Skal utrede framtida for Tromsøs kunstfakultet

Publisert - Sist oppdatert
Det daværende styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok før sommeren at det ikke lenger skal være noe eget kunstfakultet. Nå skal en ny arbeidsgruppe vurdere framtiden til fakultetet, før det nye styret avgjør saken i november. Foto: Lars Åke Andersen

Det daværende styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok før sommeren at det ikke lenger skal være noe eget kunstfakultet. Nå skal en ny arbeidsgruppe vurdere framtiden til fakultetet, før det nye styret avgjør saken i november. Foto: Lars Åke Andersen

En arbeidsgruppe ved UiT skal vurdere den videre skjebnen til det kunstfaglige fakultetet, som styret har vedtatt å legge ned.

På sitt aller siste styremøte 29. juni vedtok det gamle styret ved UiT Norges arktiske universitet at det ikke lenger skal være noe kunstfaglig fakultet ved universitetet.

I stedet vedtok styret å utrede å slå sammen fakultetet med Tromsø Museum-Universitetsmuséet, eller eventuelt med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet).

Kunstfakultetet ved UiT består av Kunstakademiet og Musikkkonservatoriet og utdanner i hovedsak utøvende kunstnere.

Mandatet klart

Nå har fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland mandatet klart for en arbeidsgruppe som skal vurdere de to alternativene og «belyse hvordan UiT på best mulig måte kan nå sine strategiske mål innenfor de skapende og utøvende kunstfagene».

Vi falt ut i blindfeltet før styremøtet i juni, men nå er vi kommet tydeligere inn i synsranden igjen.

Kjell Magne Mælen
Dekan, Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Ifølge mandatet skal arbeidsgruppen vurdere de to alternativene; sammenslåing med museet eller med HSL-fakultetet. Gruppen skal gi en begrunnet tilråding og foreslå konkrete modeller for hvordan sammenslåing kan løses.

Utredningen skal være klar til 5. november, før det nye universitetsstyret skal gjøre et endelig vedtak om framtiden for dagens kunstfaglige fakultet på sitt møte 30. november.

«En mer åpen situasjon»

Dekan Kjell Magne Mælen ved Det kunstfaglige fakultet er fornøyd med at situasjonen for fakultetet nå er mer åpen enn den var før styremøtet i juni.

Da var innstillingen fra universitetsdirektøren å legge ned fakultetet og legge fagområdene inn under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

— Jeg synes mandatet er godt. Det gir oss en åpnere situasjon, og jeg er spesielt fornøyd med innledningen i mandatet, der det står at utredningen skal belyse hvordan UiT på best mulig måte kan nå sine strategiske mål innenfor de skapende og utøvende kunstfagene, sier han.

— Jeg føler meg tryggere nå på at universitetsstyret får et bedre grunnlag til å fatte sin beslutning, sier han.

— Vi falt ut i blindfeltet før styremøtet i juni, men nå er vi kommet tydeligere inn i synsranden igjen, legger han til.

Mange protester

Universitetsstyrets vedtak om at kunstfakultetet skulle nedlegges har skapt sterke protester, både før og etter vedtaket i juni.

Blant annet står det i høringsuttalelsen fra fakultetet at en nedlegging ikke ville bidra til at UiT oppnådde målene med omorganiseringen. Målene er blant annet å skape synergieffekter ved å slå sammen beslektede fagområder. 

«Disse målene vil man ikke nå ved å legge ned Det kunstfaglige fakultet. De utøvende og skapende kunstfagene er ikke beslektet med noen andre fag ved UiT. Det finnes ingen overlappende studietilbud med de Kunstfak har», står det i høringsuttalelsen.

Ønsker omkamp

Dosent Hilde Synnøve Blix ved det kunstfaglige fakultetet sier i et innlegg at en nedlegging på ingen måte vil styrke kunstfagene.

Les også: Blix vil ha omkamp om kunstfakultet i Tromsø

Den nye arbeidsgruppen skal bestå av en ekstern leder, et medlem fra HSL-fakultetet, et fra kunstfakultetet, et fra Tromsø museum, samt en fra arbeidstakerorganisasjonene og en studentrepresentant.

Foretrekker muséet

Det var fakultetsstyret ved kunstfakultetet og Tromsø Museum - Universitetsmuséet som kom opp med idéen om at de to kunne slå seg sammen, som et alternativ til universitetsdirektørens forslag om å legge kunstfagene inn under HSL-fakultetet.

— Vi hadde snakket sammen på forhånd, så det var et omforent forslag, sier Kjell Magne Mælen.

Er det sammenslåing med muséet du ser som den beste løsningen?

— Personlig mener jeg det, ja. En samorganisering med Tromsø Museum - Universitetsmuséet ville gitt oss en mulighet til å løfte oss, sier han.

Tromsø Museum - Universitetsmuseet består av Tromsø Museum, Polarmuseet, MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage. 

Nytt museumsbygg

Det ble nylig bestemt at det skal bygges nytt museumsbygg i sentrum av Tromsø, på Mack-tomta.

Les også: Nytt museum midt i Tromsø

Kjell Magne Mælen sier at dette nybygget vil skape nye muligheter, blant annet fordi deler av kunstfakultetet holder til rett over veien fra tomten der det nye museumsbygget kommer. Kunstakademiet, forfatterstudiene og utdanning i landskapsarkitektur holder til der.

Han viser også til at det er skissert en løsning der Musikkonservatoriet, som er en del av kunstfakultetet, flytter sammen med et nytt konserthus som er tenkt plassert samme sted.

I høringsuttalelsene fra fakultetet og muséet argumenteres det med at de to har en del beslektede fagområder og mulige samarbeidsfelt, som gjør at de kan passe sammen.

Etter at arbeidsgruppen har lagt fram sin tilråding 5. september, skal det arrangeres en høring, før endelig vedtak skal skje 30. november.

Fakta

Seks fakulteter ved UiT

I forslaget til vedtak i universitetsstyret var det fem fakulteter ved UiT, i stedet for dagens åtte.

Arbeidsgruppen kom ikke med noen klar anbefaling om hvor mange fakulteter det burde bli. Et flertall på 11 personer anbefalte en modell med fire fakulteter, mens et mindretall på sju anbefalte en modell med sju fakulteter.

Endelig vedtak i styret ble 29. juni seks fakulteter.

De seks har denne sammensetningen:

  • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Det juridiske fakultet
  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Det ble også opprettet og vedtatt et nytt punkt 2:

  • Det kunstfaglige fakultet skal 1.1.2018 ikke være en enhet på nivå 2. Den nærmere organisatoriske plasseringen av dagens Kunstfak avgjøres av styret høsten 2017 basert på en egen utredning der sammenslåing med TMU og HSL-fakultetet vurderes som alternativene.

Videre ble det vedtatt at de to teknologifakultetene skal ha felles ekstern styreleder, felles doktorgradsprogram og programstyrer for ingeniørutdanningene. I de to fakultetsstyrene på NT- og IVT-fakultetene skal det også være en representant fra den andre enheten innenfor gruppen vitenskapelig ansatte i styret.

Fra 1. januar 2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad.

Kilde: Innstilling til universitetsstyret UiT og vedtakene i styremøtet

Utvalg. Helga Aune skal lede utvalget som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler det neste halvannet året. Hun husker godt fakkeltoget mot Ryssdal-utvalget for 15 år siden, men vil ikke si hvor hun var den gangen.