Studiedirektør Marianne Brattland har nå ansvaret for høgskolens satsing på eCampus. Foto: Sonja Balci/HiOA
Studiedirektør Marianne Brattland har nå ansvaret for høgskolens satsing på eCampus. Foto: Sonja Balci/HiOA

Har bare brukt en million av budsjettet til eCampus

Høgskolestyret ble 3. september informert om at hele budsjettet på 4,7 millioner til eCampus ville bli brukt i år. Virkeligheten er annerledes. Så langt i år er bare drøyt 1 million av budsjettet brukt.

Publisert   Sist oppdatert

Per i dag har Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) brukt 1,1 millioner av potten fra årets strategiske midler på 4,7 millioner kroner til eCampus. Studiedirektør Marianne Brattland som overtok ansvaret for eCampus programmet fra 1. september anslår at de likevel vil bruke opp mot 3 millioner innen året er omme. Fram til jul skal det investeres i romoppgraderinger ved både Kjeller og Pilestredet, frikjøp av personale ved fakultetene, samt seminar og reise.

Prorektor for utdanning, Olgunn Ransedokken, opplyser at de pengene de ikke får brukt opp i år, opp mot 2 millioner, skal søkes overført til 2014.

— Satsingen rundt eCampus og digital samhandling er et sammensatt prosjekt, poengterer Brattland.

— Det handler om å legge til rette for kommunikasjon, digital samhandling og ta i bruk nye pedagogiske læremidler bare for å nevne noen elementer. I kjølvannet av dette er det mange hensyn som må tas. Vi må ha en god sikkerhet på plass, vi må avklare rettigheter med tanke på åndsverkloven og vi må finne den beste plattformen til god digital kommunikasjon mellom ansatte og med studentene, sier Brattland.

— Dere har ikke klart å bruke så mye penger hittil i år, hvordan forklarer du dette?

De tallene høgskolestyret fikk presentert 3. september var den oversikten man hadde på det tidspunktet. De får en ny orientering fra oss på møtet 22. oktober.

Marianne Brattland
Studiedirektør, HiOA

— Jeg har bare hatt ansvaret for området siden 1. september, men dette er et typisk satsingsområdet der alt ikke kan bli gjort over natta, mener Brattland. Hun forteller at HiOA har kommet godt i gang, og man vil se effektene av grunnlagsarbeidet som er gjort i 2013 framover.

Feilinformasjon

— De tallene høgskolestyret fikk presentert 3. september var den oversikten man hadde på det tidspunktet. De får en ny orientering fra oss på møtet 22. oktober, sier Brattland.

styremøtet i juni uttrykte høgskolestyret bekymring for manglende bruk av de de avsatte midlene til strategiske tiltak. Derfor ba de om en kartlegging til sitt neste møte. Den fikk de presentert 3. september. På dette møtet fikk høgskolestyret opplyst at alle midlene til eCampus kom til å bli brukt i 2013. 

I styrepapirene står det om eCampus-satsingen:

«Det er satt av 4,760 millioner i 2013. Fremdriften er i hovedsak i samsvar med planen, som består av:

  • Innholdsproduksjon, opptak av forelesninger mv
  • Bruk av nettbaserte tjenester for refleksjon og diskusjon
  • Fleksible kurs og studietilbud
  • Gjennomføring av fleksible vurderingsformer er noe forsinket i fht planer
  • Innen forberedte selvstudier er det gjort en kartlegging. Aktiviteter igangsettes på et senere tidspunkt

Mesteparten av bevilgningen vil bli brukt opp i år. (vår utheving. red.)»

Brattland har bare hatt ansvaret for satsingsområdet siden 1. september og kan således ikke svare for hvorfor man hadde så dårlig oversikt over tallene i starten av september.

Mye mer enn MOOC

Brattland er opptatt av å poengtere at eCampus-satsingen er mye mer enn MOOC

— Dette handler om å bedre kvaliteten på utdanningen vår. Derfor er satsingsområdet nå plassert under studieseksjonen. Så handler det om å legge til rette for mer fleksible lærings- og vurderingsformer, legge til rette for digital samhandling og bruke de ulike mediene der de brukes best, poengterer Brattland.

Deretter legger Brattland vekt digital samhandling og kommunikasjon både mellom ansatte men også med studentene.

— Her må det både infrastruktur og kommunikasjonsløsninger på plass som vi ikke har klare per i dag. Det er altså mye grunnarbeid som må gjøres. Jeg opplever at vi i 2013 har lagt et godt grunnlag for å komme langt videre med dette i 2014. Selv om vi ikke klarer å bruke alle pengene våre i år skal ingen være bekymret for at ikke dette området blir vektlagt. Vi har det med i mange sammenhenger og er på både god og riktig vei i vårt arbeid, poengterer Brattland. 

— eCampus viktig strategisk

Prorektor for utdanning og regionalisering på HiOA, Olgunn Ransedokken, sier eCampus er et viktig strategisk satsningsområde for HiOA, som et verktøy for å høyne kvalitet i utdanningene.

— Dette prosjektet går over flere år og her er det viktig at vi bruker tid på å få til gode prosesser med utgangspunkt i det som skjer i fagmiljøene, for å sette fokus på større bruk av fleksible arbeids- og vurderingsformer, der dette kan bidra til økt kvalitet i utdanningene. Om ikke alle midlene blir brukt opp i år, kommer vi til å be om at gjenværende midler overføres til neste år, slik at vi har handlingsrommet når de brede iverksettelsene og uttestingene på fakultetene skjer, sier Ransedokken til svar på spørsmål om hvorfor bare en liten del av budsjettet til eCampus så langt er brukt i år.

— eCampus skal også koordineres med Fremragende ProfesjonsKvalifisering (FPK), og det skal i den forbindelse rustes opp et fysisk rom, en ProLab, som skal utrustes med nødvendig utstyr for utprøving og erfaringsdeling av digitale og fleksible undervisnings- og arbeidsmetoder. Dette vil skje i løpet av våren, slik at det er klart til bruk til studiestart 2014, forteller Ransedokken.