Innspurt for universitetssøknad

Publisert - Sist oppdatert
Universitetssøknaden blir på omlag 100 sider, forteller rektor Curt Rice, som har tre uker igjen til første utkast skal være ferdig. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Universitetssøknaden blir på omlag 100 sider, forteller rektor Curt Rice, som har tre uker igjen til første utkast skal være ferdig. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ledelsen ved HiOA har brukt jula til å skrive universitetssøknad. Høgskolen i Oslo og Akershus skal ha sitt første utkast klart før 29. januar. Navneprosessen settes også i gang nå.

Utkast til universitetssøknad skal behandles i styret på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 8. februar. Det betyr at rektor Curt Rice må ha utkastet ferdig til styrepapirene skal sendes ut 29. januar. Så er planen at styret skal vedta den endelige søknaden i sitt møte 9. mars.

Rice selv, og flere andre, har brukt juleferien til å jobbe videre med et arbeidsutkast til søknad som en administrativ arbeidsgruppe leverte fra seg 18. desember.

Disputaser gir hodebry

Det er spesielt spørsmålet om antall disputaser ved HiOA som skaper hodebry. Her er HiOA langt fra å oppfylle kravene som regjeringen foreslår i ny forskrift om kvalitetssikring av høyere utdanning, og som er sendt på høring med frist 4. februar. Kravet her er at minst to av doktorgradsprogrammene uteksaminerer i gjennomsnitt fem kandidater per år over en treårsperiode.

— Vi håper at konklusjonen på høringen om ny forskrift vil bli at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal kunne gjøre en helhetlig, skjønnsmessig vurdering og ikke bare en rent kvantitativ vurdering av om man oppfyller de nye kravene til universitetsakkreditering. Det ville vært en fordel for oss som har mange stipendiater i pipeline, men ikke nok disputaser, og er det eneste riktige og kloke alternativet, sier Rice til Khrono.

Det er mange uavklarte
spørsmål. 

Curt Rice
Rektor, HiOA

Bruker for lang tid

HiOA har seks doktogradsprogrammer som tilsammen uteksaminerte åtte kandidater i 2015, mens målsetningen var 17. Det eneste som er i nærheten av å oppfylle kravet om fem i snitt i løpet av tre år er doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier, som er det eldste ved høgskolen.

I tillegg har de som disputerer på høgskolen brukt lang tid. Bare 33 prosent hadde fullført innen seks år etter at de begynte, mens Kunnskapsdepartementets og HiOAs eget mål er 75 prosent. På høgskolestyremøtet 15. desember uttrykte Curt Rice stor bekymring over svak gjennomføring på programmene.

 

(Framdriftsplan for universitetssøknaden fra HiOA. Illustrasjon: hioa.no)

To alternativer

I høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet blir det lagt fram to alternative måter å forstå formuleringen «helhetlig vurdering» av om man oppfyller universitetskravene på.

Alternativ 1 er det strengeste og lyder:

«Utgangspunktet for en helhetlig vurdering er at alle krav i lover og forskrifter er fylt. Deretter vurderer NOKUT om institusjonen kan bære de fullmakter institusjonsakkrediteringen gir. Dersom disse ikke er tilfredsstillende oppnår ikke institusjonen akkreditering.»

Mens alternativ 2, som er det Curt Rice håper, på lyder:

«NOKUT gjennomfører en skjønnsmessig vurdering av kvantitative krav. Etter en helhetlig vurdering kan kravene til institusjonsakkreditering være oppfylt selv om ikke alle kvantitative krav er fylt.»

Mye uavklart

Forskriften om kvalitetssikring av høyere utdanning har høringsfrist 4. februar. Deretter skal høringsuttalelsene bearbeides, endelig forskrift gjøres ferdig, før NOKUT skal konkretisere den. Dermed vil de konkrete kravene ikke være klare før tidligst høsten 2016 og NOKUT vil først da kunne håndtere søknader etter de nye kriteriene.

— Det er mange uavklarte spørsmål. Vi vet ikke hva de nye kriteriene blir, men er i tett dialog med både Kunnskapsdepartementet og NOKUT om hvordan vi kan ta høyde for nye kriterier i vår universitetssøknad, sier Rice.

Vil ha innspill

Han sier at søknaden uavhengig av dette kommer til å bli sendt i mars, forutsatt at høgskolestyret vedtar søknaden på sitt møte 9. mars.

— Arbeidet med søknaden er godt i gang, men vi er fremdeles langt unna å ha en ferdig søknad. Nå har vi masse biter som skal sys sammen til et utkast som kan legges fram for styret. Vi prøver å samle bitene, men har stadig enkelte hull som må fylles. Her blir det gjort et stort arbeid om dagen, der svært mange er involvert, både på fakultetene og andre steder, sier han.

Utkastet til universitetssøknad offentliggjøres 29. januar, og da åpnes det også for innspill fra ansatte og andre.

«Da har alle mulighet til å gå inn i utkastet til søknad og komme med innspill. Vi vil sørge for informasjon til alle tilsatte i forkant av dette. Fakultetsdirektørene legger i samme tidsrom opp til tilbakemeldinger gjennom utvidede ledermøter og andre relevante møteplasser», står det på HiOAs nettsider for tilsatte.

Leter etter navn

Når HiOA sender universitetssøknaden til NOKUT, skal det også være med et ønske om navn på universitetet.

Les også:

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har ansvar for denne prosessen, og opplever ifølge en melding på HiOAs internsider et stort engasjement i navnesaken.

«Navnet skal ha aksept internt og ha appell eksternt, samtidig som det vil bidra til å posisjonere oss i landskapet av UH-institusjoner»„ står det. 

Det er etablert et forum, der alle enheter og fakulteter på HiOA er invitert inn. I tillegg holdes egne workshops i ulike lederfora. Det blir dessuten gjennomført flere møter og samlinger i januar og februar for å finne et godt navn.

Fakta

Nye og gamle regler for å bli universitet

Det er særlig på punktet om doktorgradsprogrammene og krav til omfang og gjennomstrømning, gamle og nye regler er forskjellig:

De nye kriteriene:

 • Høgskolene som vil bli universitet, må dokumentere at de har minst 15 studenter per doktorgradsprogram over tid. 
 • De må også dokumentere at minst to av doktorgradsprogrammene uteksaminerer i gjennomsnitt fem kandidater per år over en treårsperiode.
 • Universitetsakkreditering avhenger av at de fire doktorgradsutdanningene dekker institusjonens hovedområder og ikke kun omfatter mindre deler av institusjonens faglige virksomhet.

De viktigste gamle kriteriene:

 • Institusjonen skal ha minst fire doktorgradsutdanninger med jevnlig opptak av et rimelig antall kandidater.
 • For minst to av doktorgradsutdanningene kreves det at kandidater har disputert innen rimelig tid.
 • For to av doktorgradsutdanningene er minstekravet at et rimelig antall kandidater i minst to år har hatt tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet

Nye kriterier: Stortingsmelding 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet» (side 43-57)

De gamle kriteriene: NOKUTs veileder for å bli universitet

Fakta

Disse skriver universitetssøknad

Arbeidsgruppen som skriver universitetssøknaden består av seniorrådgivere i fellesadministrasjonen:

 • Tormod A.Furuseth (leder av gruppa), FoU-administrasjonen
 • Sigfrid Arneberget Øien, studieadministrasjonen
 • Ingvild Nordang, studie-administrasjonen
 • Hall Fure, HR-avdelingen
 • Trygve Bjørnæs, økonomi-avdelingen
 • Gudrun Elisabeth Njå, økonomiavdelingen
 • Trine Beate Elvebakken, samfunnskontakt og kommunikasjon
   

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.