Rektor Hanne Solheim Hansen og en delegasjon fra Nord universitet på vei til høring i Stortinget i fjor høst. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor Hanne Solheim Hansen og en delegasjon fra Nord universitet på vei til høring i Stortinget i fjor høst. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nedleggingstruet doktorgrad behandles i Nokut-styret i dag

Akkreditering. Hvis styret i Nokut i dag følger anbefalingen fra sine sakkyndige vil Nord universitet få to år på å rette opp manglene i ett av sine fire doktorgradsprogrammer.

Publisert

Nord universitet står i fare for å miste akkrediteringen av doktorgradsprogrammet i studier i profesjonspraksis, noe som betyr at Nord vil kunne miste sin universitetsstatus.

Fakta

Dette er saken

Nokut varslet i 2018 om en revidering av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis. Denne er en av fire doktorgrader ved Nord universitet.

Som en del av revideringen leverte Nord universitet i mars 2019 en egenrapport. Den innleder kort med en beskrivelse av Nord universitet og faglig profil, en beskrivelse av ph.d.-programmet, fagområdet og videre utvikling.

Som ved alle former for Nokut-tilsyn, er det oppnevnt en sakkyndig komité. Denne har ansvar for å utarbeide en rapport som skal overleveres administrasjonen i Nokut.

Før Nokut skal gjøre sin endelige konklusjon og sender sin konklusjon for vedtak i NOKUTs styre, får Nord universitet anledning til å komme med institusjonskommentarer innen 6. januar. Den ble levert 6. januar og skisserer hvordan de skal jobbe for å imøtekomme kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften.

Nokut styrebehandler saken 13. februar 2020.

Dersom styret fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil Nord få en frist på inntil to år for å iverksette tiltak for å rette opp i manglene.

Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt innen fristen, vil Nokut trekke akkrediteringen til doktorgradsprogrammet.

Det kan også føre til at Nord mister universitetsstatusen.

Torsdag 13. februar skal styret i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjøre vedtak, etter at en sakkyndig komité har underkjent doktorgradsprogrammet.

Den sakkyndige komiteen anbefaler at Nord universitet får to år på seg til å rette opp manglene i doktorgradsprogrammet. Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt innen fristen, vil Nokut trekke akkrediteringen til doktorgradsprogrammet.

Les også: Nord kan miste universitetsstatusen om to år

Den sakkyndige rapporten er tydelig på hva om må på plass, og jeg er overbevist om at vi sammen vil klare dette.

Hanne Solheim Hansen

For å være akkreditert som universitet er det blant annet krav om minimum fire doktorgradsprogrammer. Om doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis skulle utgå, sitter Nord universitet igjen med bare tre.

Bak lukkede dører

Styremøtet i Nokut, som skal avgjøre saken, er lukket og styredokumentene er unntatt offentlighet.

Styreleder er Lise Iversen Kulbrandstad, som er professor ved Høgskolen i Innlandet (se hvem som ellers sitter i styret i faktaboks).

Styret skal fatte sin beslutning på grunnlag av rapporten fra sakkyndig komité, samt kommentarer til rapporten som Nord universitet sendte inn 6. januar i år.

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen understreket da kommentarene ble sendt inn at de tar rapporten fra Nokuts sakkyndige komité svært alvorlig.

Fakta

Nokuts styre

De faste medlemmene av styret er:

  • Lise Iversen Kulbrandstad, styreleder, professor ved Høgskolen i Innlandet
  • Jan I. Haaland, professor, NHH
  • Jon Erik Svendsen, spesialrådgivar studiekvalitet og analyser, Handelshøyskolen BI
  • Rune Foshaug, generalsekretær, Voksenopplæringsforbundet
  • Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning, Nelfo
  • Stina Vrang Elias, administrerande direktør, Tænketanken DEA & Danish Society for Education and Business (DSEB)
  • Aleksander Thiren Sriskantharajah, student
  • Vilja Askelund, student
  • Ingunn Dørve, seniorrådgivar, Nokut (stemmerett bare i saker som relaterer seg til Nokuts organisasjon og personale)

— Den sakkyndige rapporten er tydelig på hva om må på plass, og jeg er overbevist om at vi sammen vil klare dette. Vi setter inn de ressursene som trengs for å gjøre dette arbeidet grundig og godt. Arbeidet knyttet til revideringen av ph.d.-programmet i studier av profesjonspraksis er forankret på høyeste nivå i universitetet, og fagmiljøene og stipendiatene skal involveres i revisjonsarbeidet. Dette er et komplekst arbeid og vi har derfor bedt Nokut om å få bruke inntil to år på dette, sa Solheim Hansen i sin uttalelse om rapporten fra Nokuts sakkyndige.

Arbeidsgruppe tar tak i programmet

Ifølge Nords én side lange kommentarer til rapporten fra Nokuts sakkyndige skal det opprettes en vitenskapelig arbeidsgruppe, som får ansvar for å svare på de sakkyndiges bemerkninger og følge opp deres anbefalinger.

Det er satt opp en prosjektplan for arbeidet, som innledningsvis går ut på å beskrive ph.d.-programmets fagområde både når det gjelder bredde, dybde og avgrensninger. Videre skal arbeidsgruppen arbeide med å identifisere relevante medlemmer av ph.d-programmets fagmiljø, som det heter i Nords svarbrev. Dette handler om at Nord må tilfredsstille krav til førstestillingskompetanse og ha anerkjent forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå, samtidig som hele fagmiljøet samlet skal utgjøre en faglig helhet.

Stipendiater, ansatte og eksterne samarbeidspartnere skal involveres for å sikre en god forankring, og arbeidsgruppen vil jevnlig få faglig støtte fra en referansegruppe med både interne og eksterne nasjonale og internasjonale medlemmer, går det fram av brevet.

Nord vil fortsette å ta opp stipendiater på doktorgradsprogrammet mens det er under revisjon, går det også fram av brevet.

Powered by Labrador CMS