finansiering

Headhuntet direktør: — UiB bygger ned det jeg kom for

Det pågår en dragkamp om fremtiden til det prestisjefylte Sars-senteret ved Universitetet i Bergen. — Jeg føler UiB-ledelsens plan er nedbygging i strid med min ansettelsesavtale, sier den nytilsatte direktøren.

Lionel Christiaen, direktør for Sars-senteret UiB mener UiB-ledelsen planlegger å nedskalere det prestisjefylte forskningssenteret. — Forslaget om gradvis nedtrapping er ikke bare i konflikt med det som står i mitt eget jobbtilbud, men også med universitetets og landets påståtte interesser, sier direktøren.
Lionel Christiaen, direktør for Sars-senteret UiB mener UiB-ledelsen planlegger å nedskalere det prestisjefylte forskningssenteret. — Forslaget om gradvis nedtrapping er ikke bare i konflikt med det som står i mitt eget jobbtilbud, men også med universitetets og landets påståtte interesser, sier direktøren.
Publisert

Det er ikke bare det problembefengte Kina-samarbeidet som er en nøtt for UiB-ledelsen og det prestisjefylte Sars-senteret ved UiB. Nå ser det ut til at senteret kommer i en alvorlig pengeskvis om de ikke greier å skaffe seg andre eksterne inntekter, etter at Forskningsrådet kutter en årlig bevilgning på 19,5 millioner kroner etter 2022.

Nedtrapping

Planen er at Sars-senteret skal ha tre år på seg til å skaffe annen ekstern finansiering, etter at Forskningsrådets midler tar slutt. I den perioden la UiB opp til å bidra med inntil 20 millioner i året, totalt 60 millioner kroner. Men til denne ukens styremøte legger universitetsdirektør Robert Rastad opp til å bruke bare 44 millioner over tre år. 20 millioner det første året, og deretter en nedtrapping til 12 millioner i 2024 og 2025.

— Styredokumentet omtaler denne planen som nedtrapping, som er i strid med mandater fra avtaler som er i kraft frem til 2025. Redusert finansiering hindrer oss i å rekruttere nye forskningsgruppeledere, hindrer vårt momentum og dermed vår evne til å sikre ny ekstern funding. Noe som var det opprinnelige formålet med garantien, det å respektere avtaler og opprettholde momentum gjennom forskningsaktivitet, mens vi aktivt søker nye eksterne midler, sier senterdirektør Lionel Christiaen.

Fakta

Sars-senteret

  • Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi ble etablert i 1997. Tidligere som en del av Uni Research, nå direkte underlagt Universitetet i Bergen.
  • 50 ansatte og 15 labtraining-studenter fordelt på 8 forskningsgrupper
  • Her blir marine organismer brukt for å finne ut av universelle prosesser.
  • Siden 2003 har Sars-senteret samarbeida med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).
  • Totalbudsjettet for 2021 er på 75,5 mill
  • Direktør er Lionel Christiaen

Vanskeliggjør

Han mener at dersom aktiviteten må tas ned vil det gå ut over omdømmet til senteret som har åtte forskningsgrupper med til sammen 50 ansatte, pluss 15 labtraining-studenter, og driver forskning innen marin molekylærbiologi. Dette vil igjen gjøre det vanskeligere å skaffe ny finansiering, ifølge direktøren.

Selv kom han fra et professorat ved New York University og begynte å jobbe i januar i år.

— Jeg ble headhuntet og forlot en prestisjefull jobb som professor i biologi ved New York University for å løfte UiBs erklærte ambisjoner om å være internasjonalt ledende innenfor marine vitenskaper. Forslaget om gradvis nedtrapping er ikke bare i konflikt med det som står i mitt eget jobbtilbud, men også med universitetets og landets påståtte interesser, sier Lionel Christiaen.

Det er langtifra første gang det oppstår konflikter rundt det internasjonale forskningssenteret. Tidligere i år gikk ex-direktør Daniel Chourrot ut gjennom Bergens Tidende med anklager om at UiB var i ferd med å løpe fra regningen i forbindelse med en avtale om etablering av et nytt marint forskningssenter i Kina. Det er fortsatt ikke avklart hva som skjer i dette samarbeidet. Khrono har også skrevet om at UiB-ledelsen ønsket å fjerne en gullkantet fallskjermavtale som den tidligere direktøren hadde skaffet seg.

Stoppet rekruttering

Som styreleder i Sars-senteret satte UiB-rektor Margareth Hagen i gang rekruttering av nye gruppeledere, men måtte deretter stoppe prosessen.
Som styreleder i Sars-senteret satte UiB-rektor Margareth Hagen i gang rekruttering av nye gruppeledere, men måtte deretter stoppe prosessen.

I torsdagens styremøte inviteres han til å presentere sine planer og synspunkter på situasjonen for det prestisjetunge senteret, som er ett av to norske forskningssentre som er partnere med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Han viser til at Sars-styret, ledet av UiB-rektor Margareth Hagen, ba om et søk etter nye gruppeledere våren 2020. Ifølge Sars-direktøren overtok han prosessen med å rekruttere nye gruppeledere– og informerte jevnlig universitetsledelsen– men det er nå stoppet.

— Vi gjorde en grundig prosess, først doblet vi antall kvalifiserte kandidater fra prestisjetunge universiteter, inkludert Harvard, MIT og Princeton. Vi identifiserte fire kvalifiserte kandidater, hvor de tre beste var kvinner med fremragende track-records og fantastisk potensial for fremtidige prestasjoner og følgelig finansiering. Dessverre kunne vi ikke forhandle videre– og to av dem har fått tilbud om andre jobber, ved NTNU i Trondheim og University College i London, selv om vi var deres toppvalg, sier Lionel Christiaen.

Lang erfaring

— Men du må ha ny ekstern finansiering. Dermed er vel nedtrappingen av UiB-bidraget et signal om at det må komme andre finansieringskilder?

— Så absolutt. Jeg har lang erfaring med å skaffe ekstern finansiering til forskning, spesielt fra National Institute of Health i USA. Vi er i samme båt på universitetet, og vil forhåpentligvis være alle hender på dekk for å søke ytterligere finansiering og sikre en lys fremtid for Sars-senteret, dets ansatte og vertsinstitusjonen, sier Lionel Christiaen.

Nedskalering

I sakspapirene går det likevel fram at det vil bli mindre aktivitet dersom Sars-senteret ikke greier å skaffe seg annen finansiering fra 2023.

«Etter Sarsdirektørens oppfatning vil inndekningen av estimert underskudd på 44. mill. kroner (i 2023-2025 red. anm.) ikke gi rom for tilsetting av planlagte nye gruppeledere. Dette anses å være svært uheldig både for senterets aktivitet og internasjonale omdømme», heter det i sakspapirene til styremøtet ved UiB.

— Etter universitetsdirektørens oppfatning må det samtidig arbeides intensivt med å sikre ekstern finansiering, skriver UiB-direktør Robert Rastad i sin saksfremstilling om Sars-senteret.
— Etter universitetsdirektørens oppfatning må det samtidig arbeides intensivt med å sikre ekstern finansiering, skriver UiB-direktør Robert Rastad i sin saksfremstilling om Sars-senteret.

I budsjettbehandlingen for 2021 hadde UiB-styret allerede tatt høyde for pengeknipen ved SARS -senteret i de aktuelle årene.

«UiB er innstilt på å dekke inn dette bortfallet hvis nødvendig og setter av 60 mill. kroner for tre år over årene 2023-2025 over strategibudsjettet i påvente av ny finansiering. Etter dette vil UiBs ekstrabevilgning falle bort. Det må derfor sikre nye eksternfinansiering senest fra 2025», het det i årets budsjettfordeling.

Faglig fornyelse

Universitetsdirektør Robert Rastad skriver i sin saksfremstilling at «som følge av manglende ekstern finansiering viser status per våren 2021 at om lag 44 mill. kroner av midlene må innfris for å opprettholde et aktivitetsnivå i henhold til inngåtte forpliktelser».

Ledelsen ved Sars-senteret har imidlertid gitt uttrykk for at de trenger alle pengene.

«Sarssenteret ønsker derfor muligheter til å utnytte de omtale midlene i sin helhet (60 mill. kroner). Ifølge direktøren vil dette gi mulighet til faglig fornying og samtidig gi senteret mer tid i arbeidet med å søke om eksterne midler til framtidig drift», skrives det i saksfremstillingen.

Robert Rastad er heller ikke enig med Lionel Christiaens tolkning av at det handler om en nedbygging.

— Styret har fått seg forelagt en sak hvor UiB midlertidig øker sitt bidrag til Sars senteret med 44 millioner over 3 år, for å kompensere for et lenge varslet bortfall av midler fra NFR. Jeg er uenig i at det skal tolkes som at UiB planlegger en nedbygging av hele senteret, skriver Rastad i en e-post til Khrono.

Intensiv millionjakt

Et kritisk spørsmål er hvordan senteret greier å jobbe for å skaffe seg ny ekstern finansiering. De midlertidige millionene fra Forskningsrådet har utgjort så mye som en fjerdedel av Sars-senterets inntekter.

«Etter universitetsdirektørens oppfatning må det samtidig arbeides intensivt med å sikre ekstern finansiering for å opprettholde eller øker senterets aktivitetsnivå, også etter 2025», skriver universitetsdirektør Robert Rastad i sine kommentarer til styremøtet.

I en SMS til Khrono skriver Rastad at han har gitt uttrykk for sin oppfatning i saksfremstillingen.

Bekymret rådgivningskomité

Den vitenskapelige rådgivningskomiteen for Sars-senteret har også sendt brev til UiB-styret for å understreke dette poenget. I brevet anerkjenner komiteen at det finnes organisatoriske og økonomiske begrensninger. Men de antyder samtidig at en manglende rekruttering av gruppeledere også kan påvirke muligheten til å skaffe seg nye ekstern finansiering fremover.

«However, we would like to point out that stalling or delaying the current round of group leader recruitment would have very unfortunate consequences for the Sars Centre’s scientific activity and its international reputation as an Institute of the UiB. It may also put at risk the prospect of attracting future funding for the Centre», skriver komiteen i sitt brev til UiB-ledelsen.

Legges under Mat-Nat

Sarssenteret har også vært organisert direkte under universitetsledelsen, men i saksfremstillingen legges det opp til at senteret skal underlegges Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

«Det er nå ønskelig at Sarssenteret overføres til MN- fakultetet og organiseres som et eget senter ved fakultetet. Det foreslås at MN- fakultetet, i samarbeid med representanter fra Sarssenteret og universitetsledelsen, utarbeider et forslag til 5 rammeverk for en slik organisering i løpet av høsten 2021. En klar ambisjon er at ny organisering skal sikre fortsatt EMBL status for senteret», heter det i saksutredelsen til styret ved UiB.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS