Bedre resultater i matte for lærerstudenter

Publisert - Sist oppdatert
Lærerstudentene viser framgang på nasjonal deleksamen i matematikk.

Lærerstudentene viser framgang på nasjonal deleksamen i matematikk.

Bedre karakterer for vårens lærerstudenter på nasjonal deleksamen i matematikk.

(Saken blir oppdatert)

Hver høst og hver vår gjennomfører NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) nasjonale deleksamener i matematikk for lærerstudenter. I tillegg arrangerer NOKUT nasjonal deleksamen for revisorstudenter, samt sykepleiestudenter.

Det er stor forskjell på hvilke studentgrupper blant lærerstudentene som tar denne nasjonal deleksamen vår og høst. Man har tidligere erfart at de studentene som går på trinn 5-10 med matematikk med fordypning gjør det generelt bedre enn de som går på trinn 1-7 uten matematikk som fordypning.

(Snittkarakter for lærerstudenter de fire siste nasjonale deleksamener i matematikk).

Innførte karakter på vitnemålet

Resultatene våren 2016 var meget dårlige, og dette igjen resulterte i at departementet mot manges vilje innførte krav om at karakteren fra den nasjonale deleksamen skal med på vitnemålet, og stryker du får du ikke vitnemål.

De første som opplevde dette kravet var høstens studenter, nå er resultatet for vårens studenter klare.

— Resultatene etter vårens eksamen er ennå ikke analysert, men på et overordnet nivå kan vi si at disse resultatene er nokså like de andre eksamensrundene. Våren 2016 skiller seg derimot ut ettersom eksamen ikke var tellende på vitnemålet og studentene sannsynligvis nedprioriterte eksamen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland, i en pressemelding.

Svak C i snitt

Kandidatene som var oppe til eksamen våren 2017 hadde et gjennomsnitt på 2,5 noe som tilsvarer en svak C.

Øverst havner HSN Vestfold, UiT Norges arktiske universitet og Universitet i Agder, Høgskolen i Oslo og Akershus, og  med henholdsvis snittkarakter på 3 og 2,8.

Det var studentene ved høgskolen i Sørøst Norge (Drammen) og Høgskulen på Vestlandet, Stord som gjorde det dårligst med snittkarakter på 2 og 2,1.

Det går ikke fram av den første informasjonen fra NOKUT hvilke studentgrupper som har tatt denne eksamenen i år, men er det tilsvarende som i 2017, gjelder det for HiOA og HSN Vestfold at det kun er studenter trinn 1-7 som har tatt denne eksamen denne gang.

For UiA og UiT skal det være begge grupper som har tatt eksamen i denne runden. 

Fakta

Nasjonale deleksamener

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og utvikle seg på grunnlag av dette.

NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det gjennomføres slike eksamener for sykepleiestudenter, økonomistudenter (revisor) og sykpeleiestudenter.

Studenter fra grunnskolelærerutdanningen ved 12 institusjoner (20 ulike studiesteder) var oppe i deleksamen i undervisningskunnskap i brøk og desimaltall. Til sammen 980 kandidater tok eksamen.

 Eksamen er ikke bare en vanlig matematikkeksamen, men en test i hvordan studentene lærer bort matematikk, eller deres «matematikkdidaktiske» evner. Emnet er viktig for alle som underviser i matematikk på trinnene 1–7 og 5–7.

Kilde: NOKUT

Fakta

Resultater vår 2017 vs vår 2016

Nasjonaldeleksamen i matematikk. Da det er svært ulike studentgrupper som tar denne eksamen vår og høst, sammenligner vi resultater fra våren 2017 med resultatene for våren 2016:

(Tall i prosent, tall i parentes fra 2016)

 • A: 5,4 (0,5)
 • B: 15,9 (6)
 • C: 39 (20,5)
 • D: 18,6 (23)
 • E: 5,3 (12,2)
 • F: 15,8 (37)

Fordeling på institusjonene

Snittkarakter

 • 1: UiT Tromsø 3
 • 1: HSN Vestfold 3
 • 3: HiOA 2,8
 • 3: UiA 2,8
 • 5: NTNU Trondheim 2,7
 • 6: Nord Levanger 2,5
 • 6: HSN Porsgrunn 2,5
 • 8: NLA Bergen 2,3
 • 9: HiOF 2,2
 • 9: HVL Bergen 2,2
 • 9: Nord, Bodø 2,2
 • 12: HVL Stord 2,1
 • 13: HSN Drammen 2

Kilde: NOKUT

Studieplan. Studentene ved Universitetet i Oslo og i Bergen er tregere enn alle andre studenter i Norge. Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen tror nytt lovforslag kan være til hjelp.

Eksamen. Studenters rettigheter blir styrket, mener regjeringspartiene. De sender nye lovforslag for eksamen til endelig behandling til Stortinget. Samtidig vil man ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen.

Studietid. Det er store sprik på hvor flinke studentene er til å komme seg gjennom studiene i henhold til studieplan. Bare 3 av 10 på Universitet i Oslo klarer det, mens på Norges handelshøyskole gjennomfører 6 av 10 på såkalt normert tid.