praksis og streik

725 studenter er berørt av lærerstreiken. Studentleder forventer at institusjonene løser dette

Pedagogstudentenes leder, Lars Syrrist, sier de forventer at universiteter og høgskoler og departementet finner gode løsninger for flere hundre streikerammede lærerstudenter.

Lars Strande Syrrist, leder av Pedagogstudentene, forteller om stor støtte fra studenter til de streikende lærerne.
Lars Strande Syrrist, leder av Pedagogstudentene, forteller om stor støtte fra studenter til de streikende lærerne.
Publisert Oppdatert

Lærerstreiken skaper trøbbel for lærer- og lektorstudenter landet rundt. Studentene skal inn i praksisperioder, men blir berørt ved at praksislærer er tatt ut til streik.

Noen universiteter og høgskoler er ikke rammet, noen har klart å omorganisere for å sikre studentene praksis, mens atter andre ikke har løst situasjonen - ennå.

Fakta

Lærerstudenter som er berørt av streiken

 • Universitetet i Bergen: 288 studenter berørt, eller blir berørt.
 • NTNU: 187 lektorstudenter er berørt.
 • Høgskulen på Vestlandet: 145 lærerstudenter er berørt i Bergen og på Stord.
 • OsloMet: 50 studenter på yrkesfag er berørt.
 • UiT Norges arktiske universitet: 24 berørte studenter.
 • Universitetet i Oslo: 14, noen får praksis på campus.
 • Universitetet i Agder: 10 studenter er berørt, har fått nye praksislærere
 • Høgskolen i Innlandet: Totalt 5 studenter er berørt, får alternative tilbud.
 • Høgskolen i Østfold: Noen få som har fått alternative løsninger.
 • Universitetet i Stavanger: Ingen
 • Nord universitet: Ingen

Kilder: Universitetene og høgskolene

Khrono har kontaktet alle læresteder som tilbyr lærer- eller lektorutdanninger. Tallene fra 11 av institusjonene som har svart, viser at per nå er minst 725 lærerstudenter berørt av streiken. Universitetet i Bergen melder om 288 berørte studenter, NTNU melder om at 190 studenter er berørt, ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det 145, mens andre som OsloMet, Nord universitet og Universitetet i Stavanger (UiS) forteller at så langt er ingen berørt.

Pedagogstudentene støtter sin moderorganisasjon, Utdanningsforbundet, i streiken. Leder Lars Syrrist har vært til stede på mange streiketreff og fortalt hvorfor de støtter streiken.

— Mange studenter kan bli rammet ved at de mister praksis og blir forsinket i studiene, hva tenker dere rundt dette?

— Det ansvaret hviler på institusjonene, og departementet. Vi opplever at svært mange universiteter og høgskoler gjør en god jobb her, men kanskje ikke alle, sier Syrrist.

NTNU: Nær 200 lektorstudenter er berørt

Ingfrid Thowsen, leder ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, forteller at det per nå i all hovedsak er lektorstudenter som er rammet.

— De to foregående ukene var det 91 som ikke fikk gjennomført praksis. Denne uken har vi ytterligere 88 lektorstudenter som er rammet. I tillegg er det 20 PPU- studenter som blir berørt, men dette er enklere å løse siden timer kan spres utover året. Vi skal ha møte med disse snarlig for å forberede dem på at praksis blir litt annerledes enn planlagt, forteller Thowsen til Khrono.

Det var Universitetsavisa som først skrev om situasjonen ved NTNU.

— Har NTNU foretatt seg noe for å hjelpe studentene?

— Vi har begrenset handlingsrom siden utdanningene er regulert av forskrift i tillegg til at dette er en krevende kabal som skal gå opp, men vi gjør alt vi kan for at studentene skal få gjennomført praksis. Vi har hatt møte med fylkeskommunen i Trøndelag, og stemningen blant rektorer er at de vil tilrettelegge for at studentene skal få gjennomført praksis, men at det kan være ønskelig å gjøre noen tilpasninger som tar høyde for situasjonen, forteller Thowsen.

Hun legger til at når det gjelder studenter som mangler noe praksis, dager eller timer, vil rektorene finne en løsning i de tilfeller det gjelder. Det er stor velvilje og forståelse blant deres samarbeidspartnere om å bistå på best mulig måte slik at studentene får gjennomført praksis.

På spørsmål svarer Thowsen at de så langt ikke har hørt noe i sakens anledning fra Kunnskapsdepartementet.

— KS som bør få ansvaret

Pedagogstudentleder Syrrist forteller også at de opplever at studentene støtter sine framtidige kolleger i streiken de nå gjennomfører.

— Det er mange svært motiverte og flinke studenter som velger lærerutdanning. Mange ser svært mørkt på at man får en arbeidsgiver som ikke er villig til å prioritere lærerne og at deres femårige utdanning ikke blir verdsatt, sier Syrrist.

— Lærerne får mye kjeft i media, og mange innslag handler om barna og ungdom som ikke får skolegang. Hvordan opplever dere dette?

— Vi har notert oss at enkelte legger skylden på lærerne for at barn og ungdom er ute til sent på kvelden og spiller data hele natten. Noe av det som har blitt synliggjort gjennom streiken er at støtteordningene rundt lærerne på langt nær er så gode som de burde være. Dette er KS sitt ansvar, ikke lærerne sitt, mener Syrrist.

Han legger til at KS har en lovfestet forpliktelse til å gi alle elever den undervisningen de har krav på.

— Det er KS som burde være skyteskive for frustrasjonen, ikke lærerne, mener Syrrist.

— Blir det tvungen lønnsnemnd denne uka?

— Det kan jeg ikke uttale meg, men skulle det bli slik vil det jo i så fall få alvorlige ringvirkninger. Det betyr at lærerne har en arbeidsgiver som ikke bryr seg, og en regjering som tar fra dem deres lovlige virkemiddel for å kreve forbedring, sier Syrrist, han legger til:

— Både den forrige og den nåværende regjeringen har understreket hvor viktig det er å få øket statusen til læreryrket, og få kompetente og faglig dyktige lærere. Nå må de vise handlekraft.

Over 400 berørt bare i Bergen

Dekan for lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet forteller at fram til helgen var det til sammen 95 studenter ved grunnskolelærerutdanningene (5. studieår) og ved lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (1. studieår) ved Høgskulen på Vestlandet som var rammet av streiken.

— Disse studentene studerer enten ved campus Bergen eller campus Stord. I dag er ytterligere 50 studenter i grunnskolelærerutdanningene (3. studieår) ved campus Bergen berørt av streiken, opplyser Holthe til Khrono.

Det var Studvest som første omtalte hvor mange studenter far Universitetet i Bergen (UiB) og HVL som er berørt. VG har også omtalt disse tallene.

Endre Brunstad, faglig leder for lektorsenteret ved UiB, forteller at streiken har følgende virkninger så langt:

 • 72 av studentane på lektorprogrammet får ikke vært i langpraksis fordi veilederen er i streik. De får denne uka alternativt opplegg.
 • 157 lektorstudenter har til nå fått utsatt kortpraksis. Her blir det forskyvninger til januar for ei gruppe, oktober/november for ei anna gruppe.
 • Cirka 40 lektorstudenter står i fare for ikke å få kortpraksis.
 • 19 PPU-studentar får ikke vært i praksis. Her har vi et visst handlingsrom i tid.

Brunstad forteller at Kunnskapsdepartementet er kjent med situasjonen ved UiB.

Forventer tiltak fra departementet

Holte forteller at Høgskolen på Vestlandet tar sikte på at alle studenter skal kunne fullføre studiet på normert tid selv om praksis ikke er blitt gjennomført som planlagt fordi det er streik.

— Det er fortsatt usikkerhet om omfanget og varighet av streiken. Derfor er det usikkerhet knyttet til hvor mange, hvilke studenter og i hvor stort omfang studentenes praksis blir påvirket av streiken, understreker HVLs lærerdekan.

— Hvilke løsninger høgskolen vil kunne iverksette vil først være klart når vi ser det samlete omfanget og varigheten. Vi er i tett dialog med studentene om den situasjonen som har oppstått, legger Holthe til.

— Lærerutdanningene er sterkt regulert av nasjonale forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Forskriftene regulerer også kravene til praksis. Vi forventer at Kunnskapsdepartementet vil gi institusjonene de nødvendige fullmakter til eventuelt å fravike forskriftene slik at studentene ikke blir skadelidende, understreker Holthe.

Lite berørt i sørvest og nord

Ved universitetene i Agder (UiA) og Stavanger (UiS) forteller de om få eller ingen studenter som foreløpig er berørt av streiken.

Lars Rune Waage er instituttleder ved lærerutdanningen ved UiS og han forteller at per i dag er ingen av deres studenter rammet av lærerstreiken når det gjelder praksis.

— I Agder er vi enn så lenge mindre rammet enn i andre regioner, heter det fra universitetet.

Rundt 10 studenter har måttet på kort varsel bytte skole og praksislærer. Dette er avklart tidlig i dialog med Utdanningsforbundet.

— Vi vil gjøre alt vi kan for å unngå at studenter i praksis blir forsinket som følge av streiken også ved en eventuell opptrapping, men det er vanskelig å vite akkurat hvilke konsekvenser dette vil ha, opplyser kommunikasjonsdirektør Øivind Dagsvik Eskedal.

Praksisansvarlig ved Nord universitet forteller at streiken ikke har rammet praksis på disse utdanningene. De skal ha en praksisperiode fra uke 42, og foreløpig planlegges det for at denne skal gjennomføres.

Innlandet: Noen få berørt

Lærerdekan ved Høgskolen i innlandet, Morten Ørbeck, forteller at de per nå har ett praksisparti på tre studenter som ikke får gjennomført praksis.

— Dette er femteårsstudenter på grunnskolelærerutdanning. Dersom streiken fortsetter i neste uke så vil ytterligere fire 2.-årsstudenter på GLU være berørt. Fortsetter streiken i uke 41 blir det enda fire til. Dette ut ifra uttak og varslet uttak pr. i dag, skriver Ørbeck til Khrono

Han legger til at høgskolen og Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er i dialog med de studentene som er rammet så langt.

— Slik det ser ut nå, vil praksisperioden deres flyttes slik at de ikke blir forsinket – og følgelig får vitnemål som planlagt til våren, sier Ørbeck.

Han forteller at de følger nøye med på utviklingen og alle uttak.

— Vi har utviklet prosedyrer for hvordan vi håndterer situasjonen dersom praksispartier står i fare for å bli rammet. Kunnskapsdepartementet har gitt uttrykk for at det ikke blir gitt unntakshjemmel fra forskrift, ettersom streik er et lovlig virkemiddel.

Ørbeck forteller også at høgskolen har vært i kontakt med Utdanningsforbundet og fått bekreftelse på at studenter ikke skal rammes og at lærerutdanningsinstitusjonene kan omorganiseres praksis.

Foreløpig lite problem i Østfold

Også ved Høgskolen i Østfold er det få studenter som er berørt. Informasjonssjef Tore Petter Engen opplyser at de som blir eller har blitt berørt har man funnet andre praksisplasser til. Enten jobber man med å finne en ny praksislærer, ellers jobber man også med å finne en ny praksisskole.

— Men – vi følger nøye med, og ved ytterligere opptrappinger kan det selvsagt bli vanskeligere, opplyser Engen.

Støtter streiken

Vibeke Bjarnø, leder for lærerutdanningen ved OsloMet, forteller at fram til nå har ikke studentene ved hennes institutt, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU), vært berørt av lærerstreiken.

— De studentene som allerede har vært ute i praksis har fått gjennomført den. Dette bildet endrer seg fra og med uke 41. Da berøres 146 lærerstudenter, noen ytterligere i uke 42, mens 126 nye lærerstudenter blir berørt fra og med uke 43. I de nærmeste ukene har ikke noen sisteårsstudenter ved GFU praksis. Dette gir oss noe ekstra tid til å håndtere eventuelle utsettelser, og arbeide for at studentene ikke blir forsinka i sitt utdanningsløp. GFU sine studenter skal altså ikke være bekymra, understreker Bjarnø.

Hun legger til at de ved fakultetet har hatt møter hvor de har diskutert hvordan håndtere situasjonen om den vedvarer. Det har også vært kontakt med tillitsvalgtorganisasjoner som uttrykker at de ikke har et ønske om å berøre lærerstudentene.

— En streik hører til arbeidslivets spilleregler og noe vi må håndtere. Det er også viktig for meg å uttrykke at streiken støttes her på lærerutdanninga. Lærerne kjemper for både en rimelig lønn og for å sikre kvalitet i skolen gjennom å beholde lærere i skolen og ikke minst bidra til å øke rekrutteringa til lærerutdanningene, sier Bjarnø.

Selv om studentene på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet ikke er rammet så langt, så gjelder ikke det samme for Institutt for yrkesfaglærere (YLU) og deres studenter ved samme universitet, altså OsloMet.

Daniel Bødtker-Lund ved instituttet forteller at de er hardt rammet av streiken de siste ukene, og har først nylig fått lov til å finne alternative praksislærere eller praksisplasser til studentene.

— Praksisseksjonen vår kunne nå opplyse meg om at 50 studenter ved YLU er berørt, forteller Bødtker-Lund.

— Departementet: — En lovlig streik

Khrono har spurt Kunnskapsdepartementet om de kommer med tiltak, og eventuelle hvilke i forbindelse med streiken og praksissituasjonen for lærerstudenter.

— Dette er en lovlig streik, og situasjonen er en annen enn under pandemien. Departementet er ikke en part i streiken. Det er universitetene og høgskolene som har avtaler med praksisskolene og som må ta kontakt med dem og forsøke å finne løsninger, skriver kunnskapsdepartementet til Khrono.

Samtidig presiseres det:

Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og skal være veiledet og vurdert. Dette har studentene krav på. Det er ikke aktuelt å gjøre unntak fra rammeplanen på nåværende tidspunkt, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Stadig flere ved Universitetet i Oslo

Jonas Bakken, som er faglig leder av Lektorprogrammet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo forteller at tallet med berørte studenter har vært økende.

— Det var 14 forrige uke, og det er 16 denne uka. Alle er studenter i åtte ukers praksis i Lektorprogrammet. De er nå inne i sin tredje uke uten ordinær praksisplass, skirver Bakken i en epost til Khrono.

Han legger til at for at studentene ikke skal måtte ta igjen praksis senere og risikere å bli forsinket i studiet, har de organisert en alternativ praksisopplæring på campus i de tre ukene fram til høstferien.

— Her får studentene gjennomført flere av de komponentene som normalt inngår i denne praksisperioden, under daglig veiledning av to faglærere. Studentene øver på systematisk observasjon av klasseromsundervisning gjennom å analysere filmopptak fra klasserom. De vurderer og formulerer tilbakemeldinger på elevarbeider, de planlegger undervisning, og de får mulighet til å prøve seg som hjelpelærere i seminarundervisning for studenter tidligere i studieløpet.

Utfordringer lengst nord

Dekan Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), UiT Norges arktiske universitet, Anne Britt Flemmen, opplyser til Khrono at de har 24 studenter på første året i lektorutdanningen 8-13 som er rammet, de er i sin andre av to uker praksis nå i høst.

— Denne uka startet tredjeårskullet på 8-13 sin langpraksis, og der er vi denne gangen heldige ved at vi pga stort press på Tromsøskolene har valgt å bruke stort sett skoler utenfor Tromsø. Så av ca 80 studenter i kullet er kun 15 rammet av streik, forteller Flemmen.

Hun legger til at dersom streiken fortsetter etter høstferien (uke 40), vil de fleste av studentene våre på grunnskolelærerutdanningen (GLU) rammes, for i uke 41 går de fleste av årskullene der ut i streik.

— Da gjelder det flere hundre som potensielt vil rammes. Hvis det blir tilfelle, ser vi litt mørkt på situasjonen, forteller Flemmen.

Endringslogg:

27.09, 2022, kl. 14.10: Oppdatert med nye tall fra OsloMet. 50 studenter på yrkesfaglærer berørt.

27.09, 2022, kl. 11.25: Oppdatert med tall også fra UiB, 288 berørte studenter bare der, totalt 673 studenter berørt.

27.09, 2022, kl. 11.15: Oppdatert med tall og kommentarer fra UiT Norges arktiske universitet og oppdatert totaltall til 385 berørte.

27.09, 2022, kl. 08.40: Oppdatert med tall og kommentarer fra Universitetet i Oslo.

26.09.2022, kl. 22.23: Oppdatert med kommentar fra Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS