Tre nye stipendiatstillinger, og tre millioner kroner ekstra til  sammenslåingen med <span class="caps">AFI</span> og <span class="caps">NOVA</span> er også noe av det de rødgrønne har satt av til HiOA i sitt siste budsjettforslag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Tre nye stipendiatstillinger, og tre millioner kroner ekstra til sammenslåingen med AFI og NOVA er også noe av det de rødgrønne har satt av til HiOA i sitt siste budsjettforslag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

HiOA får ingen nye studieplasser

Høgskoleledelsen er skuffet over at HiOA ikke får noen av de 400 nye studieplassene som blir opprettet i 2014. De rødgrønnes statsbudsjett innebærer bare en videreføring av tidligere tildelinger.

Publisert Oppdatert

(Oppdatert med direkte kommentar fra høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø og sitater hentet fra rektors blogg.)

I statsbudsjettet for 2013 fikk Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) drøyt 1,74 milliarder kroner. For 2014 foreslår de rødgrønne denne bevilgningen økt til 1,84 milliarder, en økning på 100 millioner eller seks prosent.

Syns det er lite med tre stipendiater

Det har ikke lykkes oss å få direkte kommentar fra rektor Kari Toverud Jensen. Hun har blogget om statsbudsjettet, og der skriver hun blant annet:

«Det er positivt at universitets- og høgskolesektoren kan se frem til 60 nye stipendiatstillinger etter fem års tørke, men HiOA har større ambisjoner for profesjonsforskning enn vi kan få til med de tre stillingene vi er blitt tildelt. Dessuten er det fortsatt uklart om HiOA og andre høgskoler kan være med på spleiselaget som skal løfte frem unge forskertalenter (Fri prosjektstøtte gjennom Forskningsrådet).»

I tillegg uttrykker hun skuffelse over studieplasstildeling. HiOA får 250 flere studieplasser, men dette er bare en konsekvens av tidligere tildelinger. HiOA får ingen av de 400 friske studieplassene som blir foreslått opprettet i 2014. Rektor skriver:

«Jeg er skuffet over at HiOA ikke får noen nye studieplasser i det foreslåtte budsjettet for 2014.  Regjeringen forslår å tildele nye studieplasser innenfor blant annet ingeniørfag. Jeg er overrasket over at HiOA med store fagmiljøer ikke er inkludert. Når man leser gjennom budsjettforslaget, kan det se ut som om HiOA får nye studieplasser også i 2014. Dette stemmer ikke. Dette er kun en videreføring av tidligere nye plasser, fordi studentene nå har kommet til andre og tredje året i sine studier», skriver rektor i sin blogg.

Ingen av de 400 nye plassene

I tildelingsbrevet står det at HiOA skal få 250 nye studieplasser neste år. Dette er imidlertid bare en konsekvens av studieplasser tildelt tidligere.

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø er ikke fornøyd:

— Vi har imidlertid ikke fått noen studieplasser av de nye 400 plassene som er fordelt. Det er blant annet opprettet 140 studieplasser (av de 400) til ingeniørutdanning, hvorav 10 tildeles Høgskolen i Bergen og resten til distriktene ( Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Stord Haugesund), trekker Wedø fram.

— Tildeling knyttet til oppnådde resultater innen forskning er som forventet og er et teknisk kutt. Det skyldes at vi inntektsførte et EU-prosjekt i sin helhet i 2011 og betalte midlene ut i 2012.

Hun trekker også fram at HiOA har fått kutt i midler til vitenskapelig utstyr som høgskolen fikk tildelt i 2013 (3 millioner kr).

— Dette ble imidlertid signalisert i fjorårets statsbudsjett, sier Wedø.

— Det er gledelig at vi har fått tildelt 3 nye stipendiatstillinger. Det er 5 år siden forrige tildeling. Det er også svært gledelig at barnevernspedagogutdanningen har fått endret finansieringskategori fra F til E. Dette er politisk besluttet noe som innebærer at tildelingen økes både i basis og i studiepoenginntekter, sier Wedø (bildet under) i høgskolens første kommentar til statsbudsjettet.

Om HiOA i tildelingsbrev

I dokumentet «Foreløpig tildelingsbrev» for universitet og høgskoler skriver departementet om HiOA:

  • Økning på 365.000 kroner som følge av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009.
  • Økning på 20.530.000 kroner som følge av nye studieplasser i 2011.
  • Økning på 9.720.000 kroner som følge av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012.
  • Økning på 3.670.000 kroner som følge av kategoriendring for grunnskolelærerutdanningene i 2011. 
  • Reduksjon på 3.000.000 kroner som følge av utfasing av engangsmidler til vitenskapelig utstyr for ingeniør- og teknologiutdanningene.
  • Nye stipendiatstillinger: Økning på 938.000 kroner til tre stipendiatstillinger i profesjonsfag.
  • Andre endringer: Økning på 2.455.000 kroner som følge av kategoriendring for barnevernspedagogutdanningen.

Nytt budsjett om tre uker

Høyre og Fremskrittspartiet har nå rundt tre uker på seg til å justere det framlagte budsjettet fra de rødgrønne. Deres alternative budsjettforslag for 2014 kommer i månedsskiftet oktober/november. Først da vil realitetene for 2014 budsjettet bli synliggjort.

Her er korte utdrag fra regjeringens statsbudsjettdokumenter:

Afi-NOVA fusjonen

3 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Norsk Institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Arbeidsforskingsinstituttet (AFI). 

Fokus på velferdsfag

Den rødgrønne regjeringen skriver at de fremdeles vil være særskilt oppmerksom på helse- og sosialfaglig utdanning som en oppfølging av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis.

Som del av arbeidet til regjeringen for å øke kompetansen i barnevernet foreslår regjeringen å styrke finansieringen av barnevernspedagogutdanninga. Regjeringen vil også videreføre satsingen til Norges forskingsråd på praksisretta FoU i helse- og velferdstjenestene.

Modernisering av ingeniørfagene

Den nye rammeplanen for ingeniørutdanningen skal medvirke til en modernisering av studieprogrammer. Lærestedene utvikler ingeniørutdanninga til å bli mer innovativ, tverrfaglig og forskningsbasert. Det er knyttet tettere bånd med næringslivet og utenlandske læresteder. Regjeringen skriver at de ulike ingeniørutdanningene må bygge videre på etablerte nettverk for å finne fram til gode løsninger for samarbeid og faglig arbeidsdeling.

Forsking i MNT (matematikk, naturfag og teknologi)-fag og profesjonsfag er prioriterte område for regjeringen. Det er behov for flere stipendiater på disse fagområdene. Departementet foreslår derfor 37 nye stipendiatstillinger innenfor MNT-fagene og 23 nye stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag. Tre av disse stillingene tilfaller HiOA. 

Lærerutdanning og ulike utdanningstiltak

Departementet tildelte i 2012 omlag 35 mill. kroner over kap. 281 post 01 til lærerutdanning og tiltak for økt kvalitet i utdanningen. Midlene har blant annet medvirket til videreføring av den nasjonale satsinga på mentorordning for nyutdannet og tilsette lærere. Videre har arbeidet med kvalitet i utdanningene holdt fram, blant annet utvikling av nye rammeplaner for flere lærerutdanninger, tett oppfølging av de nye grunnskolelærerutdanningene og gjennom følgegruppe og utviklingsarbeid for oppstart av ny barnehagelærerutdanning.

I 2012 ble det første senteret for fremragende utdanning tildelt Universitetet i Oslo, som i samarbeid med Universitetet i Tromsø har etablert Centre for Professional Teaching. Senteret ble åpnet i mai 2012. Senteret arbeider for å videreutvikle forsking på hva som er god undervisning, læring og innovative utdanningsmetoder innenfor lærerutdanninga. NOKUT forvalter ordningen med Senter for fremragende utdanning (SFU) på vegne av departementet.

Høgskolen i Oslo og Akershus leder et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) for å kartlegge universitets- og høgskolesektoren si kompetanse i yrkesfag. Prosjektet leverer innstillinga si i slutten av 2013.

(Kilde: Regjeringens statsbudsjettdokumenter.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!