Planer om et kunstuniversitet

Publisert - Sist oppdatert

Flere utdanningsinstitusjoner i Oslo snakker sammen om å opprette et eget kunstuniversitet.

Planene om et eget kunstuniversitet i Oslo kommer fram i utdanningsinstitusjonenes innspill til Kunnskapsdepartementet i forkant av dialogmøtet med statsråd Torbjørn Røe Isaksen (bildet under) i Oslo tirsdag 23. september. Der hadde han invitert ni ulike høgskoler og universitet på Østlandet til diskusjon om framtidas struktur og endringer i høyere utdanning. 

Les også: — Ingen slipper unna endringer

Både Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo har etablert en dialog der blant annet et kunstuniversitet diskuteres.

Fusjon for universitet

Vi vil vurdere en fusjon med Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og design-høgskolen i Oslo, til et nasjonalt kunst-universitet.

Fra Norges musikkhøgskoles notat til departementet

Tydeligst i sine uttalelser og intensjoner om utredning om et mulig kunstuniversitet i hovedstaden er Norges Musikkhøgskole (NMH):

«Vi vil vurdere en fusjon med Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, til et nasjonalt kunstuniversitet», skriver Musikkhøgskolens rektor Peter Tornquist og direktør Tove T. Blix i sitt innspill til departementet. 

Riktignok er dette et av flere alternativer som skal utredes, og de understreker også at de står godt, og kanskje best, som egen institusjon. Primært ønsker NMH en «tettere oppkobling» mot utenlandske søsterorganisasjoner, men er altså med på en utredning om kunstuniversitet.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) skriver i sitt notat at de er opptatt av at strukturendringer, som statsråden etterlyser, skal gi faglig merverdi. De forteller at det allerede er etablert en dialog med ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole. 

Eliteorientert og med nasjonalt ansvar

«En visjon om en institusjonsstruktur som samler og styrker de utdannings- og forskningsintitusjonene i østlandsområdet som har et nasjonalt ansvar, er eliteorienterte og bygger på kunstfaglige og/eller arkitektur- og designfaglige disipliner. AHO kan sammen med Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole danne et utgangspunkt for en slik institusjon som vil kunne romme flere fagmiljø og institusjoner»,

skriver rektor Ole Gustavsen og direktør Randi Stene ved Arkitekthøgskolen i notatet til departementet.  Videre trekker AHO fram rollen til de vitenskapelige høgskolene: 

Spesialiserte universiteter? 

«Vi mener at det er viktig også i fortsettelsen at UH-systemet rommer mindre og spissede vitenskapelige høgskoler (eller spesialiserte universiteter) med nasjonalt ansvar for sine definerte fagfelt og med en klar internasjonal profil», heter det i notatet. 

Kunsthøgskolen i Oslo bekrefter i sitt notat til departementet at «det er løpende samtaler med AHO og NMH». Men kunsthøgskolen er for tiden mest i prosess for å søke status som vitenskapelig høgskole. 

Kunsthøgskolen skriver at det særlig er to områder som de ser som viktige for å nå sine strategiske mål: 

Det er et samarbeid med institusjoner som er med i PKU (Program for kunstnerisk utviklingssamarbeid), og en styrking Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). 

Elite og eksellens

Også Kunsthøgskolen er opptatt av å sikre «elitetilnærming/spesialisering med fokus på eksellens i fagutøvelse og utdanning og internasjonale stretegiske partnerskap», heter det blant annet i notatet. 

Musikkhøgskolen skriver at de vil utrede fusjon og kunstuniversitet som ett mulig alternativ. I tillegg skal de ifølge notatet vurdere å fortsette alene som vitenskapelig høgskole og drøfte med Universitetet i Oslo om de skal bli et eget fakultet der, og invitere ulike og mindre og beslektede miljøer til å inngå i NMH.

De ønsker også å se på en nasjonal modell med en tettere oppkobling mellom Musikkhøgskolen og de øvrige musikkutdanningsmiljøene i landet. 

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Produktdesign fornøyd på HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus har to kunst- og designfaglige institutter; Institutt for estetiske fag og Institutt for produktdesign. Ingen av disse er ennå med i PKU (Program for kunstnerisk utviklingssamarbeid), men de jobber med å bli det.

Nyheten om samtaler om et kunstuniversitet i Oslo kommer brått på leder ved HiOAs Institutt for produktdesign, Gunnar H. Gundersen (bildet over), tirsdag kveld. 

— Er et slikt universitet noe du kunne tenkt deg at produktdesign kunne blitt en del av?

— Dette har jeg overhode ikke diskutert med noen eller tenkt på, men intuitiv - og for min egen del - er jeg veldig bekvem med å være en del av Høgskolen i Oslo og Akershus, sier Gunnar H. Gundersen. 

Fakta

Dialogmøtet

Disse skolene var invitert til dialogmøte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen tirsdag 23. september. Møtet var lukket for offentligheten.  

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Høgskolen i Gjøvik
  • Høgskolen i Hedmark
  • Høgskolen i Lillehammer
  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Kunsthøgskolen i Oslo
  • Norges idrettshøgskole
  • Norges musikkhøgskole
  • Universitetet i Oslo
Fakta

Røe Isaksens hjemmelekse

Her er hjemmeleksa fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen til alle landets høyere utdanningsinstitusjoner. De bes om å beskrive: 

Ønsket strategisk profil 2020, herunder:

Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)

Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning og kunnskapsdeling

Viktigste målgrupper og partnere

Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor gjeldende budsjettrammer

Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil

Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing

ldentifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett

Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et landskap med:

Færre institusjoner

En krevende demografisk utvikling

Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte, forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser

Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner, gjennom sammenslåing?

Store institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.

Svarfristen er tre uker før de respektive dialogmøtene mellom departement og institusjoner skal finne sted.

Dialogmøter

Kilde: Brev fra departementet: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Yrkesfag. Det er yrkesfagets år og onsdag ble et nasjonalt senter for yrkesfag åpnet på OsloMet. Universitetet har det største samlede fagmiljø på yrkesfag i Norden.

Ny pensjon. Et klart flertall hos alle sammenslutningene hos arbeidstakerne stemte ja til ny offentlig pensjonsordning.