Senterleder Kåre Hagen på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (<span class="caps">SVA</span>) vil ikke kommentere evalueringen som en ekstern ekspertgruppe har gjort av senteret før styret har behandlet den. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Senterleder Kåre Hagen på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) vil ikke kommentere evalueringen som en ekstern ekspertgruppe har gjort av senteret før styret har behandlet den. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

For tidlig å fastslå suksess

Det er for tidlig å si at det har vært noen suksess å innlemme forskningsinstituttene AFI og NOVA i høgskolen, viser en ekstern evaluering.

Publisert   Sist oppdatert

Det har blitt mer forskning på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) etter at forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av høgskolen fra 1. januar 2014 under navnet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). 

For HiOA var målet for 2014 å oppnå 0,5 publikasjonspoeng per faglig ansatt. Resultatet ble 0,48. En viktig årsak til den gode veksten er de nye forskningsinstituttene, AFI og NOVA, som ble en del av høgskolen 1. januar 2014, og til sammen utgjør det som heter Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Hvis man ikke regner med senteret er tallet for HiOA for 2014 0,44 poeng per faglig ansatt, en vekst på 0,03 fra 2013. SVA sto for resten, ytterligere vekst på 0,04 poeng.

For tidlig å konkludere

Andelen ansatte med doktorgrad har økt, vitenskapelig publisering har økt, og det har også tildeling av eksterne forskningsmidler. For eksempel økte andelen ansatte med doktorgrad eller tilsvarende fra 48 prosent i 2013 til 55 prosent i 2014.

Likevel slår det eksterne ekspertutvalget fast at det er for tidlig å si at det har vært en suksess å få inn de to forskningsinstituttene. Forventningene var blant annet at det skulle oppstå synergier mellom forskerne på de to instituttene og miljøene på høgskolen, som skulle føre til at høgskolen kunne hente inn mer ekstern finansiering og levere forskning av høyere kvalitet. Om dette har skjedd finner ikke utvalget noe klart svar på.

Ingen kommentar

Verken styreleder Petter Aasen eller senterleder Kåre Hagen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) vil kommentere evalueringsrapporten før den er behandlet i SVA-styret onsdag 3. juni. Forskningsdirektør Morten Irgens på HiOA (bildet under) vil heller ikke kommentere rapporten før styrebehandlingen. Rapporten skal også legges fram for høgskolestyret 17.juni.

Evalueringen er gjort av assisterende direktør Jørn Rangnes hos fylkesrådmannen i Vestfold, sammen med selvstendig konsulent Rolf Utgård og avdelingsdirektør Elisabet Gustad i Direktoratet for økonomistyring.

De konstituerte seg 20 februar, og har etter det gjennomført intervjuer med over 25 ledere og medarbeidere. Utvalget har hatt tre heldagsmøter og flere kortere møter før det leverte rapporten i midten av mai.

Fjerne barrierer

Ifølge evalueringsrapporten er potensialet ved å innlemme de to forskningsinstituttene i høgskolen langt fra hentet ut.

«Det er nødvendig å drøfte videre hvordan barrierer kan fjernes, eller dilemmaer løses, for å holde den videre integrasjonsprosessen på riktig spor, og oppnå høyere måloppnåelse på sikt», står det i rapporten.

Liten grunn til fortvilelse

Samtidig understreker utvalget at ett år er kort tid og at det ikke er noen tvil om at fusjoner tar tid, ihvertfall i betydningen av at man skal oppnå full integrering og få full synergieffekt.

«Det er derfor på den annen side liten grunn til fortvilelse om man kan konstatere at fusjonen foreløpig har gitt begrenset dynamisk merverdi», skriver utvalget.

Utvalget viser til forskningsstatistikken, der det går fram at vitenskapelig publisering på HiOA økte fra 0,41 publikasjonspoeng i 2013 til 0,48 poeng i 2014. Tildelingen fra Norges Forskningsråd økte fra 18.900 kroner per faglig årsverk i 2013 til 48.900 kroner i 2014. Tilsvarende økte tildelingen av EU-midler fra 1700 kroner per faglig årsverk til 3600 kroner.

Men utvalget peker på at det ikke foreligger noen analyse av hvilke av disse forbedringene som bare er en ren mekanisk følge av at AFI og NOVA er en del av høgskolen. Så spørsmålet er om det egentlig har oppstått synergier finnes det ikke noe klart svar på.

Tre ulike modeller

Utvalget fikk i oppgave å skissere framtidige organisasjonsmodeller for SVA framover, og kommer opp med tre modeller.  I dag er SVA formelt sett plassert på linje med fakultetene, men har særordninger for AFI og NOVA, som er selvstendige økonomiske resultatenheter. Det er et styre for SVA, som utvalget sier i virkeligheten  først og fremst er et rådgivende organ.

  • Den ene modellen utvalget foreslår er å etablere AFI og NOVA som egne driftsenheter på linje med fakultetene, noe som vil rydde i formelle roller og sikre ansatte medbestemmelse på et riktig nivå. I dag har ikke instituttene egne IDF-organer, men bare et medbestemmelsesutvalg som ikke gir rett til drøfting og forhandling.
  • Den andre modellen er å slå sammen AFI og NOVA og gjøre dem til HiOAs oppdragsforskningsinstitutt. Da vil administrativ kapasitet samles og styrkes og organisering av forskere skje på tvers.
  • Den tredje modellen er å etablere AFI og NOVA som institutter under et av fakultetene, mest sannsynlig Fakultet for samfunnsfag. Da vil ansatte og studenter lettere kunne trekkes med i forskning og oppdragsforskere bidra i undervisning og veiledning.

Kulturelle ulikheter

Men utvalget peker på at det ikke er nok med organisasjonsendringer. 

«I tillegg må partene adressere de kulturelle ulikhetene som mange opplever som barrierer for videre utvikling og hensiktsmessig samhandling. Det må være et mål å skape en felles forståelse av hvilke forutsetninger som må være tilstede for at oppdragsforskningen skal lykkes innen HiOA», står det.

Foreslår tiltak

Utvalget foreslår noen konkrete tiltak som kan settes i verk på kort sikt for at målene med å innlemme AFI og NOVA i høgskolen lettere kan oppnås.

Blant forslagene er å få få plass en allment akseptert modell for internprising, slik at det blir lettere å få til samarbeid på tvers. Et annet tiltak er å etablere et felles administrativt forum mellom AFI, NOVA og HiOAs fellesadministrasjon, der man kan ta opp problemer som oppstår på grunn av ulik kultur og systemer.

Utvalget foreslår også tiltak som gjør det bedre kjent for øvrige ansatte ved høgskolen hva de to forskningsinstituttene egentlig driver med. 

Evalueringsrapporten skal behandles av styret i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) onsdag 3. juni og i høgskolstyret 17.juni.