Rektor Curt Rice møtte mye kritikk da han informerte om Kjeller-planene på et allmøte.. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor Curt Rice møtte mye kritikk da han informerte om Kjeller-planene på et allmøte.. Foto: Siri Øverland Eriksen

Tre av fire fakultets­styrer på OsloMet krever mer analyse før Kjeller-vedtak

Kjeller-saken. Bare et av fakultetsstyrene ved OsloMet sier ja til å samlokalisere hele universitetet i Oslo, mens de tre andre vil vite mer om konsekvensene av å samle alt i Oslo.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Rektor Curt Rice ved OsloMet har bedt de fire fakultetsstyrene svare på om de ønsker å samlokalisere hele OsloMet i Oslo sentrum eller beholde dagens campus på Kjeller.

Selv har han sagt at han «heller mot» samlokalisering i Pilestredet i Oslo sentrum, men han vil først høre hva studenter og ansatte mener. I et brev til fakultetsstyrer, sentre og studentparlamentet ber rektor Curt Rice om deres vurdering av om OsloMet skal inngå en forlenget leieavtale på Kjeller frem til 2043 eller satse på samlokalisering i Pilestredet.

Universitetsstyret på OsloMet skal avgjøre saken 12. mars.

Tre vil ha mer analyse

Fakta

Samlokalisering eller ikke

Rektor Curt Rice har bedt fakultetsstyrene ta stilling til følgende to alternativer:

Alternativ 1

XX anbefaler rektor å inngå den fremforhandlede tilleggsavtalen for Kunnskapsveien 55 på Kjeller med huseier Hemfosa Samfunnsbygg AS, gjeldende fram til 14. august 2043.

Alternativ 2

X anbefaler rektor å ikke inngå leieavtalen på Kjeller. Dette innebærer å samle OsloMet sin virksomhet i Oslo, og flytte ut av Kunnskapsveien 55 på Kjeller innen utgangen av inneværende leieavtale, som er gjeldende fram til 15. august 2023. En slik samlokalisering må foregå uten for omfattende arealvekst i Oslo.

Nå har alle de fire fakultetststyrene på OsloMet gjort sine vedtak. Fasiten er at bare et av fakultetene støtter ledelsens ønske om å få gjort et vedtak om samlokalisering på i universitetsstyret 12. mars. De tre andre ønsker mer konsekvensanalyser og risikovurderinger før de vil ta stilling.

Studentparlamentet ved OsloMet vil først vedta sin anbefaling 10. mars.

Det er uforsvarlig å ta en hasteavgjørelse uten å ane hva konsekvensene blir.

Anders Gjesvik

De tre som ønsker mer analyser og vurderinger er styrene ved Fakultet for helsevitenskap, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og Fakultet for samfunnsvitenskap.

Disse tre stemte dermed ned vedtaksforslagene fra dekanene, som også leder fakultetsstyrene. Alle fire dekaner la fram forslag til vedtak der de går inn for samlokalisering i Oslo og nedlegging av Kjeller som studiested.

Kun ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), ble dekanens forslag vedtatt, mot 2 stemmer, på møtet som ble holdt 6. februar. Styret ved TKD går dermed inn for å legge ned campus på Kjeller og samlokalisere alt i Oslo, selv om det pekes på betydelige usikkerhetsmomenter ved denne løsningen.

Rice: Rådene blir fulgt

Rektor Curt Rice sier at han er glad for tilbakemeldingen fra fakultetsstyrene.

— Styret ved Fakultet for helsevitenskap har ikke gitt meg noe råd (men kun bedt om å få seg forelagt en nærmere utredning av konsekvenser av samlokalisering red.mrk.), men de tre andre har gitt meg tydelige råd som vil gjenspeiles i saken som jeg legger fram for styret på møtet 12. mars, sier han.

Rice sier videre at han konstaterer at ingen av fakultetsstyrene går inn for å fornye kontrakten på Kjeller.

— Jeg er glad for rådene jeg har fått og jeg har fulgt dem til punkt å prikke. Analysene og vurderingene som etterlyses vil ligge ved styresaken, sier han.

Dekan Osland ble stemt ned

Torsdag 27. februar hadde Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) det første møtet i sitt nye fakultetsstyre, som det siste av de fire fakultetene. SAM er det eneste av fakultetene som ikke har noe aktivitet på Kjeller i dag.

Dekan og leder av fakultetsstyret, Oddgeir Osland, fikk ikke med seg fakultetstyret på en anbefaling om samlokalisering i Oslo.I forslaget til Osland heter det:

Fakta

Campus Kjeller, OsloMet

200 tilsatte (155 årsverk) har sin hovedarbeidsplass på Kjeller.

Av de ansatte som jobber på Kjeller, er det ca. like mange ansatte som bor i Oslo og på Romerike, med en liten overvekt av Osloinnbyggere.

Ca. en tredel bor i resten av Viken og Innlandet.

Tre fakulteter med til sammen fire institutter er i dag representert på Kjeller.

Registrerte studenter som har tilhørighet til Kjeller er i underkant av 3000.

  • Ca. 1450 på Fakultet for helsevitenskap (HV)
  • Ca. 1350 på Fakultet for lærerutdanning- og internasjonale studier (LUI)
  • Ca. 170 på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Studentmassen fordeler seg på bachelor- og masterprogram, etter- og videreutdanningstilbud, samt på oppdrags- og betalingskurs.

Flertallet av studier som tilbys på Kjeller i dag krever ulike typer spesialrom.

Studentene som søker seg til studiene på Kjeller, kommer stort sett fra hele landet, bortsett fra søkere til bachelor i sykepleie, der hovedvekten av søkerne kommer fra Romerike.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Kilde: OsloMet

«På tross av usikkerhetsmomenter også med rektors alternativ 2, anbefaler fakultetsstyret ved SAM å støtte dette alternativet. Fakultetsstyret forutsetter at fagmiljøer og fakultetet involveres i vurderinger av hva «omfattende arealvekst i Oslo» innebærer og hva som er tilstrekkelig areal for å sikre høy kvalitet i vår forskning og utdanninger.» Forslaget til vedtak fikk bare 3 stemmer av i alt 13.

I stedet gjorde fakultetsstyret med 10 mot 3 stemmer et vedtak som er ganske likt det styret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har gjort.

I vedtaket anbefaler styret ved SAM rektor å gjennomføre konsekvensanalyser av kostnader og praktiske løsninger ved eventuell samlokalisering i Oslo. Fakultetsstyret vil spesielt vite hvilke konsekvenser samlokalisering vil få for undervisningsrom, spesialrom og lesesalsplasser.

— Hvorfor slik hast, spurte styremedlem for faglig ansatte, Anders Gjesvik. Han etterlyste analyser av hva det vil bety å få 3000 flere studenter i Pilestredet.

— Det er uforsvarlig å ta en hasteavgjørelse uten å ane hva konsekvensene blir, sa han.

Eksternt styremedlem Vibeke Opheim mente også at styret har for lite informasjon til å gå inn for det ene aller andre alternativet.

— Det er for stor usikkerhet til å kunne mene noe om denne saken, blant annet om økonomi og hvilke fagmiljøer som skal flytte, påpekte hun.

Slik ble vedtakene

Ved Fakultet for helsevitenskap ber styret om å få seg forelagt en nærmere utredning om konsekvenser av å si opp leiekontrakten på Kjeller, med tanke på ressurser, kapasitet, studiekvalitet og forskning, og anbefaler å utsette beslutningen til dette er gjort. Anbefalingen ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer på fakultetsstyremøtet 30. januar. Dekan Gro Jamtvedts forslag om å gå for samlokalisering falt.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) anbefaler styret rektor å gjennomføre konsekvensanalyser av kostnader og praktiske løsninger ved eventuell samlokalisering i Oslo. Fakultetsstyret vil spesielt vite hvilke konsekvenser samlokalisering vil få for undervisningsrom, spesialrom og lesesalsplasser. Også her ble vedtaket gjort med 7 mot 6 stemmer, og mot dekan Sarah Paulsons stemme.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, derimot, ble vedtaket slik dekan ChristianTodesen ønsket. Her sier fakultetsstyret at det, på tross av betydelige usikkerhetsmomenter, går inn for samlokalisering av hele OsloMet i Oslo.

«Fakultetsstyret forutsetter at fagmiljøer og fakultet involveres i vurderinger av hva «omfattende arealvekst i Oslo» innebærer og hva som er tilstrekkelig areal for å sikre høy kvalitet i vår forskning og utdanninger. », heter det. Vedtaket ble gjort mot 2 stemmer.

(Saken er oppdatert kl 10.45 med kommentarer fra rektor Curt Rice.)

Powered by Labrador CMS