HiOA ber statsråd Torbjørn Isaksen (bildet) om en egen arbeidsgruppe som skal foreta arbeidsdelingen mellom Foto: Skjalg Bøhmer Vold
HiOA ber statsråd Torbjørn Isaksen (bildet) om en egen arbeidsgruppe som skal foreta arbeidsdelingen mellom Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høgskolen kan gi bort mindre utdanninger

Høgskoleledelsen åpner for at HiOA kan gi fra seg enkelte utdanninger til andre institusjoner mot at de får styrket kjerneutdanningene i profesjonsfagene.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ber også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om å sette ned en arbeidsgruppe som skal foreta en arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene i Østlandsregionen.

Rektor på HiOA, Kari Toverud Jensen, ønsker ikke å utdype hvilke utdanninger det eventuelt kan være aktuelt å gi fra seg, men utifra utkastet til notatet, som ble delt ut til styret på tirsdag kan det være snakk om «…å vurdere å avgi mindre utdanninger med tilhørende studieplasser…».

Det endelige notatet fra HiOA ble sendt over til Kunnskapsdepartementet torsdag. Det er innspill til dialogmøtet statsråd Torbjørn Røe Isaksen har invitert til. For institusjoner på Østlandet skal møte arrangeres 23. september i Oslo. 

Det første dialogmøte om strukturmeldingen arrangeres for Nord-Norge fredag 5. september i Bodø.

Dialog på overordnet nivå

Vi trenger å styrke oss og høste gevinster fra fusjonen og virksomhets-overdragelsen vi har vært igjennom.

Kari Toverud Jensen

— Det er viktig at vi i dette notatet holder oss på et overordnet nivå.  Vi er invitert til et dialogmøte med statsråden og departementet den 23. september. Her er styreledere invitert til å holde en 10 minutters innledning. Det endelige innspillet til strukturmeldingen skal behandles i høgskolestyret 28. oktober. Den intern debatten og fakultetenes videre innspill vil skje via linjen, sier Toverud Jensen. 

Endelig svarfrist til departementet er 30. oktober og strukturmeldinga kommer neste vår. Rektor viser også til at de enkelte fakultetene allerede har kommet med innspill.  

I notatet, som er signert rektor Kari Toverud Jensen og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø, viser de til at HiOA langt på vei allerede har gjort hjemmeleksen som Røe Isaksen har gitt Utdannings-Norge. De viser til fusjonen mellom høgskolene i Oslo og Akershus 2011 og innlemmelsen av forskningsintituttene AFI og NOVA ved sist årsskifte: 

Leksa er allerede gjort

«HiOA har altså allerede gjennomført en del av de grepene som regjeringen nå ser et nasjonalt behov for. Samtidig er vi ikke i mål og det er heller ikke slik at alle utfordringer er løst. HiOAs innsats framover bør derfor først og fremst rettes mot å ta de faglige og organisatoriske gevinstene ved de fusjonene som er gjennomført og mot å styrke arbeidslivstilknytningen videre», heter det.

Notatet ble drøftet i rektors ledermøte onsdag denne uka, etter at en litt annen, og tidligere versjon, ble delt ut til orientering på styremøtet tirsdag - uten innledning og debatt. 

Les også: Notat til Kunnskapsdepartementets regionale dialogmøte

På bakgrunn av dette skriver HiOAs to toppledere, Toverud Jensen og Wedø (bildet under) at det er særlig to områder som er viktige for høgskolen i deres endelige innspill til strukturmeldingen.

Vil ha arbeidsgruppe for arbeidsdeling

De mener at en vurdering av struktur må bety en vurdering av arbeidsdeling, både nasjonalt og regionalt.

« HiOA vil bidra til dette gjennom å se på hvordan vi ytterligere kan spisse egen fagprofil inn mot profesjonsutdanningene, i tråd med Strategi 2020, blant annet har vi allerede satt i gang et arbeid med å gjennomgå studieporteføljen. Videre vil HiOA anbefale at KDmeldingen gå inn for at det nedsettes en felles arbeidsgruppe for regionen som skal vurdere arbeidsdelingen mellom institusjonene i Oslo-området og i Østlandsregionen.

Meldingen bør gi gruppen et tydelig mandat og en klar frist. HiOA er innstilt på å være med på å vurdere egen studieportefølje opp mot behovet for konsentrasjon og arbeidsdeling, blant annet ved å se på om enkelte utdanninger bør konsentreres ved andre institusjoner mot at vi på vår side styrker kjerneutdanningene innenfor profesjonsfagene. I tillegg ønsker vi også å se på hvordan vi gjennom en større grad av formalisert samarbeid med andre institusjoner kan styrke områder der vi ikke er gode nok i dag».

I utkastet til notat, som styret fikk utdelt, er eksempelvis felles p.hd-grader nevnt.

Kjerneutdanningene

— Når dere skriver styrking av «kjerneutdanningene innenfor profesjonsfagene» hva tenker dere på da - lærerutdanningen, helsefagene og ingeniørutdanningene? 

— Det er de store kjerneutdanningene på institusjonen, sier rektor Toverud Jensen. 

— Dere ønsker at departementet skal sette ned en arbeidsgruppe for å vurdere arbeidsdeling både lokalt i Oslo-området og regionalt på Østlandet, men er det ikke det statsråden har bedt alle om å gjøre nå i forkant av møtet: Snakke sammen på tvers, både av fag, institusjoner og regioner for å finne fram til sammenslåinger eller partnere å samarbeide med? 

— Det er viktig for oss at det settes ned en arbeidsgruppe som vi gjerne bidrar inn i, sier hun. 

Profesjonsuniversitetet

Når det gjelder punkt to i notatet legges det vekt på at det er for lite forskning på og for profesjonene, og HiOA mener dermed at departementet i strukturmeldingen bør legge vekt på betydningen av profesjonsutdanninger med  stor arbeidslivsrelevans og et solid forskningsmessig grunnlag. Her vises det så til strategi 2020 og ambisjonen om å bli Norges profejonsuniversitet, etter modell fra NTNU i Trondheim og NMBU på Ås. Her blir Senter for profesjonsstudier og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) avgjørende, heter det i notatet.

— Dere mener at HiOA er stor nok, og ikke bør vokse ytterligere? 

— Vi er store i størrelse, men vi trenger å styrke oss og høste gevinster fra fusjonen og virksomhetsoverdragelsen vi har vært igjennom. Blant annet at Senter for velferd og arbeidsliv (SVA) skal utvikle seg til  å bli noe mer enn AFI og NOVA, sier rektor.

Statsrådens marsjordre

Statsråd Isaksen har for flere måneder siden gitt landets utdanningsinstitusjoner marsjordre og hjemmelekse om å tenke nytt, fusjonere og finne samarbeidspartnere, for han ønsker seg færre institusjoner, men høyere kvalitet i sektoren for høyere utdanning og forskning.

Les også: Kunnskapsdepartementets bestillingsbrev

Fredag 5. september, starter Isaksen sitt maratonløp med dialogmøter, der det første finner sted i Bodø - med alle universiteter og høgskoler i Nord-Norge.

Her har han allerede varslet at samtlige høgskoler står i fare for å bli nedlagt og lagt under ett eller to universitet i nord, noe som allerede har skapt stort engasjement og stor debatt. Isaksen skal snakke med i alt 33 universitet og høgskoler på fem møter i løpet av 20 dager.

Vestlands- og Midt-Norge-universitet

Universitetet i Bergen har hatt ekstraordinært styremøte der de har diskutert ideen om et Vestlandsuniversitet organisert i foretak etter helseforetaksmodellen. Her har de allerede fått beskjed fra departementet at det ikke er svar på hjemmeleksa, men de jobber likevel videre med en konsortiumtanke.

Ideen om en egen business school sammen med Handelshøyskolen har blitt lagt død etter at NHHs styre sa nei. Vedkommende som var tidligst ute med å tenke stort og høyt var NTNU-rektor Gunnar Bovim, som starte med å invitere bredt ut til høgskolene i Midt-Norge om å lage et eget universitet for hele regionen.

Etter å ha hatt åpent strategiseminar i to dager konkluderte styret med at de skulle satse mer lokalt enn regionalt, men Høgskolen i Narvik, med sin profilerte ingeniørutdanning blant annet, står fortsatt på Bovims gjesteliste.  Flere av rektorene ved høgskolene i Nord-Norge har også uttalt at det kan være mulig å se utover regionens grenser. Enkelte mener også at dersom alle høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge skal bli en del av universitet(ene) må det kun være ett universitet - og ikke to som i dag. 

Les også: Alle høgskoler i nord kan bli nedlagt rask

Hva er samfunnets behov?

I notatet til Isaksen lister lederne på HiOA opp flere punkter til dagsorden på dialogmøtet. Blant annet ønsker de seg en presentasjon av samfunnets behov for kunnskap og kompetanse og hvilke målsetninger man har for å nå disse. Og HiOA spør og poengterer:

Dersom man peker ut noen institusjoner som får en større nasjonal rolle, slik NTNU f.eks. har signalisert at de ønsker seg innenfor teknologi, hvordan skal en slik oppgave løses og finansieres? Det er sannsynlig at ytterligere fusjoner vil gjøre det reelle skillet mellom høgskoler og universiteter enda mer uklart.

Wedø og Jensen skriver at strukturmeldingen bør ta stilling til hvilke faglige fullmakter som skal ligge til institusjonene og at like utdanninger må behandles likt, uavhengig av institusjonstype. 

Styredelegasjon til dialogmøtet

HiOA møter i dialogmøtet med rektor Kari Toverud Jensen, høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø, styremedlem Agnetha Bladh og Eline Stølan samt en tilsattrepresentant. Av de andre institusjonene som er invitert er Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, høgskolene i Hedmark, i Lillehammer og i Gjøvik, i tillegg til Kunsthøgskolen og Musikkhøgskolen i Oslo, samt Universitetet i Oslo.

I et intervju med Khrono før sommeren sa høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø at kvalitet må være premisset og eventuelle sammenslåinger virkemiddelet.

— Vi vil ha et eksternt retta fokus, og spørre oss hva som tjener samfunnet best. Sammen med hvem vil lærerutdanningen, sykepleie- og helseutdanningen og ingeniørene hos oss kunne få til en kvalitetsheving, spør hun. 

Les også: Klart for nye fusjonsplaner

Samtlige av landets utdanningsinstitusjoner er bedt om å sende inn èn side med strategiske innspill til hvordan de kan bidra strategisk og konkret til samarbeid og sammenslåinger i sektoren. Det hele skal bunne ut i strategimeldinga som kommer til våren. 

(Khrono kommer med sak i kveld etter dialogmøtet i Bodø. Møtet slutter kl 1800.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS