Fra møtet i høgskolestyret for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), 6. mai 2014. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Fra møtet i høgskolestyret for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), 6. mai 2014. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Grundigere utredning om ledelse

Høgskolestyret har bedt om en enda grundigere gjennomgang av høgskolens ledelses- og styringsmodell. Blant annet for å finne ut hvorfor skolen ikke når målene sine.

Publisert Oppdatert

«Høgskolen har høye mål som ikke nås. Det er behov for å se om dette skyldes uklarhet i strukturen, om det er kulturelt betinget eller om det skyldes at vedtatte tiltak ikke gjennomføres», heter det i referatet fra det lukkede styreseminaret som ble arrangert i forkant av høgskolens styremøte i mai. 

Rapport ferdig 14.august

Det lukkede styreseminaret behandlet den første delrapport til Nordisk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) om høgskolens organisasjon. Etter at rapporten var diskutert på styreseminaret ble den behandlet i det påfølgende og åpne styremøte. 

En viktig del av diskusjonen omhandlet hvilke områder som skal prioriteres i andre, og siste delrapport som skal være ferdig 14. august.

På styreseminaret som var lukket for offentligheten, ble styret enige om å utvide mandatet for NIFUs arbeid med delrapport 2.

Dette mandatet har ikke blitt offentlig kjent før nylig, da godkjent protokoll fra både styremøtet og styreseminar ble lagt ut omtrent samtidig med at sakspapirene til styremøtet 17. juni ble offentlig tilgjengelig.

Les også: 

Hva kjennetegner god ledelse?

I tillegg til punktet som er referert over, om de høye målene som ikke nås vedtok styret ytterligere en liste med punkter som skal vektlegges i siste del av evalueringen:

  • Det er behov for å få mer kunnskap om hva som kjennetegner god ledelse i en akademisk institusjon, for å møte samfunnsoppdraget og nå de målene som styret setter. I dette ligger også en nærmere utdyping av relasjonelle aspekter.
  • I vurderingen av enhetlig vs todelt ledelse, er det behov for en konkretisering om hvordan dette er gjort andre steder. Enhetlig ledelse må føre til konkrete endringer, slik at konsekvensene ved de ulike alternativene må beskrives godt.
  • Høgskolen er i dag organisert i 4 formelle nivå. Institusjon, fakultet, institutt og studielederområde. Å få det operative til å samspille med det strategiske er viktig. Det er derfor behov for å gå mer inn i den strategiske vs operative rollen for disse nivåene, og rollefordelingen mellom disse. I dette ligger også en vurdering av fordeling av ansvar og myndighet, for å sikre handlekraft på riktig nivå i organisasjonen.
  • Det er behov for å se på samspillet mellom fag og administrasjon og hva som skal til for å styrke dette. Både vertikalt og horisontalt i institusjonen.
  • Høgskolen må ha en profesjonell administrasjon, som støtter kjernevirksomheten på en god måte. Instituttenes situasjon og deres behov for støtte og tilrettelegging må vies ekstra oppmerksomhet, og må ses i sammenheng med fakultetenes interne organisering og oppgavefordeling.

(Kyrre Lekve assisterende direktør i NIFU leder arbeidet med evaluering og organisasjonsgjennomgang av høgskolen.)

Risikovurdering av arbeidsmiljøet

Videre heter det i protokollen at: 

«To-campusproblematikken ivaretas gjennom det strategiske campusutviklingsprosjektet og utredes ikke særskilt videre her. Studentperspektivet ivaretas gjennom det videre arbeidet i fase 2. Det bes om at det i den videre prosessen legges inn en risikovurdering av arbeidsmiljøet til de mange ansatte som vil bli berørt av omstillingsprosessene, jf. punkt 9.6 i delrapport 1».

I styremøtet etter seminaret vedtok styret anbefalingen fra NIFU til videre utredning. Denne anbefalingen finnes i kapittel 9 (side 95-99) i den første delrapporten. 

Les også: NIFUs første delrapport om styring og ledelse

I dette kapitlet kommer det fram at NIFU bl.a. anbefaler å utrede en ny organisering av Fakultet for helsefag, at de ønsker å gå gjennom studieprogrammene ved alle fakultetene for å finne ut hvordan høgskolen skal kunne utvikle en tydelig utdanningsprofil og de skal se nærmere på, og sammenligne, måloppnåelse mellom de enkelte fakulteter og institutter.

Videre skal de bl.a. se på rolleforståelsen og arbeidsdelingen mellom administrasjon og faglig ledelse, spørsmålet om enhetlig eller delt ledelse er viktig, hvordan oppnå universitetsambisjonen og til sist: En risikovurdering av alle tiltakene som foreslås.

Les også: HiOA mer todelt enn andre institusjoner

Ingen anbefaling om valgt rektor

Den informasjonen som er ønsket ut offentlig blir lagt ut på en bloggside til prosjektet. I et møtereferat der, mellom referansegruppa og NIFU fra 4. juni, offentliggjort 10. juni,  kommer det fram at NIFU ikke vil komme med noen anbefalinger rundt rektorspørsmålet: 

«Forskningen er ifølge NIFU ikke entydig når det kommer til spørsmål om valgt eller tilsatt rektor, og NIFU vil dermed ikke komme med anbefaling i dette spørsmålet, men snarere la styret vedta dette», heter det i bloggen.

LES OGSÅ: Bloggsiden om evalueringsprosjektet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS