22.500 parkeringsplasser

Mens gatene i Oslo renskes for parkeringsplasser, tilbyr Universitetet i Oslo gratis parkering til rundt 1500 ansatte og studenter. Norske universiteter og høgskoler bruker mye plass på gratis parkeringsplasser.

69 fotball­baner med biler

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert klokken 08.11 med kommentar fra rektor Svein Stølen)

En T-bane glir inn på perrongen på Forskningsparken T-banestasjon. Ti meter nedenfor, under T-banebrua, stopper en trikk. Klokka 07.44 en tirsdagsmorgen, forsyner holdeplassene Universitetet i Oslo (UiO) med arbeidskraft og studenter.

Men det finnes også en annen måte å komme til universitetet på.

Bilen.

«Hver enkelt av oss må mobilisere for å dramatisk kutte klimagassutslippene», skrev UiO-rektor Svein Stølen på egen blogg i januar 2019. Til rektorvalget i 2021 stiller han med egen viserektor for klima og miljø.

Likevel får bilen fortsatt rikelig plass på universitetet hans.

Og omgitt av kollektivtransport og sykkeltraseer, koster det ikke en krone å parkere ved de fleste av de mange parkeringsplassene.

I byen bak universitetet i Oslo er det svært få gratis parkeringsplasser igjen. Universitetet har imidlertid mange av dem.
I byen bak universitetet i Oslo er det svært få gratis parkeringsplasser igjen. Universitetet har imidlertid mange av dem.

Rensker resten av byen for gratisparkering

Timinga på denne saken er kanskje ikke perfekt. Folk skal jo helst ikke ta buss, tog og bane akkurat nå, under pandemien. NTNU har for eksempel innført midlertidig gratisparkering igjen.

Men vanligvis, når det ikke er pandemi, kappes universitetene og høgskolene om å være grønnest. Det samme gjøres i andre deler av offentlig sektor.

I hovedstaden hvor Universitetet i Oslo ligger, nærmest renskes gatene for gratisparkering.

«Det finnes ingen regulerte gratis parkeringsplasser innenfor Ring 3», skriver Bymiljøetaten i Oslo kommune i en e-post til Khrono.

Vel, det er en sannhet med modifikasjoner. For de har ikke regnet med de 1556 parkeringsplassene Universitetet i Oslo tilbyr ansatte og studenter.

Tall Khrono har samlet inn fra Oslo kommune, viser at kommunen de siste fem årene har fjernet 4289 parkeringsplasser. Med unntak av noen få uregulerte strekninger vest i byen der man fortsatt kan parkere gratis, har offentlig tilgjengelig gateparkering blitt gjort om til — hold deg fast — 27.347 beboerparkeringsplasser. I bydel etter bydel må nå alle betale for parkeringsplassene.

Hvis universitetet og rektoren mener alvor, bør ikke også Universitetet i Oslo ta konsekvensen av det?

— Vi jobber med en mobilitetsplan. Utkastet vi fikk tok ikke tilstrekkelig hensyn til ansatte og studenter med spesielle behov; det handler om redusert mobilitet, barnefamilier og lignende. Det jobbes videre for å lage en mobilitetsplan som kopler tydelig til personalpolitikken. Avgifter kommer, men i denne koronatiden vil vi ikke forsere arbeidet, sier rektor Svein Stølen til Khrono.

69 fotballbaner

Da tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) satte i gang en egen «grønn konkurranse» for landets universiteter og høgskoler, en konkurranse departementet brukte én million kroner på å utforme og som ble vraket av hennes etterfølger Henrik Asheim (H), rapporterte universitetene og høgskolene inn hvor mange parkeringsplasser de hadde.

Universitetene og høgskolene oppga i desember i fjor å ha 22.318 parkeringsplasser. Legger man standard arealbehov for en parkeringsplass til grunn, 21 kvadratmeter som inkluderer både selve plassen og øvrig manøvreringsareal, utgjør det 468.678 kvadratmeter. I tillegg kommer flere plasser som ikke ble innrapportert.

Totalt utgjør det over 69 fotballbaner med parkeringsplasser.

Flest parkeringsplasser finnes ved NTNU, der 4397 biler kan parkere.

Nummer to er Universitetet i Sørøst-Norge (USN), der 3274 biler kan parkere.

Det er imidlertid én stor forskjell på de to: Mens NTNU har gjort 75 prosent av sine flere tusen plasser til betalingsparkering, kan alle ved USN parkere gratis.

USN er ikke alene. Tallene viser nemlig at over sju av ti parkeringsplasser i Universitets- og høgskole-Norge er gratisplasser.

Kuttet gratis parkering av miljøhensyn

Universitetet i Agder har 1874 parkeringsplasser ved sine campuser i Grimstad og Kristiansand. Over 1500 av dem er avgiftsbelagte, og det er ifølge økonomidirektør Kjetil Hellang et bevisst valg.

— Da vi åpnet ny campus i Grimstad i 2010 innførte vi avgift på parkeringsplassene der, og i mars 2018 innførte vi avgift på de andre plassene ved begge campuser. Vi ville begrense biltrafikken til campus av to årsaker: Det er ikke plass til alle som ønsker å kjøre bil, og selvsagt ønsker vi også å redusere bilbruken av hensyn til miljø.

Universitetet i Agder har bygget ut sine campuser i både Grimstad og Kristiansand, uten å utvide parkeringskapasiteten. I stedet jobber de med bedre kollektivdekning.

— Vi er ikke helt fornøyde med kollektivkapasiteten i Grimstad, men den jobber vi med. I Kristiansand har vi og flere andre vært involvert i å skape bedre infrastruktur rundt hovedbusstoppet. Vi har fått en «busshub», som betyr at bussene starter ved UiA. Da slipper vi forsinkelser, sier Hellang.

— Og også direktør og rektorat betaler for parkering, legger han til.

Plass til minst 25.000 i rushtiden

Omtrent i samme størrelsesorden når det kommer til parkeringsplasser som UiA, finner vi Universitetet i Oslo. Men ved universitetet som sirkles inn av tre T-banelinjer, to trikkelinjer, én bussrute og flere sykkeltraseer, er 91 prosent av plassene gratis.

Tallet kommer fra universitetets egenrapportering i desember i fjor. Da rapporterte de inn 1400 parkeringsplasser, men UiO skriver til Khrono at realiteten er 1851 plasser, hvor 1556 plasser — nærmere fem fotballbaner — holdes av for ansatte og studenter.

— Vi i ønsker at færrest mulig kjører bil til Universitetet i Oslo, og vi mener at vi ikke trenger alle parkeringsplassene, sier Julianne Sørflaten Grovehagen, leder for den studentpolitiske lista Grønn Liste, som innehar flere av setene i Studentparlamentet ved UiO.

T-banen passerer Universitetet i Oslo, her ved Forskningsparken. Den har plass til mange tusen i rushtida.
T-banen passerer Universitetet i Oslo, her ved Forskningsparken. Den har plass til mange tusen i rushtida.

Beregninger Khrono har gjort, basert på avgangstider og passasjerkapasiteten på trikk og T-baner i Oslo, viser at rundt 25.000 mennesker får plass på de T-banene som passerer Universitetet i Oslo mellom 07.00 og 08.30 på hverdager. I tillegg kommer busser som stopper i nærheten og stadig flere syklende.

Når resten av Oslo kvitter seg med de gratis parkeringsplassene, hvorfor tviholder Universitetet i Oslo på dem?

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen.
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

— Må sees i sammenheng med at vi er rundt 35.000 studenter og ansatte totalt

Direktør ved universitetet, Arne Benjaminsen, sier de har hatt et behov for å ha gratis parkeringsplasser, og at det er to årsaker til det.

— Vi har hovedsaklig parkering ved sykehus og på campus rundt Blindern. Særlig sykehusansatte som jobber flere steder trenger dette. I Blindern-området har man også historisk lagt til rette for parkering på campus. Så skal det sies at vi også har et antall parkeringsplasser for besøkende, og de må betale, sier Benjaminsen.

UiOs egne tall viser at de har flere plasser nær sykehusene, men at det store flertallet er tilknyttet campus på Blindern. Direktøren mener uansett antall parkeringsplasser må sees i sammenheng med antall ansatte og studenter.

— Selv om antallet høres høyt ut, så må det sees i sammenheng med at vi er rundt 35.000 studenter og ansatte totalt. Så antall per hode er ikke så høyt, sier Benjaminsen.

Tallene gir ham rett i at antall parkeringsplasser per «heltidsekvivalenter», la oss kalle det fulltidsansatte og -studenter, ikke er spesielt høyt ved UiO. Der er tallene høyere for for eksempel Handelshøyskolen BI, NMBU og Universitetet i Sørøst-Norge.

— Kommunen sier det ikke finnes regulerte gratisparkeringer igjen innenfor Ring 3, der dere ligger. Hvorfor skal dere ha gratis parkering i 2020?

— Vi jobber med en mobilitetsplan for universitetet, der vi skal legge til rette for økt bruk av kollektivtransport og sykkel. Vi skal bygge sykkelstaller og ser på innføring av betalingsløsninger for parkering. Da er tanken at det skal være differensierte satser, der fossilfrie kjøretøy betaler minst.

— Betyr det at ansatte må forvente å betale framover?

— Nå er ikke planen ferdig behandlet. Vi skal ha en omfattende behandling av den på universitetet, men vi jobber med tanke på at det skal innføres betalingsløsninger i ulike varianter.

— Vi har regnet ut at det er kapasitet til 25.000 på trikk og bane som stopper ved UiO mellom 07.00 og 08.30 på hverdager. Ser dere mulighet å øke andelen som reiser kollektivt?

— Vi ligger veldig godt til. Men igjen er vi en stor institusjon med over 35.000 studenter og ansatte i sum. Noe parkeringsplasser må vi påregne at vi skal ha.

— Kan det være aktuelt å fjerne parkeringsplasser?

— Vi skal blant annet legge til rette for mer sykkel og bygge parkering til dem. Og så leier vi noen steder, og det kan være aktuelt å se på, sier universitetsdirektør Benjaminsen.

Rektor Svein Stølen sier til Khrono at parkeringsarealer også kan være aktuelle for nye prosjekter.

— Vi ser på parkeringsarealene i den videre utviklingen av Oslo Science City.

Powered by Labrador CMS