Norhed II

Setter av én milliard til høyere utdanning i u-land

Norge skal bruke én milliard kroner på høyere utdanning i utviklingsland de neste seks årene.

Et av Norhed-prosjektene i forrige runde handlet om å gi lærere i Nepal nettbasert master i samarbeid med Kathmandu University.
Et av Norhed-prosjektene i forrige runde handlet om å gi lærere i Nepal nettbasert master i samarbeid med Kathmandu University.
Publisert

Gjennom programmet Norhed II skal Norge støtte prosjekter som kan bidra til heve kvaliteten på høyere utdanning i utviklingsland.

Fakta

Norhed-programmet

Gjennom Norhed-programmet har Norge siden 2013 støttet nærmere 50 prosjekter som har bidratt til at mer enn 240 studieprogrammer er utviklet, primært på master- og doktogradsnivå med over 19 500 studenter innrullert siden 2013. Over 2300 studenter har fått stipend, hvorav 52 prosent er kvinner.

Norge gir nå over 1 milliard norske kroner til høyere utdanning og forskning i utviklingsland over de neste seks årene gjennom NORHED II. Målene er

  • å styrke kvaliteten på utdanningen
    1. å sikre inkludering av marginaliserte grupper
    2. å sørge for at utdanningen er jobbrelevant.

Norhed gir støtte til utvikling av nye eller eksisterende utdanningsprogrammer, samt stipend til master- og doktorgrader til ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner for å styrke deres kompetanse. Støtte til felles forskningsprosjekter og administrativ kapasitetsbygging er også en viktig del av Norhed-samarbeidet.

Kilde: NORAD

Rammen er på én milliard kroner som skal fordeles over de neste seks årene. Hvert prosjekt som støttes må bestå av en partner fra norsk høyere utdanning og minst en partner fra en høyere utdanningsinstitusjon i et utviklingsland. Hvert prosjekt vil ha en ramme på mellom 10 og 20 millioner kroner og vil gå over enten tre eller seks år.

Utvidet frist på grunn av korona

Fristen for å søke midler var opprinnelig 5. juni, men er utvidet til 26. juni på grunn av koronakrisen.

— Høyere utdanning og forskning er et prioritert område i norsk utviklingspolitikk. At ingen skal utelates, er et gjennomgående prinsipp for bærekraftsmålene. Og det er også et viktig mål for Norhed-programmet at høyere utdanning skal være tilgjengelig og inkluderende for alle grupper i samfunnet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding fra Utenriksdepartementet, som Norad hører inn under.

Antall studenter som tar høyere utdanning har doblet seg på verdensbasis siden år 2000, men det er fortsatt store ulikheter, særlig på master og doktorgradsnivå, påpekes det. Det er fortsatt grupper av marginaliserte personer innenfor land og regioner som ikke har tilgang på høyere utdanning. Ofte finner diskrimineringen sted på bakgrunn av kjønn, kulturell eller etnisk tilhørighet, bosted, nedsatt funksjonsevne eller på grunn av økonomiske og sosiale faktorer, heter det.

Partnerskap er nøkkelen

Ulstein understreker at partnerskap mellom norske universiteter og høgskoler på den ene siden, og lokale eksperter og forskere er nøkkelen for å nå målet om at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle.

– Gjennom partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland skal vi bidra til å utvikle kunnskap og lokal ekspertise for bærekraftig utvikling i våre samarbeidsland, sier Ulstein.

Nettbasert master i Nepal

Blant prosjektene som fikk støtte i første runde av Norhed-programmet var fire ved OsloMet.

Et av dem var prosjektet Quantict i Nepal (Improving Quality and Access to Teacher Training through Information Communications Technology - ICT). Det var et samarbeid mellom to institutter ved OsloMet (daværende Høgskolen i Oslo og Akershus) og to universiteter Nepal.

Målet var å bedre tilgangen til og kvaliteten på lærerutdanningen ved hjelp av nettbasert, desentralisert læring. I tillegg var målet å styrke kvinners stilling ved å gi dem denne muligheten til å ta høyere utdanning.

Les også Khronos reportasje fra dette prosjektet i Nepal

Norad trekker fram flere prosjekter i Norhed I, blant annet disse tre:

  • Wimea-prosjektet, der partnere var: Universitetet i Bergen sammen med Makerere University (Uganda), Dar es Salaam Institute of Technology (Tanzania), University of Juba (Sør Sudan). Resultat: Meteorologi prosjektet har utviklet ny IKT som har bidratt til utviklingen av innovative lav-kostnads automatiske værstasjoner, lagring og tilgjengeliggjøring av værdata og prognoser til brukere.
  • Juss og kvinnerett med partnere: Universitetet i Oslo sammen med Southern and Eastern African Regional Center in Women’s Law (Zimbabwe), Universitetet i Zimbabwe, Universitetet i Malawi, Universitetet i Zambia, Universitetet i Nairobi (Kenya). Et av resultatene er at det i 2000 ble opprettet et regionalt Senter for Kvinnerett (SEARCWL) opprettet med finansiering fra Norad. Uteksaminerte studenter har bidratt til alt fra nyskrivingen av Zimbabwes grunnlov, slik at den nå inkorporerer likestilling på alle områder, til endring av hvordan politiet i Zambia jobber med voldtektssaker.
  • Helseprosjekt i Myanmar med partnere: Universitetet i oslo sammen med University of Public Health (Myanmar), University of Medicine 1 (Myanmar), Mahidol University (Thailand), Prince Songkla University (Thailand). Resultat: Pilotering av DHIS2 (District Health Information System 2) i Myanmar har ført til at myndighetene har bestemt at dette systemet skal være den nasjonale plattformen for helseinformasjon i Myanmar.