Høgskolestyret ved HiOA blir bedt om å komme med tydelige signaler på hvilke tiltak det mener bør settes i verk for at Høgskolen i Oslo og Akershus skal bli et universitet.
Høgskolestyret ved HiOA blir bedt om å komme med tydelige signaler på hvilke tiltak det mener bør settes i verk for at Høgskolen i Oslo og Akershus skal bli et universitet.

Universitetssatsing kan koste HiOA 100 millioner kroner

Prislappen på universitetssatsingen til HiOA er satt til vel 100 millioner kroner. Rektor Curt Rice inviterer styret til å komme med signaler om hva som skal prioriteres.

Publisert Oppdatert

Søknaden om å gjøre Høgskolen i Oslo og Akershus om fra høgskole til universitet skal sendes inn i mars 2016. En arbeidsgruppe som jobber med å skrive søknaden, har regnet på hva tiltakene som må settes inn for å tilfredsstille kravene for å bli universitet vil koste. Prislappen gruppen har kommet fram til er 35 millioner kroner i året de neste tre årene, eller 105 millioner kroner i treårs-perioden.

Forslagene til tiltak blir lagt fram for diskusjon på høgskolestyremøtet fredag 20. november, men skal først vedtas på styrets budsjettmøte 15. desember.

Flere stipendiater

Arbeidsgruppen foreslår blant annet å bruke 18 millioner kroner i året på 30 stipendiatstillinger, som kommer i tillegg til rekrutteringsstillingene som er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Ifølge gruppen bør dette være et høyt prioritert tiltak, fordi flere stipendiater vil styrke doktorgradsprogrammene og gi effekt på lengre sikt.

Blant de andre tiltakene som foreslås er kurs for lederne av høgskolens forskergrupper, som det er i alt 70 av, og kurs i å skrive søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter.

I de to første møtene i det nye høgskolestyret har det i stor grad vært jeg som har lagt fram mine tanker, blant annet om universitets-satsingen. Nå er tiden kommet for at styret kan gi ledelsen noen signaler om hva det ønsker at vi skal prioritere.

Curt Rice

Nye professorer

Et annet forslag er å opprette fire professorstillinger, som kan erstatte noen av professorene som kommer til å gå av med pensjon de nærmeste årene. De neste ti årene vil i gjennomsnitt fem professorer på HiOA gå av med pensjon hvert år, og fagmiljøene har ikke nok førsteamanuenser som er i posisjon til å overta.

Videre foreslår gruppen å prøve ut en ordning der doktorgradsstudentene blir premiert for å gjøre seg ferdige på normert tid. I perioden 2011-2014 var det under halvparten som disputerte innen seks år, mens det nasjonale snittet i samme periode lå på 63 - 66 prosent. Ifølge forslaget vil de som fullfører på normert tid kunne premieres med en 12 måneders post doc-stilling.

Ønsker diskusjon

Forslagene legges fram som innspill til budsjett og langtidsplan for 2016-2018, som styret skal diskutere 20. november. Rektor Curt Rice (bildet under) understreker at han ikke kommer med noen forslag til vedtak i denne omgang, men kun ønsker å vise styret hvilke muligheter som finnes.

— Jeg ønsker å gi styret en mulighet til å ha en åpen diskusjon om dette, og basert på signalene styret gir, vil vi utforme konkrete forslag til styret i desembermøtet, sier han.

Enda flere tiltak

I tillegg til forslagene fra arbeidsgruppa som jobber med universitetssøknaden, legger Rice fram flere andre forslag til strategiske tiltak, som gjør at tiltakspakken totalt får en prislapp på i snitt 113 millioner kroner hvert av de neste tre årene. I tillegg til de 35 millionene som direkte er knyttet til universitetssatsingen, inneholder lista blant annet tiltak for å styrke forskning, øke internasjonalisering, få fortgang på digitalisering og å bedre infrastrukturen på høgskolen.

Her er det tiltak som for eksempel prosjekt- og publiseringsstøtte til nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, til å få program- og emneplaner på engelsk, internasjonal sommerskole, stipend til forskningsopphold i utlandet, flere tiltak for å digitalisere utdanningene, bedre it-infrastruktur, ombygging og oppgradering av Riksrevisjonens bygg i Pilestredet 42 som høgskolen overtar i 2017, for å nevne noe.

Tas fra strategimidler

Alle disse tiltakene foreslås tatt fra høgskolens strategimidler, som består av tre prosent av rammebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Disse midlene er satt av til felles tiltak på tvers av virksomheten. For 2016 er strategipotten på 63,2 millioner kroner, med andre ord et godt stykke under summen på 113 millioner kroner, som tiltakspakken totalt koster i 2016.

Noe av differansen kan, ifølge styrepapirene, dekkes inn fordi høgskolen har ubrukte strategimidler som har samlet seg opp fra tidligere år. Ifølge økonomirapporten etter andre tertial i år hadde HiOA 52 millioner kroner i akkumulerte, ubrukte strategimidler, men denne potten skal etter planen komme ned i 25 millioner kroner ved årets utgang, ifølge sakspapirene.

« Det forventes at det vil gjenstå cirka 25 millioner kroner i ubrukte strategimidler ved utgangen av 2015. Disse midlene kan brukes til økt satsing i perioden», står det i sakspapirene.

Ta fra fakulteter

Dette er likevel ikke nok for å dekke inn det de foreslåtte tiltakene koster. En mulighet Curt Rice ser for seg er å øke strategipotten utover tre prosent av rammebevilgningen, og disse midlene må i så fall tas fra fakulteter, sentre og fellesadministrasjonen.

«Rektor ønsker derfor å øke nivået på strategimidlene fra 2017. Det vil betyr reduserte rammer til alle enheter. Denne reduksjonen må i hovedsak finansieres gjennom effektivisering av virksomheten - både i fakulteter, sentre og fellesadministrasjonen. Samtidig er det viktig å ha klart at økt satsing på fellestiltak vil være tiltak som kommer hele virksomheten til gode», skriver Rice i sakspapirene til styremøtet 20. november.

Ingen innstilling

Overfor Khrono understreker Rice at heller ikke dette er et forslag til vedtak fra hans side, men noe han ønsker at styret skal diskutere.

— Som du påpeker presenterer vi flere forslag til tiltak enn det vi har råd til. Jeg ønsker å peke på ulike muligheter, og gi styret anledning til å si hva det mener er viktigst av disse tiltakene. Det blir spennende, sier han.

Les også:

Rice ønsker ikke å svare på hva han selv synes er viktigst av tiltakene som legges fram for styret.

— I de to første møtene i det nye høgskolestyret har det i stor grad vært jeg som har lagt fram mine tanker, blant annet om universitetssatsingen. Nå er tiden kommet for at styret kan gi ledelsen noen signaler om hva det ønsker at vi skal prioritere, sier han.

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS