styremøte:

OsloMet-styret avgjør Kjeller-flytting i dag

Rektor Curt Rice innstiller på å avvikle Kjeller som studiested. Følg styremøtet der saken blir avgjort her.

Styret ved OsloMet skal avgjøre om universitetet fortsatt skal ha et studiested på Kjeller etter 2023. Her fra forrige styremøte, som ble holdt nettopp på Kjeller.
Styret ved OsloMet skal avgjøre om universitetet fortsatt skal ha et studiested på Kjeller etter 2023. Her fra forrige styremøte, som ble holdt nettopp på Kjeller.
Publisert

(Styremøtet kan følges direkte nederst i denne saken. Møtet starter kl 9, og Kjeller-saken skal ifølge oppdatert kjøreplan behandles kl 9.30-11.30)

Rektor Curt Rice ber styret om å la være å forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023 og i stedet ta sikte på større grad av samlokalisering i Oslo.

Fakta

Campus Kjeller, OsloMet

200 tilsatte (155 årsverk) har sin hovedarbeidsplass på Kjeller.

Av de ansatte som jobber på Kjeller, er det ca. like mange ansatte som bor i Oslo og på Romerike, med en liten overvekt av Osloinnbyggere.

Ca. en tredel bor i resten av Viken og Innlandet.

Tre fakulteter med til sammen fire institutter er i dag representert på Kjeller.

Registrerte studenter som har tilhørighet til Kjeller er i underkant av 3000.

  • Ca. 1450 på Fakultet for helsevitenskap (HV)
  • Ca. 1350 på Fakultet for lærerutdanning- og internasjonale studier (LUI)
  • Ca. 170 på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Studentmassen fordeler seg på bachelor- og masterprogram, etter- og videreutdanningstilbud, samt på oppdrags- og betalingskurs.

Flertallet av studier som tilbys på Kjeller i dag krever ulike typer spesialrom.

Studentene som søker seg til studiene på Kjeller, kommer stort sett fra hele landet, bortsett fra søkere til bachelor i sykepleie, der hovedvekten av søkerne kommer fra Romerike.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Kilde: OsloMet

Det kom overraskende på mange da rektor ved OsloMet, Curt Rice, i midten av januar signaliserte at han ønsker å droppe ny leieavtale på Kjeller utenfor Lillestrøm og samle all OsloMets aktivitet i Pilestredet, sentralt i Oslo.

Siden har debatten gått. Blant annet har tre av fire fakultetsstyrer ved OsloMet krevd mer analyser og vurderinger før styret gjør sitt vedtak.

Ikke minst har reaksjonene vært sterke fra ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, over at rektor på OsloMet ønsker å samle all virksomhet i Oslo og flytte fra hans region.

Studentene vil bevare Kjeller

Studentparlamentet ved OsloMet går inn for å bevare Kjeller som studiested, viser et vedtak som ble gjort dagen før universitetstyrets møte. En digital avstemning som ble avsluttet onsdag, viser at studentparlamentet ønsker alternativ 1, som er å inngå den framforhandlede tilleggsavtalen for Kunnskapsveien 55 på Kjeller med huseier Hemfosa Samfunnsbygg AS.

«Inngåelsen bør forplikte OsloMet til å behandle Kjeller som et eget studiested, herunder med egen campusstrategi og stedlig ledelse», står det i vedtaket.

Studentparlamentet ved OsloMet skulle vedtatt sin uttalelse på et møte tirsdag, men på grunn av faren for koronasmitte ble møtet avlyst og det ble foretatt en digital avstemning.

14 vedlegg til saken

Med styresaken følger 14 vedlegg, blant annet med analyse av arealsituasjonen i Pilestredet og risikoanalyser av de to alternativene, der det ene er å inngå den framforhandlede leieavtalen med gårdeier på Kjeller og det andre er å heller samlokalisere OsloMets aktiviteter i Oslo.

Også en rapport med forslag om hvordan OsloMet skal få plass til mange flere i dagens kontorer i Pilestredet blir lagt fram for styret.

Argumenterer for avvikling på Kjeller

I et notat til styret kommer Curt Rice med sine vurderinger og argumenterer for å la være å fornye leieavtalen på Kjeller.

Ifølge notatet vil en forlenget leieavtale medføre betydelig risiko for OsloMet, blant annet fordi det ikke er mulig å tre ut av kontrakten før den utløper i 2043.

«Fremtidsutsiktene for utdanningene ved OsloMets fakulteter, koblet til teknologisk utvikling og endrede behov for undervisningslokaler og fellesarealer, samt den økonomiske bindingen, gjør at en forlenget leieavtale medfører betydelig risiko for institusjonen», heter det.

Bruker miljøargument

Ifølge notatet vil også en videreføring og styrking av aktiviteten på Kjeller gi størst miljø- og klimabelastninger, i og med at det i begrenset grad er tilrettelagt for enkel og effektiv kollektivtransport til campus. I tillegg er bygningen på Kjeller stor og lite arealeffektiv, heter det.

Samlokalisering i Oslo vil, ifølge rektors notat, skje ved at arealer blir brukt mer effektivt, men det kan også være behov for å leie ytterligere lokaler.

Videre argumenterer Rice med at samlokalisering vil gi større mulighet for faglige synergier på tvers av fagmiljøer innenfor og på tvers av fakultetene, særlig innen helse og teknologi

«Ut fra en samlet vurdering av politiske føringer og strategiske dokument som er relevant for saken, samt en gjennomgang av interessentanalyse, risikovurderinger, anbefalinger fra organisasjonen og de samfunnsmål med tilhørende effekter som saken belyser, er rektors anbefaling til styret å ikke fornye leieavtalen på Kjeller, men i stedet legge opp til en prosess med å samlokalisere en større del av virksomheten», er konklusjonen i notatet til Rice.

Varslingssak i styret

På dagsorden for styremøtet 12. mars står også en varslingssak, som skal behandles bak lukkede dører. Det dreier seg om at styreleder har fått et varsel fra en person som tidligere har varslet om trakassering ved OsloMet. Den nye varselet er knyttet til rektors håndtering av saken.

Videre skal styret ansette ny leder ved Senter for profesjonsstudier etter Oddgeir Osland, som nå har overtatt som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Senterlederen sitter i rektors ledergruppe.

Styret skal også tildele æresdoktorater ved OsloMet for første gang.

Powered by Labrador CMS