Politihøgskolen

Har slitt med bachelor-krav i mange år

Størrelsen på fagmiljøet ved Politihøgskolen har lenge vært i grenseland lite. Men Nokut mener aldri det har blinket rødt ved blålyshøgskolen.

Politihøgskolen i Oslo.
Politihøgskolen i Oslo.
Publisert

Forrige uke fortalte Khrono at Politihøgskolen i år ikke oppfyller krav til størrelsen på fagmiljø som kreves for bachelorutdanninger i Norge.

Khrono har sett gjennom tall på bemanning i Politihøgskolens egne såkalte kvalitetsrapporter. De viser at PHS trolig har slitt med kravet lenge.

Tall for hele PHS, og ikke bare bachelorutdanningen, viser at man i alle år fra 2008 til 2014 hadde mindre enn 20 prosent ansatte med førstestillingkompetanse.

I 2015 og 2016 bikket man 20 prosent, men siden tallet gjelder hele PHS det er usikkert om det var nok til at fagmiljøet var stort nok ved bachelorutdanningen.

Fakta

Dette er førstekompetanse

  • Professor, førsteamanuensis, førstelektor og dosent er stillinger med førstekompetanse.
  • For å få førstekompetanse må man gjennomføre et større vitenskapelig arbeid, ofte en doktorgrad.

Nede i ni prosent ved de største studiestedene

Mellom 2014 til 2017 hadde studiestedene i Oslo og på Kongsvinger over 400 av de 720 studieplassene ved PHS.

I studieåret 2016 til 2017 var andelen ansatte med førstestillingkompetanse på bare ni prosent i Oslo og Kongsvinger. I tillegg kommer ansatte ved Stavern og Bodø, men Khrono har ikke funnet tall for disse studiestedene.

Politihøgskolen påpeker at de i senere år har endret rapporteringen til å gjelde årsverk, og ikke antall ansatte. Det betyr at tallene fra tidligere år kunne sett noe annerledes ut med dagens beregningsmåte.

— En ung disiplin

Rektor ved PHS, Nina Skarpenes, påpeker overfor Khrono at politiutdanningen er ung som akademisk disiplin og inneholder mange ulike fagområder. Mye av faget og kunnskapen har vært knyttet til erfaringsbasert praksis og politiarbeid, snarere enn akademia, skriver hun i en e-post til Khrono.

PHS-rektor Nina Skarpenes
PHS-rektor Nina Skarpenes

— Det har derfor vært og er fortsatt utfordrende å rekruttere fagansatte med den nødvendige førstekompetansen innenfor enkelte områder. Innenfor de fagområdene der slik kompetanse finnes, er bildet et annet. Vi har derfor måttet stå for en del av kompetansebyggingen selv, da det har vært vanskelig å rekruttere inn, sier Skarpenes.

Hun viser til at PHS har hatt ulike stimuleringsordninger, for å få flere til å oppnå kompetansen som kreves av ved en høgskole.

— Høgskolelektorer kan få 50 prosent FOU-tid over seks år for å ta en phd. Videre har vi førstelektorgruppe, stipendiatgrupper (for de som er i phd-løp) og professorkvalifiseringsgrupper. Likevel ser vi at det er vanskelig å nå kravet i forskriften. Vi har hatt rundt 20 prosent med førstekompetanse i mange år. Dette er utfordringsbildet vi står i. Målrettet rekruttering og kompetansebygging vil fortsatt være sterkt prioritert, skriver rektoren.

Nokut: Scorer godt på andre målepunkt

Fungerende tilsynsdirektør i Nokut, Hege Brodahl, sier til Khrono at det er lite sannsynlig at de vil foreta seg noe overfor PHS nå.

— Det er mange studietilbud Nokut er tilsynsmyndighet, og vi må gjøre en vurdering av hvor det blinker rødest og om vi har kapasitet. Vi skal inn i et periodisk tilsyn av kvalitetsarbeidet ved Politihøgskolen i 2021. I det tilsynet vil vi blant annet vurdere om Politihøgskolen har ordninger for å systematisk kontrollere at man oppfyller kravene til fagmiljø og at man retter opp ved kvalitetssvikt, sier Brodahl.

Hege Brodahl, fungerende tilsynsdirektør i Nokut.
Hege Brodahl, fungerende tilsynsdirektør i Nokut.

— Men hvis PHS har rapportert under kravet for fagmiljø i mange år?

— Siden vi må prioritere bemanningen innen akkreditering og tilsyn, tror jeg det er lite gunstig å sette i gang tilsyn før det periodiske tilsynet. Vi har ingen andre indikasjoner på at det blinker rødt på Politihøgskolen. De scorer godt i studiebarometeret og i de innrapporterte fagmiljødataene i DBH (Database for statistikk i høgere utdanning, journ.anm.) så peker de seg heller ikke ut, sier tilsynsdirektøren.

Hvis PHS ikke oppfyller krav, er det også PHS eget ansvar å rette opp, påpeker Brodahl. Skjer ikke det, vil Nokut kunne sette i gang tilsyn eller revidering.

Ønsker å gjennomføre flere tilsyn

På mer generelt grunnlag sier Brodahl at de har en ambisjon om å føre mer tilsyn med studietilbud.

— Har Nokut ført tilsyn med noen institusjoner i senere år, på bakgrunn av krav til fagmiljø ved bachelorutdanninger?

— Ja, stort sett i alle tilsyn siden 2015, som er de tilsynene jeg kjenner best til. Det har også vært en del av alle revideringene vi har gjort de siste årene.

— Er det mange bachelorutdanninger som synes kravet om fagmiljø er vanskelig å oppfylle?

— Det er mange som synes det er lett å oppfylle, men noen utdanningstyper sliter mer, og det er typiske profesjonsutdanninger. Politihøgskolen er nok litt inne i den kategorien. Men vi ser også på andre krav knyttet til fagmiljøet enn de 20 prosentene, for eksempel ser vi mye på forskningsproduksjon og hvordan forskning knyttes til utdanningen, avslutter Brodahl.

Powered by Labrador CMS