Studiestart på Høgskolen Innlandet. foto: Ketil Blom Foto: Ketil Blom Haugstulen
Studiestart på Høgskolen Innlandet. foto: Ketil Blom Foto: Ketil Blom Haugstulen

Dagens studenter er morgendagens fornyere

Miljøpartiet De Grønne og Birte Simonsen trekker fram det store ansvaret morgendagens studenter har for bringe kloden i balanse når de skal vektlegge betydningen av studiekvalitet.

Publisert   Sist oppdatert

Miljøpartiet De Grønne peker i sitt program på at samfunnet på de fleste områder må gjennomgå store omstillinger. Hvis dette skal lykkes, må vi ha et utdanningssystem som legger til rette for morgendagens løsninger, ikke gårsdagens. De som utdannes i dag, får et viktig ansvar for å bringe kloden i balanse, slik at kommende generasjoner også kan ha et rikt liv i en bærekraftig verden.

Hva er da studiekvalitet? Studenter må få kjenne på en indre motivasjon, på utfordringer og glede i studiehverdagen, samtidig som de ser seg selv som viktige bidragsytere etter endt studium.

Læring handler ikke om å kunne gulpe opp et pensum på eksamen. Læring er en pågående prosess som finner sted når en utsettes for uløste problemstillinger, og ikke minst skjer det i samspill med andre og med god veiledning. Studentene må få rik anledning til å utvikle sine kritiske evner. Derfor må det legges til rette for varierte arbeidsformer med vekt på diskusjoner og møter med forskningen på det fagfeltet studentene siden skal bli en del av. I de fleste studier vil også praksis være en viktig faktor for å øke forståelsen. Morgendagens løsninger er ikke knyttet til enkeltfag, derfor bør alle studier inneholde elementer av tverrfaglighet.

Dagens muligheter for digitalisering øker fleksibilitet og tilgjengelighet og gir mulighet for både fordypning og bredde, og ikke minst gode vurderingsmuligheter. Det skjer imidlertid ikke automatisk. Nye verktøy må innarbeides i et system som nettopp legger til rette for kunnskapsutvikling, involvering og fellesskap.

Studiekvalitet kan ikke skapes hverken av utdanningsinstitusjonene eller studentene alene. Det krever samspill og ansvarliggjøring fra begge hold. De som tilbyr høyere utdanning, har sammen med studentene og arbeidslivet et viktig samfunnsansvar.

De som utdannes i dag, får et viktig ansvar for å bringe kloden i balanse, slik at kommende generasjoner også kan ha et rikt liv i en bærekraftig
verden.

Birte Simonsen
Førstekandidat, Vest-Agder MDG

Les også de andre partienes innspill om studiekvalitet i valgkampen: