Fakulteter kritiserer sterkt Lillestrøm-planene

Publisert - Sist oppdatert
Campus Lillestrøm planlegges midt i Lillestrøm, nær togstasjonen. Ulike plasseringer vurderes nå, og samtidig har et forslag om hvilke utdanninger og miljøer som skal flytte dit vært på høring. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm

Campus Lillestrøm planlegges midt i Lillestrøm, nær togstasjonen. Ulike plasseringer vurderes nå, og samtidig har et forslag om hvilke utdanninger og miljøer som skal flytte dit vært på høring. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm

Fakultetene ved HiOA er sterkt kritiske til forslagene om å flytte hele eller deler av deres virksomhet fra Oslo til Lillestrøm. Professor Gunnar H. Gundersen mener motstanden er en fallitterklæring.

Alle de fire fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus er kritiske til forslagene om å flytte deler av høgskolens utdanninger til en ny campus i Lillestrøm.

Rektor Curt Rice nedsatte i fjor høst en arbeidsgruppe for å komme med forslag til hvilke utdanninger, miljøer og administrative funksjoner som burde lokaliseres på høgskolens nye planlagte Campus Lillestrøm. Rapporten fra arbeidsgruppen har vært på høring, og høringssvarene viser at det til dels er kraftig motstand mot forslagene i rapporten.

Kritiserer rapport

Spesielt sterke er reaksjonene fra Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Et av de tre forslagene til arbeidsgruppen går ut på å flytte hele fakultetet til Lillestrøm, med alle ingeniørutdanningene og noen av de helsefaglige.

Et annet alternativ er å gjøre Lillestrøm til en campus for helseteknologi, der deler av de helsefaglige utdanningene og de teknologiske utdanningene som har en kobling mot helse samlokaliseres, eller alternativt en campus for samfunnsteknologi og kommunikasjon.

Mest graverende er mangelen på risikovurdering og konsekvens-analyse av de ulike forslagene.

Ann-Helén Bay
Dekan, Fakultet for samfunnsvitenskap, HiOA, i fakultetets høringsuttalelse

Det er ikke vår oppgave å drive med regional utvikling.

Egil Trømborg
Dekan, Fakultet for teknologi, kunst og design, HiOA

Høringssvaret er lite visjonært. Her har man en mulighet til å skape noe helt nytt - en innovasjons-campus som kan tilføre hele HiOA noe nytt,

Gunnar H. Gundersen
Professor og instituttleder, Institutt for produktdesign, Høgskolen i Oslo og Akershus

Alle fakultetene mener at arbeidsgruppens rapport er for dårlig, og at det mangler risikovurderinger og konsekvensvurderinger av forslagene.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Sterk motstand

«Arbeidsgruppens innstilling og rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere hva som er de beste løsningene for HiOAs eiere, ansatte, studenter eller samfunnet rundt oss», heter det i TKDs høringsuttalelse, som er undertegnet dekan Egil Trømborg.

TKD viser til sterk motstand i alle fakultetets fagmiljøer som vurderes flyttet fra Pilestredet til Lillestrøm, og konklusjonen i høringsuttalelsen at den mest forsvarlige løsningen vil være å bare flytte de fagmiljøene som i dag er på Campus Kjeller til den nye campusen i Lillestrøm.

Vil ha strategi først

Dekan Egil Trømborg sier at TKD-fakultetet mener prosessen burde vært annerledes - at strategien for HiOA burde vært avklart først og at man så hadde sett på hvordan en ny campus i Lillestrøm kan bidra til å oppfylle den.

— Det er ikke vår oppgave å drive med regional utvikling. Jeg skjønner at Skedsmo kommune gjerne vil ha oss til Lillestrøm, men vår oppgave er ikke primært å dekke dette behovet, sier han til Khrono.

Heller vestover

Ifølge høringsuttalelsen fra TKD er motstanden mot å flytte til Lillestrøm massiv og entydig. Blant annet vises det til at fakultetet er sterkt knyttet til næringslivet, og at de aktuelle bedriftene «alt overveldende» befinner seg vestover fra Pilestredet

Det står også at den attraktive beliggenheten sentralt i Oslo-gryta er avgjørende for rekruttering av studenter og ansatte.

«Beliggenheten (…) er åpenbart et av våre sterkeste kort i knallhard konkurranse med særlig NTNU, men også NMBU og andre regionale aktører», står det.

Savner visjoner

Instituttleder Gunnar H. Gundersen ved Institutt for produktdesign på Kjeller synes høringssvaret fra hans eget fakultet, TKD, er lite spenstig.

— Det er trist lesning, sier Gundersen (bildet under), og viser til TKDs forslag om at bare de miljøene som er på Kjeller i dag bør flytte til Lillestrøm.

— Høringssvaret er lite visjonært. Her har man en mulighet til å skape noe helt nytt - en innovasjonscampus som kan tilføre hele HiOA noe nytt, sier han.

(Foto: Nicklas Knudsen)

I et eget høringssvar har Institutt for produktdesign foreslått å samle alle lab-intensive miljøer og utdanninger i Lillestrøm, for eksempel produktdesign, fagmiljøene ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, ortopediingeniør og bevegelseslaboratoriet. I tillegg foreslås å flytte HiOAs forskningsadministrasjon hit.

Gundersen mener det er en fallitterklæring å være så redd for at flytting til Lillestrøm skal gå utover rekrutteringen av studenter og fagpersoner.

— Hvis folk velger HiOA bare på grunn av beliggenheten, og ikke på grunn av innholdet, er det en fallitterklæring, mener han.

Vil stoppe prosessen

Fakultet for samfunnsvitenskap kommer med sterk kritikk av prosessen mot en campus i Lillestrøm og sier den bør stoppes inntil det foreligger grundige konsekvensanalyser av forslagene.

«Det er beklagelig at forslag er fremsatt uten at faktagrunnlaget har vært sjekket, og uten at forslagene har vært diskutert med institutter eller fakultet», står det i uttalelsen som er undertegnet dekan Ann-Helén Bay.

«Mest graverende er mangelen på risikovurdering og konsekvensanalyse av de ulike forslagene. Fakultetet mener det vil være uforsvarlig å gi tilslutning til de fremlagte alternativene uten at det foreligger grundige analyser », heter det.

Ifølge Fakultet for samfunnsvitenskap må konsekvensene for rekruttering av studenter, til fagmiljøene, for arbeidsmiljøet, institusjonens omdømme og for samarbeidet med samfunns-og arbeidsliv analyseres.

«Gitt det svake faktagrunnlaget anbefaler vi at kun miljøene som i dag holder til på Kjeller flyttes til Lillestrøm», skriver Bay.

Ikke reelt

Fakultet for helsefag mener heller ikke at noen av alternativene som de blir bedt om å ta stilling til er reelle og mulig å gi sin tilslutning til.

«Til det ligger det et for begrenset faktagrunnlag i bunn og det er ikke gjort noen vurderinger av de reelle fordelene og ulempene ved alternativene», står det i uttalelsen som dekan Gro Jamtvedt og fakultetsdirektør Kristin Nordseth har undertegnet.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Fakultetet mener at en eventuell flytting av institusjoner og fagmiljøer fra Oslo til Lillestrøm må inngå som et ledd i en større strategisk utvikling av hele HiOA.

Fakultetet peker også på at HiOAs viktigste oppgave er å oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og ikke først og fremst å drive regionalt samarbeid og utvikling. Dermed er det heller ikke gitt at Lillestrøm er det «optimale geografiske valget», som det står.

Går for helseteknologi

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) mener heller ikke at utredningen gir noen klare og utfyllende alternativer å velge mellom, men i stedet bør danne utgangspunkt for videre arbeid og konsekvensutredninger.

Til tross for disse innvendingene har LUI landet på at helseteknologi er det alternativet som det bør jobbes videre med, blant annet fordi helseutdanninger er ønsket på Lillestrøm av offentlige myndigheter i regionen.

Dekan Knut Patrick Hanevik, som har undertegnet uttalelsen, sier også at yrkesfaglærereutdanningene som i dag er på Kjeller bør flyttes til Oslo og samlokaliseres med resten av lærerutdanningene.

Foreslår livsfaselab

«Oppsplittingen gjør det vanskeligere å få til samarbeid mellom fagmiljøer som driver med utdanning og forskning på tilstøtende områder», skriver Hanevik.

Han foreslår også å etablere «Livsfaselaboratorium Lillestrøm», der det kan være faglig samarbeid som kan bidra til livskvalitet i ulike faser av livet. Her kan miljøer fra for eksempel sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, lærerutdanningene, forskningsmiljøer ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning delta, samt teknologimiljøer og produktdesign,møtes, ifølge forslaget.

Forslagene om faglig innhold på Campus Lillestrøm skal legges fram for høgskolestyret til diskusjon på møtet 9. mai, før endelig vedtak skal gjøres 15. juni.

Fakta

Tre alternativer

En arbeidsgruppe nedsatt av rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus foreslår følgende alternativer for faglig innhold på den fremtidige campusen på Lillestrøm:

1. Helseteknologi. Samlokalisere deler av de helsefaglige utdanningene og de teknologiske utdanningene som har en kobling mot helse med Romerike helsebygg, samt tettere samarbeid med off entlige helseaktører iregionen.

2. Samfunnsteknologi og kommunikasjon. Sam-lokalisere utdanninger fra alle fire fakultetene for å kombinere teknologi og kommunikasjon med Multimediahuset/biblioteket, samt tettere samarbeid med ulike etater i Skedsmo kommune.

3. Innovasjonsteknologi. Samlokalisere hele teknologi kunst og design (TKD) og noen av de helsefaglige utdanningene på helsefakultetet (HF).

I tillegg til disse tre alternativene foreslår arbeidsgruppen en grunnpakke som innehar elementer som bør være gjennomgående for alle alternativene.

Alle alternativene vil ha en studentmasse som tilsvarer Campus Kjeller i dag, ca. 3.000 – 3.500 studenter.

Kilde: Innspill til høring om ulike alternativer for faglig innhold på Campus Lillestrøm, HiOA (Arbeidsgruppens rapport)

Fakta

Disse har utredet

Dette er arbeidsgruppen som har utredet hvilke utdanninger, miljøer og administrative funksjoner som skal lokaliseres på Lillestrøm:

  • Studieleder Kari Jonsbu Hjerpaasen, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag, leder
  • Instituttleder Lars Karlöf,  Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, Fakultet  for teknologi, kunst og design
  • Fakultetsdirektør Cecilie Wilberg, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Seniorrådgiver Olgunn Ransedokken, Avdeling for digitalisering og infrastruktur
  • Nestleder i studentparlamentet, Helene Kongerud
  • Seniorrådgiver Inger Setnes, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering

Rapporten fra arbeidsgruppen er sendt ut på høring med høringsfrist 21. mars.

Kilde: Arbeidsgruppens rapport

Eksamen. Studenters rettigheter blir styrket, mener regjeringspartiene. De sender nye lovforslag for eksamen til endelig behandling til Stortinget. Samtidig vil man ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen.

Studietid. Det er store sprik på hvor flinke studentene er til å komme seg gjennom studiene i henhold til studieplan. Bare 3 av 10 på Universitet i Oslo klarer det, mens på Norges handelshøyskole gjennomfører 6 av 10 på såkalt normert tid.