Per Henrik Iversen til minne

Per Iversen døde 76 år gammel 7. februar etter lang tids sjukdom med den nærmeste familien rundt seg i hjemmet på Sanden i Mandal. Med Per Iversens bortgang har Agder mista en av de fremste universitetsbyggerne på Sørlandet. Han gjorde sin store innsats fra 1972, først ved Agder Distriktshøgskole og deretter ved Høgskolen i Agder fram til da høgskolen i 2007 blei til Universitetet i Agder.

Per Henrik Iversen. Foto: Olav Breen
Per Henrik Iversen. Foto: Olav Breen

Av utdanning var han statsviter og historiker, men det var som studiesjef ved Agder distriktshøgskole (ADH) og studiedirektør ved Høgskolen i Agder (HiA), han bidrog med sine administrative evner til at disse institusjonene utmerka seg nasjonalt i fremste rekke. Gjennom sin dyktighet og vennlige og fine væremåte hadde han en veldig autoritet og tillit blant ansatte og studenter. Hans innflytelse var stor også hos sentrale myndigheter. Da ADH i 1990 etter lang tids arbeid endelig fikk klarsignal til å starte et siviløkonomstudium, hadde han mye av æren for det.

I ADHs første tid etter starten i 1969 var det utvikling av studier som hadde hovedfokus. Fra 1972, da Per Iversen kom fra Universitetet i Oslo, var det i realiteten han som først med direktør Lars Aase, siden med de valgte rektorene styrte institusjonen. Han blei alltid tatt med på råd da viktige beslutninger skulle tas.

Han var en uvurderlig støttespiller for rektorene, og han kunne med sin rolige væremåte virke som en nødvendig bølgedemper og diplomat. Det kunne av og til trenges, når diskusjonene gikk som varmest. Per Iversen kom også til å bli en samlende figur i den store sammenslåingsprosessen 1992-94, da seks høgskoler på Agder fusjonerte til én høgskole, HiA. Det var nærmest en selvfølge da at Per Iversen skulle bli studiedirektør ved den nye høgskolen.

Sammen med høgskoledirektør Oddvar Haugland arbeidet Per Iversen dag og natt hele sommeren 1994 for at alt skulle være klart til semesterstart. Det var et veldig arbeid både med studiene og med en helt ny organisasjon. Resultatet som forelå høsten 1994 var en imponerende prestasjon.

Med det økte volumet både i antall ansatte og studenter etter 1994 fikk arbeidet fram mot universitet større mulighet til å lykkes. I dette arbeidet var Per Iversen hele tida sentral. Da Stortinget vedtok den såkalte Kvalitetsreforma fra 2003, som blant annet innebar overgang til bachelor- og masterstudier, bokstavkarakterer og mye annet, var det Per Iversen som leda den gruppa ved HiA som sto for omlegginga.

At dette kunne gjøres uten at universitetsarbeidet samtidig blei skadelidende, skyldtes ikke minst Per Iversen. Også det omfattende arbeidet med innføring av det såkalte Kvalitetsikringssystemet, som måtte på plass før HiA kunne bli universitet, sto Iversen i ledelsen for. Da HiA blei godkjent av Nokut som universitet i juni 2007, hadde derfor Per Iversen en større del i det enn folk nok er klar over.

Både ved ADH og seinere ved HiA var han en garanti for kvalitet, ikke bare i studiene, men i hele institusjonen.

Han gikk av høsten 2007 da Universitetet i Agder (UiA) var på plass. Da var det et takknemlig universitet som hylla han for innsatsen. I dag er vi mange på UiA som sørger over tapet av en fremragende administrator og universitetsbygger, og en god kollega og venn.

Ernst Håkon Jahr (rektor 2000 – 2007)