Helga Aune leder utvalget om ny universitets- og høgskolelov. Foto: Siri Øverland Eriksen
Helga Aune leder utvalget om ny universitets- og høgskolelov. Foto: Siri Øverland Eriksen

Dette er de viktigste forslagene til Aune-utvalget

Lovutvalg. Universitets- og høgskolelovutvalget foreslår ny ledelsemodell og fjerning av kjønnspoeng. Her er hovedpunktene i utvalgets forslag.

Publisert Oppdatert

(Saken oppdateres)

Dette er hovedpunktene i Aune-utvalgets forslag. Forslagene ble overrakt forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) torsdag formiddag.

Du kan lese hele utredningen her.

Styrke studentenes rettssikkerhet

 • Krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver
 • Blind sensur fjernes. Det skal sikre reell overprøving av første karaktervedtak, det vil si forvaltningslovens alminnelige regler for klage gjelder
 • Sensur innen 15 virkedager etter klagefrist er utløpt
 • Studentombudets mandat inn i loven, ingen kan instruere ombudet
 • Studentorgan og studentenes rett til å bli hørt videreføres
 • Rett til å bortvise student med forstyrrende adferd i undervisning
 • Skikkethetsvurdering innføres som krav også for etter- og videreutdanninger knyttet til grunnutdanninger listet opp i forskriften
 • Klage på andre vedtak enn eksamen: Viderefører dagens regler om systemer for klagebehandling. Presisering av at styret ikke kan instruere lokal klagenemnd, innretning nærmest mulig to-instansbehandling
 • Flere institusjoner kan samarbeid om felles klagenemnd

Opptaksreglene

 • Reglene om generell studiekompetanse videreføres
 • Fjerner øvre aldersgrense på 24 år ved søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse
 • Fjerner kravet om særskilt vurdering i opptaksforskriften
 • Fjerner hjemmel til å gi tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn

Tilrettelegge for bedre kvalitet

 • Ny karakterskala i tillegg til dagens to. Skalaen som foreslås: Utmerket, bestått, ikke bestått
 • Har vurdert at loven gir tilstrekkelig rom for varierte læringsformer
 • Rett til å få eksamen på ønsket målform/videreutvikle norsk fagspråk
 • Læringsmiljøutvalg med 50-50-fordeling mellom studentene og institusjonen videreføres
 • Studentsamskipnadenes observatørstatus i læringsmiljøutvalget videreføres
 • Tilretteleggingsplikten for studenter videreføres, også på Svalbard

Ansatte og midlertidige ansettelser

 • Gjeldende bestemmelser videreføres, disponeres likt statsansatteloven
 • Midlertidige ansettelser, tre kategorier: a) utdanningsstillinger, ph.d. og post doc ( kun én periode) b) lederstillinger på åremål c) andre midlertidige ansettelser, hjemmel i statsansatteloven
 • Behov for at a) og b) blir hjemlet i universitets- og høyskoleloven
 • Misforståelser om at ekstern finansiering = midlertidig ansatt. Institusjonene må jobbe med egen praksis og hovedregelen om fast ansettelse.

Endringer i ledelsesmodell, statlige institusjoner

 • Styreleder skal være ekstern, oppnevnes av departementet (8-2 stemmer i utvalget)
 • Institusjonen velger selv om den skal ha valgt eller ansatt rektor)
 • Styret skal ha 11 medlemmer, hvorav: 4 velges av ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 1 velges av teknisk administrativt ansatte, 2 velges av studenter, 4 eksterne medlemmer. To av de eksterne oppnevnes av institusjonen og to av departementet.
 • Instrukser fra departementet skal være skriftlige
 • Mer autonomi, større medbestemmelse for styrene
 • Lovlighetskontroll av et styrevedtak kan kreves av tre eller flere av styremedlemmene. Kun overprøving av rettslig lovlighet, ikke overprøving av andre virderinger (8 mot 2 stemmer)
 • Foreslår at det skal være lik vekting av stemmer for grupper av ansatte (7 mot 3 stemmer)

Nokut

 • Anbefaler en evaluering av Nokuts rolle og oppgaver
 • Reglene om akkreditering, tilsyn og Nokuts oppgaver videreføres
 • Klargjøring av oppgaver og begrepsbruk

Forslag til ny lov paragraf 1-1 Formål

Universiteter og høgskoler skal

a) Frembringe og spre ny kunnskap basert på vitenskapelige og kunstneriske metoder i tråd med internasjonale standarder

b) Bidra til et høyt kompetansenivå i samfunnet

c) Bygge virksomheten på og utbre forståelse og respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, likeverd, demokrati, likestilling og retsstatens prinsipper

d) Bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling