Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har nådd pensjonsalder, og UiB leter nå etter hans etterfølger. Foto: Silje Robinson
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har nådd pensjonsalder, og UiB leter nå etter hans etterfølger. Foto: Silje Robinson

Følg direkte: Direktørstilling og karrierepolitikk på UiB-styremøte

Styremøte. Styret ved Universitetet i Bergen skal blant annet vedta utlysingsteksten for stillingen som universitetsdirektør. Du kan følge møtet direkte her fra kl.09.00.

Publisert

(Se direkte strømming fra møtet nederst i saken fra kl 09.00 i dag torsdag 20.februar).

Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen har en lang saksliste når de møtes til årets første møte torsdag. Møtet begynner med en status for marin satsing. I tillegg skal styret blant annet vedta utlysingstekst for stillingen som universitetsdirektør, som skal lyses ut.

De er også bedt om å ansette professor Kjersti Fløttum som styreleder for Holbergprisen, og de skal gå gjennom flere årsmeldinger.

Som På Høyden og Khrono allerede har skrevet om skal de også ta stilling til en forespørsel fra Khrono om å ta På Høyden tilbake til eget hus, etter at avisen har ligget under khronoparaplyen et år.

Møtestart er allerede klokken 9,

S 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2019
S 3/20 Orienteringssak – status for marin satsing
S 4/20 Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB
S 5/20 Tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet til UiB
S 6/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale
S 7/20 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mv.
S 8/20 Utlysing av stilling som universitetsdirektør - instruks for universitetsdirektøren
S 9/20 Tilbakeføring av avisen På Høyden til UiB
S 10/20 Økonomirapport 2019
S 11/20 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2019
S 12/20 Budsjettpost for open publisering
S 13/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter
S 14/20 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 15/20 BOTT-programmet: Status for prosjektene BOTT Økonomi og lønn, BOTT SakArkiv og BOTT HR - Unntatt offentlighet
S 16/20 Styringsmodell for IKT
S 17/20 Endringar i UiBs opptaksforskrift
S 18/20 UiBs kvalitetssystem for utdanning - systembeskrivelse
S 19/20 Årsrapport 2019 - Arbeidsmiljøutvalget
S 20/20 Redelighetsutvalgets årsmelding 2019
S 21/20 Årsmelding for 2019 samt forslag til revidert reglement - Den sentrale klagenemnd
S 22/20 Oppnevning av styret for Bjerknessenteret
S 23/20 Oppnevning av nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
S 24/20 Holbergprisen - Oppnevning av styreleder for perioden 1.7.2020-30.06.2024
S 25/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv
S 26/20 Senterleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
S 27/20 Klage på oppsigelse - Unntatt offentlighet
S 28/20 Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt

Powered by Labrador CMS