Trenger tydelig prioritering

Publisert - Sist oppdatert
Ole Petter Ottersen er avtroppende rektor ved Universitetet i Oslo. Her på inaugurasjonen til hans etterfølger, Svein Stølen, sammen med prorektor Elisabeth Hennum. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ole Petter Ottersen er avtroppende rektor ved Universitetet i Oslo. Her på inaugurasjonen til hans etterfølger, Svein Stølen, sammen med prorektor Elisabeth Hennum. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er fornøyd med universitetets resultater når det kommer til humaniora, men mener man trenger reell budsjettmessig satsing på kvalitet.

Nylig fikk vi resultatene fra evalueringen som Forskningsrådet har gjennomført om norsk humaniora. Evalueringen kommer med særdeles viktige anbefalinger om sterkere prioriteringer innen humanistisk forskning. For Universitetet i Oslo er evalueringsrapporten gledelig lesning. Det humanistiske og teologiske fakultet kommer godt ut, og Kulturhistorisk museum får spesielt mye ros.

For første gang på over 30 år er hele humaniorafeltet i Norge sett under ett. Etter gjennomlesning av rapporten kan jeg slå fast at evalueringen vil bli et nyttig redskap både nasjonalt og lokalt, siden rapportene går detaljert til verks overfor fag og institusjoner, men også beholder et konstruktivt, nasjonalt overblikk.

Det er gledelig at vårt eget humanistiske fakultet får ros for strategisk arbeid, prioriteringer, ressursbruk og faglig kvalitet, og at også Det teologiske fakultet og Kulturhistorisk museum får gode skussmål. Samtidig reiser evalueringen et viktig, jeg vil si grunnleggende spørsmål: Om man ønsker enda høyere kvalitet, oppbygging av bærekraftige forskningsmiljøer og eksellens på et internasjonalt nivå, kan det ikke være riktig å spre ressursene jevnt utover.

Forskningsrådet sier det slik på sine nettsider: «Den viktigaste anbefalinga frå panelet, er at Regjeringa og kvar enkelt institusjon utviklar tydelegare strategiar og sterkare prioriteringar for humanistisk forsking som tek omsyn til styrker og svakheiter i forskingssystemet og dei tilgjengelege ressursane.»

Evalueringen har en tydelig parallellitet til OECDs landgjennomgang som jeg blogget om for noen dager siden. De senere års anbefalinger fra ulike paneler – vår egen Strategic Advisory Board, områdegjennomgangen av Norges forskningsråd, OECDs landgjennomgang og nå humaniora-evalueringen, for å nevne noen – peker alle i samme retning: Om vi skal lykkes med å hevde oss i den internasjonale forskningstoppen, er vi nødt til prioritere tydeligere. Retorikken om kvalitet må følges opp med en reell budsjettmessig satsing på kvalitet. Dette er min klare melding til departement og regjering.

Det gjelder å trekke humaniora inn i tverrfaglige satsinger, på humanioras egne premisser.

Ole Petter Ottersen
Rektor, Universitetet i Oslo

Det hviler selvsagt også et ansvar på institusjonene. Det gjelder å trekke humaniora inn i tverrfaglige satsinger, på humanioras egne premisser. Og det gjelder å danne sterke nasjonale og internasjonale samarbeidsakser. Gjennom nasjonalt samarbeid kan vi få en tydeligere internasjonal profil og også oppnå en bedre arbeidsdeling, slik ambisjonene er i vår nylig inngåtte avtale med Universitetet i Bergen.

En liten kommentar om museene til slutt.

For ti år siden var det snakk om å fjerne universitetsmuseene fra UH-sektoren fordi forskningsaktiviteten var lav og av sekundær kvalitet. Nå, i 2017, fremstår Kulturhistorisk museum som et av de ledende miljøene innen humaniora. Dette er en prestasjon. Intet mindre.

Innlegget er først publisert på Rektors blogg

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Modeller. Det må ikke bli som i helseforetakene at et sjikt av bedriftsøkonomer og markedsorienterte byråkrater sitter med makta, skriver Noralv Veggeland ved Høgskolen i Innlandet.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdssamfunnet. Vi har gode offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt nok, skriver Toril Nagelhus Hernes, prorektor, og Marit Reitan, dekan, begge på NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen, som slår eit slag for dei lokale høgskule- og universitetsfilialane.