Debatt tone magnussen

Samarbeid eller collaboration?

Kravet om søknad på engelsk gjer det utfordrande å få til reell involvering av partnarar frå forvaltning, næringsliv og frivillig sektor, skriv Tone Magnussen.

Kva er det som skjer når NFR stiller krav til engelskspråklege samarbeidssøknader? spør innleggsforfattaren.
Kva er det som skjer når NFR stiller krav til engelskspråklege samarbeidssøknader? spør innleggsforfattaren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Eg står bak ein av dei totalt 348 søknadene som blei sendt inn til NFR-fristen 17. februar. I eit inspirerande samarbeid med partnarar frå forvaltning, næring og sivilsamfunn har eg utvikla eit såkalla «samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Undervegs i søknadsarbeidet møtte vi på kvist, i form av det eg oppfattar som motstridande krav i Forskingsrådet si utlysing.

(les videre under AnnonseN)

Bli varslet om debatt og nyheter
Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de viktigste nyhetssakene.
-

Bli varslet om debatt og nyheterLast ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de viktigste nyhetssakene.-

På NFR sitt webinar i desember, der fleire av oss prosjektpartnarar deltok, blei det sterkt understreka at denne søknadstypen set krav til reell medverknad frå samarbeidspartane. Når ein forskingsorganisasjon søker, skal det skje i forpliktande samarbeid med minst to andre partar som ikkje er forskingsorganisasjonar, men som representerer t.d. offentleg sektor, frivillige organisasjonar eller næringsliv. Sjølve utlysinga poengterer at alle samarbeidspartar skal delta aktivt i planlegging og oppfølging av prosjekt, og i spreiing av resultat. I tillegg er det eit krav at søknad og vedlegg skal skrivast på engelsk.

Dette oppfattar eg som motstridande krav i utlysinga. Korleis sikre reell involvering når engelsk er arbeidsspråk? Dei siste åra har eg vore del av fleire søknadsprosessar til NFR i samarbeid med partar i næringsliv, offentleg sektor og sivilsamfunn. Eg har opplevd det som krevjande, men svært meiningsfylt å jobbe saman på tvers for å skape ei felles fagleg plattform. I dette arbeidet har eit felles norsk fagspråk vore ein nøkkel. Eg tok derfor kontakt med NFR for å høyre korfor kravet til engelsk no har kome inn. Svaret er enkelt; internasjonale ekspertar skal vurdere søknadene.

Kva er det som skjer når NFR stiller krav til engelskspråklege samarbeidssøknader? For det første inneber det å pulverisere Forskingsrådet sitt ansvar for norsk fagspråk. Omsynet til ekstern søknadsvurdering av engelskspråklege ekspertar ser ut til å vege tyngre enn omsynet til å ta vare på og vidareutvikle norsk fagspråk. Som forskarar formidlar vi internasjonalt og sørger for å oppnå tellekant-poeng i dei anerkjente tidsskrifta. Men, vi formidlar også i lokalavisa, på webinar og i forsking.no. For å sikre samfunnet sin tilgang til forskingsbasert kunnskap, treng vi det norske fagspråket.

Mi oppleving er at engelsk fagspråk ikkje er det som pregar arbeidskvardagen hos tilsette i små kommunar, lokale faglag eller hos regionale næringsaktørar.

Tone Magnussen, Nordlandsforsking

Kravet om søknad på engelsk gjer det utfordrande å få til reell involvering av partnarar frå forvaltning, næringsliv og frivillig sektor. Mi oppleving er at engelsk fagspråk ikkje er det som pregar arbeidskvardagen hos tilsette i små kommunar, lokale faglag eller hos regionale næringsaktørar. Engelsk som arbeidsspråk føreset visse ressursar hos samarbeidspartane, ressursar som truleg er på plass i store og robuste organisasjonar. Ei openberr fare er dermed at mindre aktørar fell frå, og at viktig idekraft blir forhindra frå å utvikle viktige og relevante prosjekt for å møte utfordringar i samfunn og næringsliv.

Powered by Labrador CMS