressurser og areal på Psykologisk institutt. Kritikerne har ment at instituttet med grepet ønsker å prioritere forskning over klinisk utdannelse av psykologer.
 • Ansatte og studenter har protestert, både mot stengingen og flyttevedtaket, og mener de ikke har blitt hørt i prosessen.

Vurderinger

 • UiO-ledelsen har bestilt en gjennomgang fra advokatfirmaet Kluge. 
 • Tirsdag 17. oktober kom rapporten fra Kluge om de juridiske forholdene. Der står det at de har funnet 9 avvik eller mulige avvik fra lover eller forskrifter, og det er uklart hvorvidt klinikkene kan åpne igjen den, slik planen var dersom det ikke ble funnet store feil.
 • Advokatfirmaet Kluge har tidligere utarbeidet rapporter om klinikken. Den siste gangen i  juni i år, da advokatfirmaet utformet en rapport på oppdrag fra instituttledelsen ved Psykologisk institutt, hvor formålet var å kartlegge hvilke lover studentklinikkene var underlagt.
 • I juli 2017 ba klinikkledelsen om en vurdering av forholdene ved klinikkene fra en av landets fremste eksperter på helse- og velferdsrett, UiOs professor emeritus, Aslak Syse. De var uenige i Kluges vurdering om at de var underlagt spesialisthelsetjenestelovgivningen.
 • Syses konklusjon var at klinikkene ikke var underlagt spesialisthelsetjenestelovgivningen, og at: «Studentklinikkene synes ikke på noen måte å være i strid med aktuell helselovgivning».

Styrevedtak

 • Styret ved Universitetet i Oslo vedtok 24. oktober at universitetsdirektøren skulle sørge for at klinikkene ble åpnet så snart som mulig, og at:
 • Avgjørelsen om organisering av klinikkene - ved universitetet eller andre steder - skal bli tatt etter en prosess som involverer fagmiljøene.

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.