Rektor Svein Stølen presenterer helt nye retningslinjer mot trakassering for sitt styre tirsdag 12. mars. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor Svein Stølen presenterer helt nye retningslinjer mot trakassering for sitt styre tirsdag 12. mars. Foto: Siri Øverland Eriksen

Universitetet i Oslo har vedtatt nye regler mot trakassering

Trakassering. Universitet i Oslo vedtok på sitt styremøte tirsdag 12. mars de nye retningslinjer «Sammen mot trakassering».

Publisert Oppdatert

Når rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen presenterer retningslinjene «sammen mot trakassering» for sitt styre, skriver de i styrepapirene at hensikten med å samle forventninger til adferd for studenter og ansatte er å gi et klart signal om at trakassering ikke aksepteres ved Universitetet i Oslo (UiO).

I dag, tirsdag 12. mars, ble de nye retningslinjene vedtatt.

Benjaminsen skriver at ressursgruppens forslag til spilleregler «Sammen mot trakassering» er noe bearbeidet for å gjøre koblingen mellom lovverket og formålet tydelig. Det foreslås at de legges fram som retningslinjer i stedet for spilleregler, for å gi dokumentet en tydeligere status.

Formålet med retningslinjene er å virke bevisstgjørende for studenter og ansatte om trakassering og ikke minst ha en holdningsskapende effekt.

Styrepapirer, UiO

— Formålet med retningslinjene er å virke bevisstgjørende for studenter og ansatte om trakassering, og ikke minst ha en holdningsskapende effekt. Disse retningslinjene vil også bidra til å gjøre det enklere å si i fra om trakassering og utilbørlig adferd, understreker Benjaminsen overfor styret.

Les også: «Selv om det bare er snakk om én sak med seksuell trakassering, så er det en sak for mye.»

Flere tiltak fra egen arbeidsgruppe

Ressursgruppen for forebygging av seksuell trakassering ble etablert høsten 2017 for å jobbe med forebyggende tiltak ved UiO, og har vært ledet av tidligere prorektor, professor Ragnhild Hennum.

Gruppen gjennomførte blant annet en risikokartlegging våren 2018. Denne viste blant annet at nytilsatt er en viktig gruppe.

Ressursgruppen har derfor gitt innspill til de som har ansvar for kurset som tilbys nytilsatte ved UiO, og det er utviklet en mal til bruk i introduksjonssamtalen med nytilsatte. Foruten å få informasjon om praktiske ting som nøkkelkort og trening i arbeidstiden er det viktig å få fram at UiO har nulltoleranse for trakassering.

Se også: De nye spillereglene

Arbeidsgruppen har trukket fram at alkohol øker risikoen for seksuell trakassering og annen form for trakassering. Risikokartleggingen var tydelig på dette punktet, derfor har gruppen laget et innspill til ruspolicy ved UiO. Innspillet er sendt videre til relevante organer ved universitetet.

I styrepapirene beskrives det også at skillet mellom jobb og privat kan være ganske uklart og i noen sammenhenger overlappende. Man trekker i særlig grad fram sosiale media som en arena hvor dette skillet er særlig vanskelig.

UiO har en vær varsom plakat for sosiale medier med noen enkle retningslinjer for UiO-ansattes profiler på sosiale medier. Ressursgruppen har laget et innspill til videreutvikling av hva som bør inngå i vær varsom plakaten for å unngå at det oppstår situasjoner knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.

Les også: Kartlegging av seksuell trakassering blant 35.000 ansatte i uh-sektoren

Diskuterer midlertidighet og BOTT og flere andre saker

Styremøte ved Universitet i Oslo, tirsdag 12. mars, 9.30 til 17. De åpne delene av møtene strømmes med lyd og du finner den her:

Møtet vil bli streamet. Åpne streamen ved å klikke her.

Dagsorden

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2019

Saksdokumenter:

V-SAK 3 Fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet

Saken er unntatt offentlighet etter offl. §25

D-SAK 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Informatikk - digitalisering, maskinlæring, kunstig intelligens, IT sikkerhet. Ved dekan Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen, Ved Raj Esther Thomas fra Riksrevisjonen

Saker til behandling åpent møte

Orienteringssaker

O-SAK 2 Orientering om status for Strategi 2030. Saksnr. 2018/5245

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

Ordinære saker

V-SAK 4 Mulig salg av datterselskap NKVTS i UniRand AS, Saksnr. 2008/5147-13

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslag om salg av aksjer i selskapet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) til NORCE AS. Salgsprisen skal tilsvare aksjekapitalen i selskapet.

Universitetsstyret gir rektor fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til å sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med eventuelt salg av aksjer i selskapet NKVTS AS.

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

V-SAK 5 Årsrapport 2018 inkl. avlagt årsregnskap 2018

Forslag til vedtak:

1. UiOs årsrapport for 2018, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.

2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

V-SAK 6 Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 for Universitetet i Oslo, Saksnr. 2018/12076

Forslag til vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2018 til etterretning.

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

V-SAK 7 Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk museum (HM) Saksnr. 2018/13073

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret merker seg at saken på grunn av helt spesielle omstendigheter fremmes i forkant av den ordinære budsjettbehandlingen.

Styret vedtar at inntil 150 mill. kroner avsettes innenfor rammen for fordeling i 2020 til å utbedre kritiske og alvorlige skader på Historisk museum. Merkostnader som inntreffer i 2019 forutsettes forskuttert av Eiendomsavdelingen.

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

V-SAK 8 Poltikk for eksternfinansierte sentre

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til «Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO».

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

V-SAK 9 UiOs arbeid med forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar retningslinjene «Sammen mot trakassering».

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

V-SAK 10 Premisser for videre arbeid med midlertidighet ved UiO

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til mål og premisser beskrevet i vedlagte notat, samt de foreslåtte tiltakene.

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

Orienteringssaker

O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

O-SAK 4 UiOs deltakelse i European University-initiativet

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren, Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:

O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019, Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg

Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker

O-SAK 7 Eventuelt

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS