Foreslår å doble styrehonorar

Publisert - Sist oppdatert
Rektor Curt Rice vil øke honoraret til styret på Høgskolen i Oslo og Akershus, som ledes av Trine Syvertsen. Hun står bak ham her under ansatte-minglingen under studiestart 11. august. Fra neste år ligger det an til at det er statssekretær Bjørn Haugstad (t.h.) og Kunnskapsdepartementet som skal fastsette honorarene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rektor Curt Rice vil øke honoraret til styret på Høgskolen i Oslo og Akershus, som ledes av Trine Syvertsen. Hun står bak ham her under ansatte-minglingen under studiestart 11. august. Fra neste år ligger det an til at det er statssekretær Bjørn Haugstad (t.h.) og Kunnskapsdepartementet som skal fastsette honorarene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

På første møte i det nye styret på Høgskolen i Oslo og Akershus inviteres styret til å vedta en dobling av styrehonorarene til seg selv.

Tirsdag 1. september har det nye styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus sitt første møte, under ledelse av ekstern styreleder Trine Syvertsen.

En av sakene er hvor stort honorar styret skal bevilge seg selv. Forslaget fra rektor Curt Rice er at alle styremedlemmene skal få et honorar tilsvarende 60.000 kroner i året. Det gjelder både ansatterepresentanter, eksterne medlemmer og studenter. Unntatt er styreleder, der forslaget er honorar som tilsvarer 90.000 kroner i året.

Les også: NTNU på honorartoppen

Dobbelt så mye

Gjeldende praksis er at eksterne representanter og studenter honoreres etter satsene for statlige utvalg for den tiden de bruker på møter og forberedelser til møter. Dette har den siste styreperioden utgjort om lag 30.000 kroner i året for disse styremedlemmene. Forslaget innebærer dermed at de får omtrent doblet sitt honorar.

Logikken er at det ikke skal gå på bekostning av den enkelte enhets ressurser at en ansatt sitter i høgskolestyret.

Anton Havnes
Professor og styremedlem, HiOA

De eksterne styre-medlemmene var  honorert en god del lavere enn på andre ins-titusjoner.

Curt Rice
Rektor, HiOA

Også de fem ansatterepresentantene skal heretter få betalt for jobben. Hittil har de bare har fått tiden de bruker på styrearbeid godskrevet som arbeidstid.

Rektor Rice innstiller på at høgskolestyret bare skal gjøre vedtak om honorar for perioden fram til årsskiftet, fordi Kunnskapsdepartementet har varslet at universitets- og høgskoleloven forelås endret etter dette, slik at honorarene fastsettes av departementet og ikke av den enkelte institusjon.

Curt Rice mener det er riktig at alle styremedlemmer, bortsett fra styreleder, godtgjøres likt for sitt styrearbeid. Han viser til at dette er praksis blant annet på Universitetet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Bergen.

— Dessuten var de eksterne styremedlemmene honorert en god del lavere enn på andre institusjoner, slik at jeg synes det er riktig å øke det, sier han. 

Synes det er fornuftig

De fem ansatterepresentantene i høgskolestyret som nå vil få en utbetaling på 30.000 kroner i halvåret for styrejobben er professor Anton Havnes, studieleder Bjørn Smestad, førsteamanuensis Tatjana Radanovic, førsteamanuensis Ingrid Ruud Knutsen og seniorrådgiver Ingvild Straume. Av disse er det bare Havnes (bildet under) som satt i styret forrige periode.

Anton Havnes mener at forslaget om en fast godtgjørelse er fornuftig.

— Logikken er at det ikke skal gå på bekostning av den enkelte enhets ressurser at en ansatt sitter i høgskolestyret. Det synes jeg er et logisk holdbart argument og et ryddig prinsipp, sier han.

På overordnet nivå

Curt Rice sier at han mener at det er prinsipielt feil å kompensere interne styremedlemmer ved å redusere deres pliktarbeid i enheten der de jobber.

— Jeg mener at en enhet ikke burde oppleve budsjettmessige konsekvenser av at en av deres tilsatte blir valgt inn i styret og den «kostnaden» burde heller tas på institusjonsnivå, sier Rice.

Han mener at ordningen han legger fram nå  vil understreke at de som er valgt internt representerer hele institusjonen og ikke bare det fakultetet som hittil har lønnet dem for styrearbeidet.

— De som er valgt internt representerer heller ikke den gruppa de er valgt av, men har ansvaret på et overordnet nivå, understreker han.

Kan få mer

I tillegg til honoraret på 30.000 kroner i halvåret, kan de vanlige styremedlemmene få ekstra betalt for å delta i utvalg og på møter. Da får de betalt etter statens satser for deltakelse i statlige utvalg, som for tiden er 552 kroner per time for leder av et utvalg og 418 kroner per time for et medlem av utvalget.

Styreleder vil også få ekstra betalt, etter statens satser, hvis hun for eksempel leder tilsettingsutvalg eller deltar i prosjekter på vegne av styret.

 

 

Fakta

Høgskolestyret

Styreleder: Trine Syvertsen

Eksterne styremedlemmer:

 • Shahzad Asghar Rana
 • Gunnar Melgaard, Akershus fylkeskommune
 • Torger Ødegaard, Oslo kommune

Representanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling:

 • Bjørn Smestad
 • Anton Havnes
 • Tatjana Radanovic Felberg
 • Ingrid Ruud Knutsen

Representant for tilsatte i teknisk-administrativ stilling:

 • Ingvild Straume

Studentrepresentanter:

 • Sandra Yeomans
 • Viktor Emanuel Johansson
Fakta

Styrehonorarer

 • NTNU, Trondheim:

Fast honorar styreleder: 113.000 i året

Tillegg: 14.000 per møte

Samlet styreleder: 239.000 kroner per år

Styremedlem fast honorar: 62.000 

Tillegg pr. møte 8.000 (eksterne)/5.000 (interne)

Samlet medlem: 134.000 kroner / 107.000 kroner (interne)

Fast honorar 1. vara eksterne 28.000 kroner

Varamedlem pr. møte 5.000 (interne)/8.000 (eksterne)  

 • Universitetet i Oslo: 

Alle styremedlemmer: 20 prosent av lønnstrinn 60: 101.800 kroner i året

 • Universitetet i Bergen:

Alle styremedlemmer: 100.000 kroner i året

 • Høgskolen i Gjøvik

Styreleder: 71.000 kroner i året

 • Høgskolen i Lillehammer, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:

Styreleder: 80.000 kroner i året

 • Høgskolen i Telemark: 

Styreleder: 85.000 kroner i året

 • Høgskolen i Oslo og Akershus: 

Styreleder: 45.000 kroner for halvåret fram til 1/1-16 (forslag)

Andre styremedlemmer: 30.000 for halvåret fram til 1/1-16 (forslag)

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.