Omfattende planer om opprykk for over 100 tilsatte

Publisert - Sist oppdatert
Styreleder Vigdis Moe Skarstein og rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet må få til en offensiv opprykksplan for ansatte ved det nye universitetet. Her er de to på kontaktkonferanse tidligere i år.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein og rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet må få til en offensiv opprykksplan for ansatte ved det nye universitetet. Her er de to på kontaktkonferanse tidligere i år.

Over 100 ansatte ved Nord universitet må kvalifisere seg til opprykk de neste årene hvis universitetet skal komme på nivå med de andre nye universitetene. Prislappen er over 300 millioner kroner.

Ved fusjonen som skapte Nord universitet sank andelen med såkalt førstekompetanse for det nye universitetet til 53 prosent. Målet er at de skal opp på 70 prosent før 2020.

Førstekompetanse inkluderer stillingene professor, førsteamanuensis, førstelektor og dosent.  

Drøfter budsjett og strategi

Til styremøtet for Nord universitet i januar ble det fremmet en budsjettsak som ble omgjort til en orienteringssak i møtet.

Deretter la styret opp til en ekstraordinær budsjettprosess. På møtet onsdag 17. februar skal de drøfte strategi og budsjett og først i mars vedtar de budsjettet for 2016.

Vi kommer til å prioritere ned veien gjennom
førstelektor
til dosent.

Bjørn Olsen
Rektor, Nord universitet

Rektor for Nord universitet, Bjørn Olsen forklarer:

— Vi er tre enheter som fusjonerte fra 1. januar 2016, og har kommet inn i 2016 med tre ulike budsjetter. Det er derfor vi må bruke litt tid på å sy sammen disse tre budsjettene til et enhetlig godt budsjett for det nye universitet. 

Et viktig element i strategi- og budsjett-drøftingene blir universitetets faglige kompetanse og arbeidet med å få den opp.

Skal fra 53 til 70 prosent innen 2020

Etter fusjonen har andelen med førstekompetanse sunket betraktelig for det gamle Universitet i Nordland. Nord universitet har 53 prosent førstekompetanse, og rektor Bjørn Olsen understreker at de skal opp på 70 prosent innen 2020.

Nord universitet vil de første årene ha en betydelig lavere andel førstekompetente enn Universitetet i Nordland hadde før fusjonstidspunktet og sammenlignbare institusjoner. 

Nord universitet havner rett etter fusjonen på nivå med Høgskolen i Sørøst-Norge  og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Årsaken er at både Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna kom inn i universitetet med en meget lav andel førstekompetente medarbeidere.

Her ser du oversikten (interaktiv grafikk, før pilen over søylene):

Må løfte rundt 100 medarbeidere

— Helt konkret betyr det at vi må ha vel 100 flere ansatte med doktorgrad eller professorkompetanse. Vi ønsker også at hovedregelen skal være at vi løfter egne ansatte, eller rekrutterer inn førsteamanuenser eller professorer. Og vi kommer til å prioritere ned veien gjennom førstelektor/dosent, sier Olsen.

— Hvorfor det?

— Det er fordi vi vurderer det slik at flere professorer og førsteamanuenser vil veie tyngre i søknadsprosesser og dermed få størst ringvirkninger, også økonomisk, forklarer Bjørn Olsen, men legger raskt til:

— Når det er sagt, vi skal ikke stoppe den andre førstestillingsveien, men jeg vil at vi skal gå en ekstra runde før man vurderer den løsningen. Men vi skal levere utdanning i et marked og det kan hende førstelektor/dosent er den beste løsningen innenfor enkelte fagområder, sier han. 

Trenger 322 millioner

I styrepapirer i høst lanserte fusjonspartnerne at de trengte en milliard utenfor rammen for å oppgradere hele universitetet. Den faglige behovet fram til 2020 ville beløpe seg til over 322 millioner kroner.

— Tror du at dere får det nødvendige gjennomslaget og får økt basisbevilgning slik dere sier dere trenger?

— Vi fikk både flere stipendiatstillinger og studieplasser i høst. Dette er et betydelig løft som vil vil bedre vår forskerstatus og øke våre inntekter. Vi har tro på at vi blir prioritert, samtidig som vi må omprioritere og jobbe hardt selv for å oppnå den ønskede utviklingen, sier Olsen.

Får NOKUT-besøk i mars/april

I månedsskiftet mars/april kommer NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) på besøk til Bodø. Det var i et brev i november at NOKUTvarslet at de vil starte en dialog med det nye universitet, og besøksdato er satt til månedsskiftet mars/april.

— Vi gleder oss til å få besøk og skal sørge for at de får den informasjonen de trenger og ønsker seg, understreker Olsen, og legger til:

— Vi har en god dialog med NOKUT og ser fram til et godt samarbeid.

— Bare innledende gransking

I sitt brev fra november beskriver NOKUT situasjonen for Nord som følger:

Se også: NOKUTs brev om tilsyn på Nord universitet

«Vår kartlegging gir indikasjoner på at det nye fusjonerte Nord universitet vil ha utfordringer med å være på nivå med sammenliknbare universiteter innenfor disse områdene, slik det er fastsatt i forskriftene. Forskerutdanning, stillingskompetanse og vitenskapelig produksjon er områder som i særlig grad skiller universitetene fra høyskolene.»

Og videre:

«Samtidig som NOKUT utvider kartleggingen, vil vi etterspørre om det foreligger klare og realistiske planer ved det nye universitetet for å styrke områder som i dagens situasjon fremstår som sårbare.»

NOKUT presiserer avslutningsvis i brevet at de bare er i en innledende fase av en tilsynsprosess og at de ikke har besluttet å igangsette revidering av universitetsstatusen til Nord. En slik revidering vil eventuelt bli iverksatt på et senere tidspunkt, skriver NOKUT.

Universitetsstyret skal diskutere saken i møte 17.februar, men budsjettet blir ikke vedatt før i styremøtet i mars. 

Fakta

Styremøte for Nord universitet 17. mars

Budsjett

 • Styret behandlet budsjett 2016 i styresak 4/16. Denne saken ble i styremøtet omgjort til orienteringssak. Styret ba rektor om å legge fram forslag til budsjett som viser samlede faglige satsinger og prioriteringer i marsmøtet, med en forberedende diskusjon i februarmøtet. 

Faglig kompetanse

 • Skal fra 53 prosent førstekompetanse til 70 prosent innen 2020. Inngår i budsjett og strategidebatter.

Faglig organisering

 • Har tre fusjonssaker på dagsorden: Strategi 2020, ny faglig organisering, ny administrativ organisering.
 • Nord universitet har i dag 7 faglige avdelinger. Hvor mange det skal være 1. januar 2017 skal drøftes i løpet av 2016.

Kilde: nord.no

 

Fakta

SAKS-midler ved Nord

Høgskolene i Nord-Trøndelag og Nesna fikk tilsammen 18,5 millioner 1. juli 2015. For 2016 har Nord universitet fått 4 millioner til. 18,5 er fordelt slik

 • Faglig utviklingsarbeid 8,0 mill kr 
 • Særskilte omstillingsbehov for Nesna 3,6 mill kr 
 • Tillitsvalgte/medbestemmelse 1,5 mill kr
 • Virksomhetskritisk infrastruktur 5,4 mill kr 

Ved utgangen av 2015 har 5,8 mill. kroner av disse SAKS-midlene blitt brukt. Dette gjelder aktiviteter knyttet til særskilte omstillingsbehov for Nesna og virksomhetskritisk infrastruktur. 12,7 mill. kroner er avsatt til bruk i 2016. 

I tillegg til bruk av SAKS-midler har det blitt kostnadsført 5,8 mill. kroner i 2015 på fusjonen som er dekt over ordinær drift. Dette er fordelt med 4,6 mill kroner på UiN, 0,4 mill. kroner på HiNe og 0,8 mill. kroner på HiNT. 

Kilde: nord.no

Fakta

322 millioner for økt kompetanse

De tre institusjonene bak Nord universitet skriver at de trenger 322 millioner over seks år for å nå opp på et nødvendig nivå av første- og toppkompetanse:

Lønns og driftsutgifter

Det vil være behov for å heve 126 stillinger til førstestillinger, 55 stillinger til professor/dosentstillinger, samt opprette 44,6 nye undervisningsstillinger for å kompensere for økt forskningstid i hevede stillinger.

Program for heving av førstekompetanse

 • 40% vil kunne rekrutteres direkte gjennom eksterne utlysninger (50 førstestillinger).
 • 40% av førstestillingsbehovet vil søkes tilført internt ved å tilby 71 faglig tilsatte kvalifiseringsløp over 6 år gjennom 50% FOU-tid. For å kompensere for undervisningsressursen som bortfaller vil det bli behov for 31,5 årsverk undervisningsstillinger i 6 år til en årlig kostnad på 26,6 MNOK.
 • 20% søkes rekruttert gjennom egne Ph.d-programmer. Med en gjennomføringsgrad på 70% og rekruttering av 70% ved endt løp vil det være behov for å utlyse 54 stipendiatstillinger over 3 år til en kostnad på 162 MNOK. 

Kilde: Budsjettforslag 2017 og satsing utenfor rammen, HiNT, HiNe, UiN

Ny pensjon. Et klart flertall hos alle sammenslutningene hos arbeidstakerne stemte ja til ny offentlig pensjonsordning.

Dom. En student ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo har tapt saken i Oslo tingrett, etter at han prøvde å få kjent ugyldig et vedtak om at han var uskikket.